Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Ý nghĩa chi tiết tiếng sáo trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài

Gửi bởi: phamthihue vào ngày 2017-01-08 07:53:23
Nội dung
nghĩa chi ti ti ng sáo trong ch ng Phế ủDàn ý:­ Đc nh đn nhi nượ ầ+ Ngoài đu núi ló đã có ti ng ai th sáo đi ch iầ ơ+ Tai văng ng ti ng sáo đu làngị ầ+ Mà ti ng sao yêu ng bay ngoài đngế ươ+ nghe ti ng sao đa đi theo nh ng cu ch i,..ị ơ­ nghĩa+ Ti ng sao bi hi cho đp phong c, nét đp văn hóa ng dânế ườmi núi.ề+ Là bi ng cho ti ng cu ng, tình yêu; nó đã lay i, kh lòngể ượ ợyêu đi, yêu cu ng do trong Mĩờ ự+ Có quan thi quá trình di bi tâm lí là đng thúcệ ựđy đi đn hành đng chu đi ch xuânẩ ơ+ Th hi ng tác ph m: ng con ng cho dù gi đp,ể ưở ườ ạtrói bu nh ng luôn âm ch bùng lên là giá tr nhân đoộ ạG ý: ợ­ Ti ng sáo ra không gian xa xôi núi ng tây c. Ti ng sáo iế ọb n, ng yêu là nét đp văn hoá ng dân mi núiạ ườ ườ ề­ Ti ng sáo đi di cho tài năng con ng i. “M th sáo gi i”, “M nế ườ ốchi lá trên môi, th lá cũng hay nh th sáo. Có bi bao nhiêu ng mê,ế ườngày đêm th sáo đi theo ”ẽ ị­ Ti ng sáo kêu quá kh đp cu ng nh phúc, đngế ươ ướ ồth ti ng sáo là ch xúc tác tr ti kh ng ti tàng “Mờ ịv nghe ti ng sáo đa đi theo nh ng cu ch i, nh ng đám ch i”, “Mẫ ịvùng đi”.ướ­ Ti ng sáo là chi ti ngh thu đc bi cáo ch giai th ng trế ịDoc24.vnth dân phong ki mi núi, tuy quy ng, quy làm ng conự ườ ủng iườ=> ti ng chân ng đp vào vách là lên ti ng hi th phũ phàngế ựthì ti ng sao là hi thân nh ng hoài ni m.ế ướ ệBài tham kh oảV ch ng Ph là trong không nhi nh ng tác ph văn xuôi vi tợ ếthành công trong th kháng chi ch ng Pháp. Có th xem đó là ng tờ ươ ặtiêu bi văn th đi mà dân cùng "rũ bùn đng sáng lòa".ể ậTrong đó chi ti Ti ng sáo đêm tình mùa xuân là lát ngang gi nhân bàoế ếc tác ph m. đp dung, ngh thu cùng ra chi ti y.ủ ấTr t, chi ti Ti ng sáo đêm tình mùa xuân là sáng ngh thu tướ ậđc đáo nh khám phá, th hi đp nhân và ch ng tácộ ưở ủph m. Ti ng sáo mùa xuân là linh đi ng tinh th vùng Tâyẩ ầb c. Nó quen thu c, gũi, không có gì đã đc tác gi ngắ ượ ụhi qu linh di nh chi móng vu th Kim Quy, nh câu th chúệ ầV ng ... Alibaba y. Nh chi cl th mà cung nhà vua nừ ắm phát ch hàng tên xâm c; nh ti ng sáo đêm tình mùa xuân đó màộ ượ ếnhà văn đc cánh tâm nhân đã im khóa su bao nhiêuở ượ ốnăm tr i. nhìn cái dáng “lùi lũi nh con rùa nuôi trong xó a”, nhìn cái cáchờ ửkéo lê thân mùa này sang mùa khác, năm này sang năm khácấ ừlàm vi nh cái máy, nhìn cái đêm đn “M ch còn bi th iệ ớl a”, đêm nào cũng y, dù cho có ng tay đánh đp hay có ng ch tử ườ ếngay đó... (không có ph ng gì thì ng ta ch có th nghĩ ng cô mãiở ườ ẽcâm ng nh ng đá cho đn ngày ch rũ ng đây thì thôi...ặ ươ ởV mà khi nghe đu núi ló có ti ng sáo đi ch ai đó,ậ ủ“M thi tha i”. Tâm ti ng sáo, đã đu aỵ ựqu y, đã đu bi nh n, đã xúc đng. Đã ng th i! Ti ng sáoậ ếDoc24.vnmùa xuân nh nhàng, ng tang, vu mà th di thu thánh Cam .ẹ ộT đn đâu thì sinh ng, tình yêu đn đó... Kìa, đang “nh th mướ ầbài hát ng th sáo”. đang hòa lòng mình vào không khí mùa xuânủ ườ ỵtu tr nh ng cu ch đánh pao, đánh quay. đang ng tâm tr ngổ ạyêu đng trong nh ng bài hát. Dòng mát hi hoi đã len vào tâm nươ ướ ồđang khô thì nào không lòng?! Ti ng sáo mùaạ ếxuân đn và đã neo đu luôn trong lòng ám nh không i: “Tai Mế ỵvăng ng ti ng sáo đu làng”. nh ph ng dây chuy n,ẳ ềđng at quá kh tu tr hi đc ng đm chìmồ ượ ắtrong th tu tr đy say mê mình: “... th lá cũng hay nh th sáo....ờ ổbao nhiêu ng mê, ngày đêm đã th sáo đi theo ”... Ti ng sáo dìu thi tườ ếtha ai đu làng mà đánh th mi c, ni ùa rói.ọ ươR ti ng sáo ngày n, ngày da di n; ng mình trong xó pồ ếnh ng nh rõ “Ti ng sáo go yêu ng bay ngoài đng.. Mư ườ ỵth ph ph tr i...”. Mùa xuân đã th xang trong lòng: “Mấ ỵvui ng nh nh ng đêm xuân ngày tr c. còn tr mu điướ ướ ốch i...”. theo phép bi ch ng tâm n, cái hi th đy say mê aơ ủquá kh và ti ng sáo yêu kia đã tr thành thái ng ph nhứ ươ ảs ng th i. so sánh đi chi u, soi xét cái hi th mà cô đã và đangố ựph ng, th nó th phi lý, không th ch nh n. Tâm lý sinh tả ộs ph ng ng mà th ng nh t: Nghĩ đn lá ngón... Nhìn góc sự ựs ng cho th xác, đây là lùi, tiêu c. Nh ng nhìn góc đi ngố ướ ốtinh th n, nhìn NG ĐÚNG NGHĨA LÀ CU NG CON NG I,ầ ƯỜđây là hi đáng ng vì đó chính là th nh đy tínhộ ầnhân văn: Thà phút huy hoàng t, thà ch trong kh ng đnhộ ịquy li nghĩa đúng đn cu ng mình còn ph ng ki trâuế ếng su đi. Nh ti ng sáo mùa xuân mà có đc th nh đó.ự ượ ỉDoc24.vnTuy nhiên, cô gái mê ti ng sáo, yêu đi nh không th lùi sâu vàoộ ểmãi góc ch t. Ti ng sáo mùa xuân, ti ng sáo tình “l ng bayế ơngoài đng”, và trong đu “r ti ng sáo” thì làm sao có thườ ểh ng làm sao có th ăn lá ngón? Thay vào đó, cô “l hũ u, ngữ ượ ống ng bát”. lòng xu ng, cái đng cay kìm xu ng thì cái ngừ ồnàn men vàcái đm say “ti ng sáo yêu” càng thôi thúc: “Mủ ỵđng thêm vào đĩa đèn cho sáng” nh th sáng đi mình,ứ ờnh khêu to ng tình yêu đang ch ch trong th .ư ỵHành đng này ra ni tin có hành đng ti theo nh n: Mộ ỵqu tóc, tay cái váy hoa trên vách, so đi ch i, ch sấ ựcó (dù là hi thân tr ti và th ng tr cái ác, làặ ườ ủhung th đã nghi nát nh phúc, ng đi cô. hoàn toànầ ỵkhông đm đn hi th a. Lòng mê đi theo ti ng sáo, tay côề ếlàm, chân cô nh ng du. Th chí cho đn khi đã trói ng cướ ảm thúng dây đay, ng mái tóc dài chính thân xác đau đn cùngộ ớc c, thì ti ng sáo bám ri tâm Su đêm dài... su đêm... chự ỉcòn nghe ti ng sáo... Khi khát ng do, khát ng tình yêu đã cháy lên thì hi nế ệth kia làm sao ngăn đc bay ng tâm n?!.ự ượ ồCũng có lúc ti ng chân ng đp vách kéo th i. “M th th cế ứnghĩ mình không ng con ng a. Con ng còn có lúc đng gãi chân, nhai ,ằ ỏcòn...” nh ng “ti ng sáo đa đi theo nh ng cu ch i, nh ng đámư ữch i”... Lúc ch ng đã khuya, còn ng ng đc cu ch xuân đêmơ ưở ượ ượ ơnay đã đn lúc “trai làng đang đn bên vách làm hi ng yêu vách ngế ườ ừch i. đã nín khóc, thi tha i”. Ti ng sáo đã tr thành đi aơ ựvà đã ng vàng n.ỵ ơCh bao gi là nhà văn lãng nh ng nh ng dòng này, nh ng trangư ữnày, th gi tâm tr ng nhân lúc này và toàn chi ti Ti ng sáo đêmế ếDoc24.vntình mùa xuân th đn đi hình nó là nh ng trang văn lãngẫ ỳm n, đp mê ly. chi ti ti ng sáo, không nh ng nhà văn đcạ ượth gi tâm nhân kh đau đã nh nát, tê vì giam hãmế ịtrong bóng ma và th phong ki mi núi, đang th y, đang phát tri nế ểv nh ng cung tinh ph p, tu có, đt phá có, có nh ng cớ ướti lùi đan xen (nh ng đúng quy lu tâm lý mà còn khám phá, kh ng đnh, ng iế ợca đp tài hoa ngh ng lao đng dân Mèo. cho th xác cóẻ ườ ểb vùi bao nhiêu thì lòng yêu đi, yêu nh phúc, yêu ti ng sáo mùa xuânị ếc ng ng Mèo không gì có th đc. Đó là thông đi pủ ườ ườ ượ ệquan tr ng nh mà nhà văn đc đn đc qua tác ph này. aọ ượ ữnó còn hé nh ti n, báo hi kh năng cách ng trongở ạnhân và con ng Tây c.ậ ườ ắTi ng sáo đêm tình mùa xuân th là chi ti đy quy rũ, làế ếnét hoa văn đc đáo nh trên toàn th hoa Tây c. Gi không cóộ ửti ng sáo mùa xuân thì có tâm không bao gi th đc (nhế ượ ưtrên đã nói). Không có nó, cu sông Tây còn là gì? Ch ch còn iộ ạ“ti ng xình cúng ma” nh ng vay lãi hay làm nô cho nế ườ ọchúa đt. Ti ng sáo dìu su đêm đã xua đi cái hoang nh, cái đói rách aấ ủnúi ng, cái âm cu ng nô và cái áp, cái đa tình đángừ ấyêu, ch ngh lòng ng c. Có ti ng sáo đu làng,ấ ườ ầti ng sáo vang ng núi này sang núi và “nh ng chi váy hoa ph trênế ơnh ng ng đá xòe nh con núi ng Tây tr nên th ng,ữ ướ ộquy rũ và say mê bi bao!ế ếC nhà văn đã giúp ng đc mi qu đc nh n,ả ườ ượ ậth ng th nh ng đp trong sáng, thi con ng và núi ng mi nưở ườ ềTây thân yêu chúng ta. Đc đi đc nhi n, ti ng sáo say mê,ủ ứám nh th ng, lan truy ng trong truy đn ng vi truy n,ả ườ ườ ườ ệDoc24.vnsang ng đc truy n:ườ ệ“ Ngoài núi ló đã có ti ng ai th sáo đi ch i...”ấ ơ“ Mà ti ng sáo yêu ng bay ngoài đng...”ế ườ“ Ti ng sáo đa đi theo nh ng cu ch i, nh ng đám ch i...”ế ơ....Ta nh nghe đc nh ng ti ng reo vui náo nhà văn khi mùaư ượ ủxuân đn đc kìm nén trong nhi câu văn: “Nh ng đêm tình mùa xuân đãế ượ ữđn”... Ta nh nghe đc thi tha ng ngh sĩ trongế ượ ườ ất ng dòng văn miêu tài hoa ti ng sáo ng: nh ng ai ch nừ ầđn Tây c, hãy lên đây đc ng trong không khí nh ng đêm xuânế ượ ữn ng nàn men và dìu ti ng sáo yêu ng bay ngoài đng,ồ ượ ườti ng sáo văng ng đu ng, vang ng qua nh ng vách núi thành âm đi uế ươ ệđc tr ng văn hóa Tây c. Ti ng sáo cũng là ti ng lòng ng nànặ ồnh đêm xuân nhà văn đi núi ng và đng bào các dân vùngư ượ ộr cao Tây nói riêng, đt Vi Nam nói chung.ẻ ướ ệV còn ch đ. Ph nói thêm: Chi ti còn là ph sẫ ựam ng tinh thông phong c, ng đng bào cao. Làườ ẻs ph ngòi bút tài hoa: văn nh nh c, nh tranh, đc màuả ượ ảs c, ng âm đi u, linh núi ng Tây c. Trong sáng, nhiênắ ươ ồmà tình réo da di t, mà kh kho th ng.ứ ườTh tr n, ng ngào và đy !ậ ịM chi ti ngh thu nh th nó làm ng cho tácộ ườ ộph m, đánh tr ng thành ch ng đng sáng tác, làm nên cao,ẩ ưở ườ ầđóng góp riêng nhà văn Tô Hoài cho nên văn c, văn hóa nhà.ủ ướNay nhà văn Tô Hoài đã đi xa nh ng ch ch ti ng sáo đêm tình mùa xuânư ếc Mèo xa vi vút, ng ám nh trong tâm trí bao th hủ ệng đc mi đt c. Có th nó còn ng mãi sang th gi bên kia ruườ ướ ớDoc24.vnNg gi ng ngàn năm; và bi đâu cõi âm cũng ... lóe lên tia sáng mùaườ ấxuân.Ý nghĩa ti ng sáo trong đêm tình mùa xuânếI/ bàiở nghĩa chi ti ti ng sáo trong bài ch ng Ph Tô Hoàiế ủV ch ng Ph là trong không nhi nh ng tác ph văn xuôi vi tợ ếthành công trong th kháng chi ch ng Pháp. Có th xem đó là ng tờ ươ ặtiêu bi văn th đi mà dân cùng rũ bùn đng sáng lòa.ể ậTrong đó chi ti Ti ng sáo đêm tình mùa xuân là lát ngang gi nhân bàoế ếc tác ph m. đp dung, ngh thu cùng ra chi ti y.ủ ấII/ Thân bài nghĩa chi ti ti ng sáo trong bài ch ng Ph Tôế ủHoàiTr t, chi ti Ti ng sáo đêm tình mùa xuân là sáng ngh thu tướ ậđc đáo nh khám, th hi đp nhân và ch ng tácộ ưở ủph m. Ti ng sáo mùa xuân là linh đi ng tinh th vùng Tâyẩ ầb c. Nó quen thu c, gũi, không có gì đã đc tác gi ngắ ượ ụhi qu linh di nh chi móng vu th Kim Quy, nh câu th chúệ ầV ng ... Alibaba y. Nh chi th mà cung nhà vua nừ ắm phát ch hàng tên xâm c; nh ti ng sáo đêm tình mùa xuân đó màộ ượ ếnhà văn đc cánh tâm nhân đã im khóa su bao nhiêuở ượ ốnăm tr i. nhìn cái dáng “lùi lũi nh con rùa nuôi trong xó a”, nhìn cái cáchờ ửkéo lê thân mùa này sang mùa khác, năm này sang năm khácấ ừlàm vi nh cái máy, nhìn cái đêm đn “M ch còn bi th iệ ớl a”, đêm nào cũng y, dù cho có ng tay đánh đp hay có ng ch tử ườ ếngay đó... (không có ph ng gì) thì ng ta ch có th nghĩ ng cô mãiở ườ ẽcâm ng nh ng đá cho đn ngày ch rũ ng đây thì thôi...ặ ươ ởV mà khi nghe đu núi ló có ti ng sáo đi ch ai đó,ậ ủDoc24.vn“M thi tha i”. Tâm ti ng sáo, đã đu aỵ ựqu y, đã đu bi nh n, đã xúc đng. Đã ng th i! Ti ng sáoậ ếmùa xuân nh nhàng, ng tang, vu mà th di thu thánh Cam .ẹ ồT đn đâu thì sinh ng, tình yêu đn đó... Kìa, đang “nh th mướ ầbài hát ng th sáo”. đang hòa lòng mình vào không khí mùa xuânủ ườ ỵtu tr nh ng cu ch đánh pao, đánh quay. đang ng tâm tr ngổ ạyêu đng trong nh ng bài hát. Dòng mát hi hoi đã len vào tâm nươ ướ ồđang khô thì nào không lòng?! Ti ng sáo mùaạ ếxuân đn và đã neo đu luôn trong lòng ám nh không i: “Tai Mế ỵvăng ng ti ng sáo đu làng”. nh ph ng dây chuy n,ẳ ềđng at quá kh tu tr hi đc ng đm chìmồ ượ ắtrong th tu tr đy say mê mình: “... th lá cũng hay nh th sáo....ờ ổbao nhiêu ng mê, ngày đêm đã th sáo đi theo ”... Ti ng sáo dìu thi tườ ếtha ai đu làng mà đánh th mi c, ni ùa rói.ọ ươR ti ng sáo ngày n, ngày da di n; ng mình trong xó pồ ếnh ng nh rõ “Ti ng sáo go yêu ng bay ngoài đng.. Mư ườ ỵth ph ph tr i...”. Mùa xuân đã th xang trong lòng: “Mấ ỵvui ng nh nh ng đêm xuân ngày tr c. còn tr mu điướ ướ ốch i...”. theo phép bi ch ng tâm n, cái hi th đy say mê aơ ủquá kh và ti ng sáo yêu kia đã tr thành thái ng ph nhứ ươ ảs ng th i. so sánh đi chi u, soi xét cái hi th mà cô đã và đangố ựph ng, th nó th phi lý, không th ch nh n. Tâm lý sinh tả ộs ph ng ng mà th ng nh t: Nghĩ đn lá ngón... Nhìn góc sự ựs ng cho th xác, đây là lùi, tiêu c. Nh ng nhìn góc đi ngố ướ ốtinh th n, nhìn NG ĐÚNG NGHĨA LÀ CU SÔNG CON NG I,ầ ƯỜđây là hi đáng ng vì đó chính là th nh đy tínhộ ầnhân văn: Thà phút huy hoàng t, thà ch trong kh ng đnhộ ịDoc24.vnquy li nghĩa đúng đn cu ng mình còn ph ng ki trâuế ếng su đi. Nh ti ng sáo mùa xuân mà có đc th nh đó.ự ượ ỉTuy nhiên, cô gái mê ti ng sáo, yêu đi nh không th lùi sâu vàoộ ểmãi góc ch t. Ti ng sáo mùa xuân, ti ng sáo tình “l ng bayế ơngoài đng”, và trong đu “r ti ng sáo” thì làm sao có thườ ểh ng làm sao có th ăn lá ngón? Thay vào đó, cô “l hũ u, ngữ ượ ống ng bát”. lòng xu ng, cái đng cay kìm xu ng thì cái ngừ ồnàn men cái đm say “ti ng sáo yêu” càng thôi thúc: “Mủ ỵđng thêm vào đĩa đèn cho sáng” nh th sáng đi mình,ứ ờnh khêu to ng tình yêu đang ch ch trong th .ư ỵHành đng này ra ni tin có hành đng ti theo nh n: Mộ ỵqu tóc, tay cái váy hoa trên vách, so đi ch i, ch sấ ựcó (dù là hi thân tr ti và th ng tr cái ác, làặ ườ ủhung th đã nghi nát nh phúc, ng đi cô). hoàn toànầ ỵkhông đm đn hi th a. Lòng mê đi theo ti ng sáo, tay côề ếlàm, chân cô nh ng du. Th chí cho đn khi đã trói ng cướ ảm thúng dây đay, ng mái tóc dài chính thân xác đau đn cùngộ ớc c, thì ti ng sáo bám ri tâm Su đêm dài... su đêm... chự ỉcòn nghe ti ng sáo... Khi khát ng do, khát ng tình yêu đã cháy lên thì hi nế ệth kia làm sao ngăn đc bay ng tâm n?!.ự ượ ồCũng có lúc ti ng chân ng đp vách kéo th i. “M th th cế ứnghĩ mình không ng con ng a. Con ng còn có lúc đng gãi chân, nhai ,ằ ỏcòn...” nh ng “ti ng sáo đa đi theo nh ng cu ch i, nh ng đámư ữch i”... Lúc ch ng đã khuya, còn ng ng đc cu ch xuân đêmơ ưở ượ ượ ơnay đã đn lúc “trai làng đang đn bên vách làm hi ng yêu vách ngế ườ ừch i. đã nín khóc, thi tha i”. Ti ng sáo đã tr thành đi aơ ựvà đã ng vàng n. ơDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.