Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Xóa dữ liệu từ MySQL Database với PHP

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-10-24 10:22:43

Dữ liệu có thể bị xóa từ MySQL Table bởi thực thi lệnh SQL DELETE qua hàm mysql_query() trong PHP.

Dưới đây là ví dụ đơn giản để xóa record từ employee table. Để xóa một record trong bất kỳ Table nào, điều cần thiết là xác định vị trí của record đó bởi sử dụng một mệnh đề điều kiện. Ví dụ sau sử dụng key gốc để so khớp một record trong employee table.

Ví dụ

Ví dụ sau minh họa hoạt động delete. Bạn cần cung cấp employee ID để xóa một employee từ employee table.

<html>
  
  <head>
   <title>Xóa một bản ghi từ MySQL Database</title>
  </head>
  
  <body>
   <?php
     if(isset($_POST['delete']))
     {
      $dbhost = 'localhost:3036';
      $dbuser = 'tennguoidung';
      $dbpass = 'matkhau';
      $conn = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass);
      
      if(! $conn )
      {
        die('Không thể kết nối: ' . mysql_error());
      }
				
      $emp_id = $_POST['emp_id'];
      
      $sql = "DELETE employee ". "WHERE emp_id = $emp_id" ;
      mysql_select_db('test_db');
      $retval = mysql_query( $sql, $conn );
      
      if(! $retval )
      {
        die('Không thể xóa dữ liệu: ' . mysql_error());
      }
      
      echo "Xóa dữ liệu thành công\n";
      
      mysql_close($conn);
     }
     else
     {
      ?>
        <form method="post" action="<?php $_PHP_SELF ?>">
         <table width="400" border="0" cellspacing="1" cellpadding="2">
           
           <tr>
            <td width="100">ID</td>
            <td><input name="emp_id" type="text" id="emp_id"></td>
           </tr>
           
           <tr>
            <td width="100"> </td>
            <td> </td>
           </tr>
           
           <tr>
            <td width="100"> </td>
            <td>
              <input name="delete" type="submit" id="delete" value="Delete">
            </td>
           </tr>
           
         </table>
        </form>
      <?php
     }
   ?>
   
  </body>
</html>
Lượt xem: 132