Vở kịch hoạt động ngoại khóa học đường

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-11-24 16:55:24 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

KI CH CH NG TRÌNH NGO KHÓAỰ ƯƠ ẠC nh 1ả Văn ngh ….ệC nh 2:ả (Gi nguyên hình văn ngh )ữ ệLính *Hô to* Ng Hoàng giá lâmọ(Đ hình văn ngh ch tr n)ộ ốNg Hoàng đi vào *Vòng qua vòng i*ọ ạNg Hoàngọ Su này ch bi hát hò nh múa ch ng lo hành gì Thố ếnày thì làm sau có th giúp ta qu lí cung đình. (Th dài) cái gì cũng kêu khó, Toánể ọkhó, Lí khó, Hóa khó th chí th cũng la khó thì ta ch ng còn bi nói thậ ếnào a. Đã th còn vi th cáo nhà khoa càng ngày càng khó hi uữ ểđ th ta xem chúng vi gìư ếNg Hoàngọ Kính th ng hoàng, chúng con là hoàng nhi ng nh ngư ườ ưsu ngày ph ch ng lo tra n, nào là Toán c, nào là lí, nào là Hóaố ậh c, Sinh lung tung các th lên. Chúng con th nh ng th đó th làọ ậvô th chí còn nh ng phát tri trí não tr sinh và tr nh .ổ ưở ỏB ng ch ng là nh ng ông th chúng con dùng óc nghĩ ra th hànhằ ềh con mà tên các ông còn không nh kính xin ph hoàng choạ ụphép chúng con ca hát, nh múa, c, vui th chí có th làmọ ểth ng âm nh a. Chúng con mong ph hoàng xem xét.ầ ượ ụNg Hoàngọ *la to ném th Th là quá đáng, ng (ch lính 1) đâu mau điư ươ ỉtìm lũ con bi ng đó đây cho ta. ườ ềLính *ch đi*ạ ạNg Hoàngọ Còn ng (ch lính 2) mau đi các th giáo đâyươ ếLính cho th giáo môn nào Toán, Lí, Hóa hay Th ạNg Hoàng:ọ *vu râu* cho các th Lí điố ạLính Ng Hoàng các th Lí thì đang ph Oa vá lạ ỗth ng ng Ozon ch ạNg Hoàngọ cho các th Hóa điậ ạLính các th Hóa và Sinh thì đang đi lí nhi môiạ ễtr ng bi Đôngườ ướ ểNg Hoàngọ Th thì cho các th th yế ậLính th th thì đang hu luy th cho ngũ Thiênạ ộlôi ạNg Hoàngọ Th à. các th Toán ta đi đi đo ng th tích băngế Nam và đã ch aở ưLính cách đây 15p ạNg Hoàngọ Th à. Cho các th Toán.ế ạC nh 3:ả Lính *đi vào* Kh Ng Hoàng, Hoàng ạNg Hoàngọ hoàng vào đây.ọ ửHoàng tử Nhi th kính chào ph hoàngầ ụNg Hoàngọ Sao ch có mình ng i, khi nãy ta th đông màỉ ươ ắHoàng tử kh ph hoàng các anh ch em đang ch sô bi di ởcung ng Nga hay con xong ti nên các anh ch em cho ểcon di .ạ ạNg Hoàngọ su ngày ch lo hát hò, th này lên các ng làm gì ươmà ăn đây. Trong th ng vi hành nh ng phát tri óc ươ ưở ầc các ng là làm sao?ủ ươ ớLính *ch vào*: Kh Ng Hoàng các th .ạ ạNg Hoàngọ các th vàoờ ầ*Các th giáo đi vào đi tranh cãi cách đo th tích núi băng*ầ ểHoàng tử Th ph hoàng, có các th đây con ch ng minh cho ng iư ườth càng nhi điên.ấ ịHoàng ch kéo th giáo( nhóm đang bàn lu n)ử ậHoàng tử Th ph hoàng ông này là trong nh ng ng hành con, ườ ạsu ngày đo chi cao, ngoài thiên đình chi cao cung ủđi n, mà có cho leo lên nóc đo đâu toàn ng t, th thì đo ki gì c, ướ ượch ng qua là ông nghĩ trò hành chúng tôi thôi ph không? Ông nói đi ông đo ượcái gì cao trên th mà không ph leo lên nh nó khôngấ ủTh giáo 1ầ Ta đo Kim Tháp Khufuượ ựHoàng tử *c ha ha*Nói kh kh th thì ai ch ng minh c. Ngay tênườ ượ ảc mình ông còn không nh thì làm sao ai tin ông. Ông nói đi ông tên gì ta ượ ểcòn tra Google coi ông có th đo Kim Tháp hay không *c haha*ể ượ ườTh giáo 1ầ Ta là… ta là, ta là ai, đây là đâu, không ta ph nh cho cượ ượtên ta. Đúng đo kim tháp, nh nh đo xong nh ra *nói xong ch đi*ủ ạHoàng tử th ch a, tên mình còn không nh thì *c Ha ha ha*ấ ườHoàng tử Ch đâu, còn a. ữHoàng ch kéo th giáo khác( nhóm đang bàn lu n)ử ậHoàng Đây ông này đây, cái gì mà nh th gì gì y, ch bi làm cái ếquái gì máy tính ph nhanh không làm gì, nghiên làm gì cho ỗtên còn không nh .ớTh giáo 2ầ Ng thì bi cái gì ta là nhà khoa tài y, ta không nh ươ ớđ tên mình là có nguyên nhân không ph do nghiên đâu, nguyên nhân là gì ượ ứy nh đúng do trái táo, ch do phù th ta ăn trái táo thu ộkhi ta tríế ấHoàng tử Ông ng mình là ch Tuy à, ng ta da tr ng nh tuy t, tóc ưở ườ ếđen nh mun, xinh ng ng i, còn ông nhìn mình xem, tóc tai m, gi ng ốB ch Tuy ch nàoạ ỗTh giáo 2ầ Ta nh rõ ràng là do trái táo mà, mà hình nh không ph ăn. ảđúng do táo trúng u, đúng do táo trúng ha ha *V nói ầtay Hoàng nh vòng tròn*ử ảTh giáo 2ầ Đúng ta ph tìm cây táo ng y, căn theo nh ịlu có qu táo trúng ta a, nh nh ta nh haậ ạha ha… Ta ph tìm cây táo, ta ph tìm cây táo hahaha* nói ch ra ngoài*ả ạHoàng tử rõ ràng là óc có mà, mà ch đâu ông còn ấl còn nguy hi a. ữHoàng ch kéo th giáo khác( nhóm đang bàn lu n)ử ậHoàng Đây ông này, ng nh ng là ng ti cho các ông khác ườ ềhành chúng nhi th n, ông nào hình ph dùng gì gì đó mang tên ệng, mà nhi th th có gì to tát đâu, ng ch dc cái thánh giá thôi màổ ẽTh giáo Cái đó không ph thánh giá mà là tr thànhả ượ ạt ng th ng và vuông góc nhau nhau đi O, là tr đừ ườ ộOxy.Hoàng hóa ra ông tên là Xi à, thì ra ông không quên tên mình, ủnh ng ta nh có nhà Toán nào tên Xi đâu taư ọTh giáo 3: Ta không ph tên là Xi, ta tên là gì nh sao nh th không ờnh ta. ta nghe trò nói cái gì không bi thì tra GU nghe nói GU ỒG này cái gì cũng bi ta ph đi GU xem sao *nói xong đi th ng*Ồ ẳHoàng Còn ông thì trong đó ông này nói ra bi hi ng thôi thì ổkhông bác sĩ khám cũng bi là nh ng i. Ph hoàng nghe tin cách đây ụ3 ngày th ng uy hoa phá nát bét không. Th ph không ai khác ườ ượ ạchính là ông này. Hoa ng ng không còn bông, lá cũng ng không còn ng, ồlàm gì, ng cánh hoa, lá. Đây rõ ràng là bi hi nh th kinh, ầth mà ph hoàng cho ông ta conế ạTh giáo 4: *ch ra* Đúng là ta có ng hoa nh ng đó là ph cho ụnghiên u, sau th gian quan sát ta đã tìm quy lu cánh hoa. Ví hoaứ ượ ụloa kèn cánh, hoa mao ng vàng cánh, hoa phi cánh, hoa cúc tây 21 cánh, ươ ếhoa cúc th ng có 34, 55 ho 89 cánh, lá trên cây cũng ng nh và ườ ươ ợcác con đó ta tìm ra dãy theo quy lu bi hai tiên là ượ ầvà 1, thì th ng th ng th là ng 2, th ng th ứ2 ng th là ng ng nh th cho th thì ng n-1 ng ươ ộv n-2. Và ta tên dãy đó là dãy mang tên ta, nh ng ta nh th không ờnh ra tên ta là gì. Mà ta nghe nói nghe nói đàng phía đông hoa đang ượ ườ ởđúng không, ch này xong ta nh nh nh ra tên mìnhắ *V đi ừnh y*ảTh giáo 5: Này này ch ta i, ta cũng có vi đi đàng phía ườ ịđông *ch theo th giáo 4*ạ ầ*Hoàng ch ra tay kéo i* ạHoàng Này th không nh đánh bài chu hấ ửTh giáo 5: Chu gì ta có vi đàng phía đông th màồ ườ ậHoàng Ông thì có vi gì y, ng nói tôi là ông ph ông kia phá ụv nhéườ ấTh giáo 5: Phá gì mà phá, Ng Hoàng ông kia phá hoa choọ ườnên yêu Thiên lôi xây hàng rào xung quanh các hoa viên, mà thiên lôi nói ta ấc các đàng là hình tam giác vuông, mà ông ta ch đo nh ng ườ ượ ắthôi nh dài nh không đo do hình ph nên ch tính toán ra ượ ượ ốl ng xây ng là bao nhiêu nên toán không cho ng ti n. Mà ng th ượ ươ ấđ y, gi đàng phía đông ch ch tan nát i, ta không giúp đo thì ông ườ ếkia ch ch phá tan đàng tắ ườ ấHoàng Gi Thiên lôi không đo ông làm sao đo.ờ ượTh giáo 5: Ch đo nh, nh còn tính theo cách nh sau: ượ ấcăn bình ph ng nh th nh ng bình ph ng nh th th là ươ ươ ếxong. Đó là ta áp ng nh lu toán mang tên ta yụ ấHoàng Không đo mà bi dài bao nhiêu th sao, ông có ch không ượ ắđ y, th ho thi ông li yấ ấNg Hoàng: Đúng nh lu này ta bi mà, là nh lu PHI TA GÕấ ậHoàng Th sao ph Hoàng, sao tên ông ta th đã phi còn gõ, ồch cha ông ta thích ông ta đi làm võ sĩ giác hay sao ýắ ấTh giáo 5: Gõ đâu mà gõ, tên ta hay m, không tin ng xu ng tr gian ươ ầh th xem. Mà thôi ng đây nãy gi ta đoán đàng phía đông ch tan nát ườ ắr i, thôi ta ph đi tính toán cho nhanh còn còn iồ ườ nói xong ch ạđi*Hoàng Ph Hoàng, ông đó ch i, rõ ràng là các ông ra ịm th tào lao chúng nhi th cấ ọNg Hoàngọ Thôi, con mu ch ng minh ch gì? bây gi các ọsinh kia có bi nh ng th giáo kia là ai không nàoướ ầMC: *đ th câu và cho sinh tr cho khi tìm câu ượtr đúng ng quà cho sinh tr đúng*ả ờC nh thúc.ả ếNg Hoàngọ th ng ta gi ch a, mà con nay không ông ườ ượ ọnày ông nhé, ph ng th nghe ch a.Tiên văn, con và ọcác anh ch em con ph bi tôn tr ng phép th cô ượthành tài nghe không.Hoàng tử nhi th bi ạNg Hoàngọ Th nào con đã ph ch a. Con th quan tr ng Toán ủh và các môn khoa khác ch aọ ưHoàng tử Con ph i, nh ng con ng nhiên ph hoàng đâu các ởb sinh th các th gi i.ạ ỏNg Hoàngọ Các th là gi ph không, con có bi các đó ết đâu hay không?ừHoàng tử đâu th ph hoàngở ụNg Hoàngọ Các ngôi tr ng tr qua 55 năm ch ườ ửn phía đông sông Hàn TP. Đà ng, tr đây là Đông Giang, bây gi làằ ướ ọHoàng Hoa Thám.Ta th con và ta quy nh chuy con ngôi tr ng ườnày c. Các đây không ch gi trong các còn hát hay, múa ấđ p, và ch th thao con xem có ph tuy không. ờHoàng tử Th không Ph Hoàng, th thì th là tậ ốNg Hoàngọ Th ch sao không con không tin thì *V tay cái*ậ ỗ*Ti văn ngh thúc*ế ếMC tuyên thúc ch ng trình và khán gi ./.ố ươ