Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Vịnh khoa thi hương - Soạn văn lớp 11

Gửi bởi: Nguyễn Thu Hương vào ngày 2019-07-22 02:08:50 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 299 | Lượt Download: 0 | File size: 0.02501 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

VĨNH BIỆT CỬU TRÙNG ĐÀI
(Nguyễn Huy Tưởng)
GHI NHỚ
Qua tấn bi kịch của Vũ Như Tô, tác giả đã đặt ra những vấn đ ề sâu s ắc, có ý nghĩa
muôn thuở về mối quan hệ giữa nghệ thuật với cuộc sống, giữa lí tưởng nghệ thuật
cao siêu, thuần túy của muôn đời với lợi ích thiết thân và trực tiếp của nhân dân…
- Đoạn trích thể hiện những đặc sắc về nghệ thuật kịch của Nguy ễn Huy T ưởng: ngôn
ngữ kịch điêu luyện, có tính tổng hợp cao; dùng ngôn ngữ hành động của nhân vật để
khắc họa tính cách, miêu tả tâm trạng, dẫn dắt và đẩy xung đột kịch đến cao trào.
HƯỚNG DẪN ĐỌC HIỂU
Câu 1. Các mâu thuẫn cơ bản của kịch Vũ Như Tô được thể hiện trong hồi V:
Trả lời:
- Mâu thuẫn thứ nhất: giữa phe nổi loạn và phe Lê T ương D ực. Phe n ổi lo ạn g ồm
nhiều nhân vật: dân chúng, thợ xây dựng Cửu Trùng Đài; Phe đối lập trong triều đứng
đầu là Trịnh Duy Sản. Mâu thuẫn trong hồi V đạt đến đỉnh điểm và được gi ải quy ết
trọn vẹn. Trịnh Duy Sản, Ngô Hạch giết chết Lê Tương Dực, Vũ Nh ư Tô, Đan Thi ềm
và thiêu hủy Cửu Trùng Đài.
- Mâu thuẫn thứ hai: mâu thuẫn giữa quan niệm nghệ thu ật cao siêu, thu ần túy c ủa
muôn đời (Cửu Trùng Đài) và lợi ích trực tiếp, thiết thực của nhân dân.
Câu 2. Phân tích tính cách, diễn biến tâm trạng của Vũ Như Tô và Đan Thi ềm trong
đoạn trích.
Trả lời:
* Tính cách và diễn biến tâm trạng của Vũ Như Tô:
- Vũ Như Tô là một người nghệ sĩ chân chính, một người có tài và có tâm v ới ngh ệ
thuật.
- Ông nghe theo lời khuyên của Đan Thiềm, nhận xây dựng Cửu Trùng đài là vì m ục
đích nghệ thuật rất cao cả. Ông là người nghệ sĩ chỉ quan tâm đến nghệ thuật. Trong
hồi kịch này, khi binh lính nổi dậy, kết tội ông và đòi h ủy di ệt C ửu Trùng Đài, ông v ẫn
OLM.VN, BINGCLASS.COM

1

không thể hiểu nổi tại sao lại như vậy. Vũ Như Tô quá chú ý đ ến ngh ệ thu ật mà quên
đi quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống. Ông luôn ở trong tâm tr ạng m ơ màng, ảo
vọng. Ông không thể hiểu và không tin tâm huyết của mình đ ối v ới đ ất n ước l ại b ị coi
thường.
=> Nghệ sĩ vỡ mộng trước thực tế đau xót của đất nước, nhân dân mà lâu nay đã không
nhìn thấy do ông chỉ chạy theo cái lí tưởng của nghệ thuật cao siêu, thuần túy của muôn
đời.
* Tính cách và diễn biến tâm trạng của Đan Thiềm:
- Đan Thiềm là một người có tâm, biết trọng người tài, tôn tr ọng nghệ thuật. Bà kính
trọng tài năng của Vũ Như Tô, bà hiểu công việc sáng tạo nghệ thuật của ông. Nh ưng
chính Đan Thiềm đã sai lầm và cuối cùng bà cũng nhận ra sai l ầm c ủa mình khi khuyên
Vũ Như Tô nhận lời xây dựng Cửu trùng đài. Trước khi chết, bà đã nh ận ra s ự th ất b ại
của giấc mộng lớn mà bà và Vũ mong mỏi thực hiện. Nhìn cảnh Cửu trùng đài b ị đ ốt,
Vũ Như Tô bị giết, bà đã đau đớn cất lên “Đài lớn tan tành. Ông Cả ơi! Xin cùng ông
vĩnh biệt!”.
=> Đan Thiềm và Vũ Như Tô là hai kẻ tri âm, tri k ỉ, cùng có m ột m ục đích ngh ệ thu ật
tốt đẹp nhưng cuối cùng đều thất bại. Và cả Cửu Trùng đài, tâm huyết của hai người
cũng bị phá huỷ. Hai con người đáng thương, đáng trọng hơn là đáng trách. Nhà văn đã
bộc lộ sự cảm thông và trân trọng của ông đối với hai con người tri âm tri k ỉ và b ất
hạnh này.
Câu 3. Mâu thuẫn giữa quan niệm nghệ thuật cao siêu, thuần túy của muôn đời và lợi
ích thiết thực của nhân dân chưa được tác giả giải quyết dứt khoát được th ể hi ện trong
vở kịch:
Trả lời:
Mâu thuẫn giữa quan niệm nghệ thuật thuần túy và lợi ích thiết thực c ủa nhân
dân là mâu thuẫn không dễ giải quyết. Vì thế, việc Nguyễn Huy Tưởng chưa giải
quyết triệt để được mâu thuẫn này là điều dễ hiểu. Nhà văn đ ể cho Vũ Nh ư Tô b ị gi ết
mà không hiểu tại sao. Đan Thiềm, Vũ Như Tô cùng Cửu trùng đài bị hủy di ệt đã đ ặt ra
một vấn đề lớn, vấn đề quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống. Với đo ạn trích này,
Nguyễn Huy Tưởng đã giải quyết được phần nào mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc
sống. Nghệ thuật đích thực phải thống nhất với quyền lợi của con người. Nghệ thuật
chân chính là nghệ thuật vì con người. Người nghệ sĩ khi làm nghệ thuật phải chú ý
đến điều đó.
OLM.VN, BINGCLASS.COM

2

Câu 4. Đặc sắc nghệ thuật của kịch Vũ Như Tô được thể hiện qua đoạn trích:
Trả lời:
- Mâu thuẫn kịch tập trung dẫn đến cao trào, phát triển thành đỉnh điểm với những hành
động kịch dồn dập đầy kịch tính.
- Ngôn ngữ kịch điêu luyện, có tính tổng hợp cao.
- Xây dựng nhân vật kịch đặc sắc, khắc họa rõ tính cách, miêu tả đúng tâm tr ạng qua
ngôn ngữ và hành động.
- Lớp kịch trong hồi V được chuyển một cách linh hoạt, t ự nhiên, logic, li ền m ạch t ạo
nên sự hấp dẫn và lôi cuốn người đọc.
LUYỆN TẬP
Trong lời đề tựa kịch Vũ Như Tô, Nguyễn Huy Tưởng viết:
"Than ôi! Như Tô phải hay những người giết Như Tô phải? Ta chẳng biết. Cầm bút
chẳng qua cùng một bệnh với Đan Thiềm".
Bằng những hiểu biết về đoạn trích và về vở kịch, anh (chị) hãy phát biểu ý ki ến c ủa
mình về lời đề tựa trên.
Trả lời:
- Đây là phần cuối của lời đề tựa vở kịch Vũ Như Tô do chính Nguyễn Huy Tưởng viết
ngày 6 tháng 2 năm 1942, sau khoảng một năm viết xong tác phẩm.
- Tựa là phần nằm ngoài văn bản của một tác phẩm, được viết ở đầu sách ho ặc sau
tiêu đề của mỗi chương trong cuốn sách nhằm hướng người đọc vào ý đồ nghệ thuật
của tác giả hoặc tư tưởng của tác phẩm.
- Qua lời đề tựa trên, Nguyễn Huy Tưởng đã chân thành bộc lộ những băn khoăn của
mình: Lẽ phải thuộc về Vũ Như Tô hay những kẻ giết Vũ Như Tô? Và ông thú nh ận
"Ta chẳng biết", tức là không thể đưa ra một lời giải đáp thoả đáng. Qua vở kịch, có
thế thấy chân lí không hoàn toàn thuộc về phía nào: Việc mất Cửu Trùng Đài vừa nên
mừng, vừa nên tiếc. Đồng thời, nhà văn khẳng định: "Cầm bút chẳng qua cùng m ột
bệnh với Đan Thiềm", tức là vì cảm phục "tài trời", vì nhạy cảm v ới bi k ịch c ủa nh ững
tài năng siêu việt mà thôi.

OLM.VN, BINGCLASS.COM

3