Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Ví dụ về Validation trong PHP

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-10-25 02:53:04

Mục lục
* * * * *

Validation là gì?

Validation là kiểm tra input được đệ trình bởi người dùng. Có hai kiểu Validation có sẵn trong PHP. Đó là:

 1. Client-Side Validation − Validation được thực hiện trên trình duyệt web ở Client.
 2. Server-Side Validation − Sau khi được đệ trình bởi người dùng, dữ liệu sẽ được gửi tới Server và thực hiện các kiểm tra Validation trong thiết bị Server.

Một số qui tắc Validation cho Field

Một số qui tắc Validation cho Field
Một số qui tắc Validation cho Field

URL hợp lệ

Code dưới minh họa Validation của URL:

$website = input($_POST["site"]);

if (!preg_match("/\b(?:(?:https?|ftp):\/\/|www\.)[-a-z0-9+&@#\/%?=~_|!:,.;]*[-a-z0-9+&@#\/%=~_|]/i",$website)) {
  $websiteErr = "URL không hợp lệ"; 
}

Cú pháp trên sẽ thẩm tra một URL đã cho là hợp lệ hay không. Nó sẽ chấp nhận một số từ khóa như https, ftp, www, a-z, 0-9, …

Email hợp lệ

Code dưới minh họa Validation của địa chỉ Email:

$email = input($_POST["email"]);

if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
  $emailErr = "Định dạng không hợp lệ, mời bạn nhập lại địa chỉ Email"; 
}

Cú pháp trên sẽ thẩm tra địa chỉ Email đã cho là hợp lệ hay không. Nếu không, nó sẽ hiển thị một thông báo lỗi.

Ví dụ

Ví dụ sau minh họa form với Validation:

<html>
  
  <head>
   <style>
     .error {color: #FF0000;}
   </style>
  </head>
  
  <body>
   <?php
     // định nghĩa các biến và gán giá trị rỗng cho biến
     $nameErr = $emailErr = $genderErr = $websiteErr = "";
     $name = $email = $gender = $comment = $website = "";
     
     if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
      if (empty($_POST["name"])) {
        $nameErr = "Bạn phải nhập họ tên";
      }
      else
      {
        $name = test_input($_POST["name"]);
      }
      
      if (empty($_POST["email"])) {
        $emailErr = "Bạn phải nhập địa chỉ Email";
      }
      else
      {
        $email = test_input($_POST["email"]);
        
        // check if e-mail address is well-formed
        if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
         $emailErr = "Định dạng Email không hợp lệ"; 
        }
      }
      
      if (empty($_POST["website"])) {
        $website = "";
      }
      else
      {
        $website = test_input($_POST["website"]);
      }
      
      if (empty($_POST["comment"])) {
        $comment = "";
      }
      else
      {
        $comment = test_input($_POST["comment"]);
      }
      
      if (empty($_POST["gender"])) {
        $genderErr = "Bạn phải nhập giới tính";
      }
      else
      {
        $gender = test_input($_POST["gender"]);
      }
     }
     function test_input($data) {
      $data = trim($data);
      $data = stripslashes($data);
      $data = htmlspecialchars($data);
      return $data;
     }
   ?>
   
   <h2>Mẫu đăng ký lớp luyện thi TOEIC</h2>
   
   <p><span class="error">* các trường bắt buộc.</span></p>
   
   <form method="post" action=">?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>
     <table>
      <tr>
        <td>Họ tên:</td>
        <td><input type="text" name="name">
         <span class="error">* <?php echo $nameErr;?></span>
        </td>
      </tr>
      
      <tr>
        <td>E-mail: </td>
        <td><input type="text" name="email">
         <span class="error">* <?php echo $emailErr;?></span>
        </td>
      </tr>
      
      <tr>
        <td>Thời gian học:</td>
        <td> <input type="text" name="website">
         <span class="error"><?php echo $websiteErr;?></span>
        </td>
      </tr>
      
      <tr>
        <td>Tên lớp:</td>
        <td> <textarea name="comment" rows="5" cols="40"></textarea></td>
      </tr>
      
      <tr>
        <td>Giới tính:</td>
        <td>
         <input type="radio" name="gender" value="female">Nữ
         <input type="radio" name="gender" value="male">Nam
         <span class="error">* <?php echo $genderErr;?></span>
        </td>
      </tr>
				
      <td>
        <input type="submit" name="submit" value="Submit"> 
      </td>
				
     </table>
			
   </form>
   
   <?php
     echo "<h2>Thông tin bạn đã cung cấp:</h2>";
     echo $name;
     echo "<br>";
     
     echo $email;
     echo "<br>";
     
     echo $website;
     echo "<br>";
     
     echo $comment;
     echo "<br>";
     
     echo $gender;
   ?>
  
  </body>
</html>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Link Demo

Lượt xem: 211

Các bài học liên quan