Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Ví dụ SAX Parser trong PHP

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-10-25 04:21:59

Mục lục
* * * * *

SAX.xml

XML nên là như sau:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<tutors>
  <course>
   <name>Android</name>
   <country>VietNam</country>
   <email>doc24@gmail.com</email>
   <phone>123456789</phone>
  </course>
  
  <course>
   <name>Java</name>
   <country>VietNam</country>
   <email>doc24@gmail.com</email>
   <phone>123456789</phone>
  </course>
  
  <course>
   <name>HTML</name>
   <country>VietNam</country>
   <email>doc24@gmail.com</email>
   <phone>123456789</phone>
  </course>
</tutors>

SAX.php

Php file nên là như sau:

<?php
  //đọc XML bởi sử dụng SAX (viết tắt của Simple API for XML) parser 
  
  $tutors  = array();
  $elements  = null;
  
  // gọi hàm này khi thẻ (tag) được mở 
  function startElements($parser, $name, $attrs) 
  {
   global $tutors, $elements;
   
   if(!empty($name))
   {
     if ($name == 'COURSE') {
      // tạo một mảng để lưu giữ thông tin
      $tutors []= array();
     }
     $elements = $name;
   }
  }
  
  // gọi hàm này khi thẻ (tag) được đóng 
  function endElements($parser, $name) 
  {
   global $elements;
   
   if(!empty($name))
   {
     $elements = null;
   }
  }
  
  // gọi trên phần text giữa thẻ đóng và thẻ mở
  function characterData($parser, $data) 
  {
   global $tutors, $elements;
   if(!empty($data))
   {
     if ($elements == 'NAME' || $elements == 'COUNTRY' || $elements == 'EMAIL' || $elements == 'PHONE')
     {
      $tutors[count($tutors)-1][$elements] = trim($data);
     }
   }
  }
  
  // Tạo một XML parser mới và trả về một resource handle
  // tham chiếu tới để được sử dụng bởi các hàm XML khác. 
  $parser = xml_parser_create(); 
  
  xml_set_element_handler($parser, "startElements", "endElements");
  xml_set_character_data_handler($parser, "characterData");
  
  // mở xml file
  if (!($handle = fopen('sax.xml', "r"))) {
   die("Không thể mở XML input");
  }
  
  while($data = fread($handle, 4096)) // đọc xml file
  {
   xml_parse($parser, $data); // bắt đầu parse tài liệu XML 
  }
  
  xml_parser_free($parser); // Xóa parser
  $i=1;
  
  foreach($tutors as $course)
  {
   echo "ID - ".$i.'<br/>';
   echo "Tên khóa học - ".$course['NAME'].'<br/>';
   echo "Quốc gia - ".$course['COUNTRY'].'<br/>';
   echo "Email - ".$course['EMAIL'].'<br/>';
   echo "Phone - ".$course['PHONE'].'<hr/>'; 
   $i++; 
  }
?>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Link Demo

Lượt xem: 167

Các bài học liên quan