Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Ví dụ DOM Parser trong PHP

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-10-25 04:26:02

Một HTML Dom parser được viết trong PHP5.X version. DOM Parser thực sự tốt khi làm việc với XML cũng như HTML. DOM Parser dựa trên Tree-Based và trước khi truy cập data, nó sẽ tải data vào trong đối tượng DOM và nó sẽ cập nhật Data tới trình duyệt web. Ví dụ dưới minh họa cách lấy truy cập tới HTML Data trong trình duyệt web.

<?php 
  $html = ' 
   <head> 
     <title>Học lập trình tại Doc24</title>
   </head> 
  
   <body> 
     <h2>Chi tiết khóa học</h2> 
   
     <table border="0"> 
      <tbody> 
        <tr> 
         <td>Android</td> 
         <td>Nguyen Hoang Manh</td> 
         <td>BKcompany</td> 
        </tr> 
     
        <tr> 
         <td>PHP</td> 
         <td>Tran Hoang Nam</td> 
         <td>BKcompany</td> 
        </tr> 
     
        <tr> 
         <td>HTML</td> 
         <td>Tran Minh Chinh</td> 
         <td>BKcompany</td> 
        </tr> 
     
        <tr> 
         <td>CSS</td> 
         <td>Le Duc Viet</td> 
         <td>BKcompany</td> 
        </tr> 
     
        <tr> 
         <td>C++</td> 
         <td>Tran Duc Hung</td> 
         <td>BKcompany</td> 
        </tr> 
     
        <tr> 
         <td>Python</td> 
         <td>Phan Hoang Nam</td> 
         <td>BKcompany</td> 
        </tr> 
     
        <tr> 
         <td>C#</td> 
         <td>Dinh Tien Manh</td> 
         <td>BKcompany</td> 
        </tr> 
      </tbody> 
     </table> 
   </body> 
  </html> 
  '; 
  /*** Tạo một đối tượng DOM mới ***/ 
  $dom = new domDocument; 
  
  /*** Tải html vào trong đối tượng ***/ 
  $dom->loadHTML($html); 
  
  /*** loại bỏ khoảng trắng ***/ 
  $dom->preserveWhiteSpace = false; 
  
  /*** lấy bảng theo tên thẻ ***/ 
  $tables = $dom->getElementsByTagName('table'); 
  
  /*** lấy tất cả các hàng từ bảng ***/ 
  $rows = $tables->item(0)->getElementsByTagName('tr'); 
  
  /*** lặp qua các hàng trong bảng ***/ 
  foreach ($rows as $row) 
  {
   /*** lấy cột theo tên thẻ ***/ 
   $cols = $row->getElementsByTagName('td'); 
   
   /*** Hiển thị giá trị ***/ 
   echo 'Khóa học: '.$cols->item(0)->nodeValue.'<br />'; 
   echo 'Giảng viên: '.$cols->item(1)->nodeValue.'<br />'; 
   echo 'Công ty: '.$cols->item(2)->nodeValue; 
   echo '<hr />'; 
  }
?>

Link Demo

Lượt xem: 189

Các bài học liên quan