Văn mẫu lớp 8: Viết bài văn ngắn ghi lại ấn tượng của em trong buổi đến trường khai giảng lần đầu tiên

Gửi bởi: đề thi thử vào ngày 2017-09-07 10:27:21 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vnĐ bài: Vi bài văn ng ghi ng em trong bu đn tr ng khaiề ượ ườgi ng đu tiên. ầBài tham kh 1ảNgày đu tiên khai tr ng, đó là cái ngày mà ch không ai trong chúng ta có thầ ườ ểquên đc. Cái ngày đã đánh ki chúng ta vào con đng p.ượ ướ ườ ậNăm nay tôi đã lên 8, đã quá quen không khí đng, nh ng nhìn chi cớ ườ ếc chú tôi ng tu tr làm tôi thêm i, xao xuy và nh nh ng ni mặ ướ ệngây th bé ng bé ch ch ng vào ng tr ng trong bàn tay yơ ướ ườ ầgu nh ng đy tình th ng bà tôi.ộ ươ ủy là cái ngày mà tôi không bao gi quên. Hôm y, tr thu se se nh, mây ngẤ ồb nh trôi, đó cũng là bi hi ngày khai tr ng đang đn, năm iề ườ ớb đu. Tôi nao nao trong lòng nh ng ng ng ngây th tâm tr ng đa trắ ưở ượ ẻs đi di ki quan tr ng. Th ra lúc đó còn bé, ch nh đcắ ượm ngày khai tr ng và cũng ch ng bi đó là ngày gì, nh ng th quan tâm,ấ ườ ựb ng ph nào tôi cũng đã nh ra có cái gì đó quan tr ng. Hôm nay bàậ ườ ọs là ng đa tôi đn tr ng, tôi công tác xa nên không th đa tôi đi đc,ẽ ườ ườ ượnh ng nghe bà tôi nói tôi cũng háo cái ngày này m. Vùng quê tôi khôngư ắph thành th cũng ch ng ph nào giàu có, đó là vùng sông mangả ướđy nét thôn quê và dân dã. Trên đng đi c, bà cháu tôi ph đi qua con sông.ầ ườ ộBác lái đò đã ch chúng tôi đó. Tôi th nét bác ngày, ph iờ ươ ảchăng đó cũng vì cái ngày hôm nay, cái ngày mà ng là “ngày tr ng” –ọ ườ ườtrong đu tôi nghĩ y. Trên đò có nhi các sinh cùng các ph huynh.ầ ụTôi th ng nét lo ng trên tr trong đó có đa th ng điể ườth di tôi, cùng chu đáo ng gi ng nh bà tôi y. Đi đó càngả ườ ềlàm tôi hi thêm quan tr ng ngày này, nh ng cũng chính vì đó mà khi tôiể ếcàng thêm tâm. Tâm tôi gi ng trĩu nh ng nh nhàng nh nh ngậ ữcánh hoa trong ng mai cùng nh ng gi ng bà tôi đang bênươ ươ ởc nh cùng nh ng nh sóng c. Đang mê suy nghĩ, ch ti ng bác lái đòạ ướ ếg to làm tôi gi mình: “Các cháu xu ng nào, chúc các cháu vui nhé” Câu nói yọ ấth quen thu tôi đi đò bác đu đc nghe nh ng hôm nay sao câu nóiậ ượ ưDoc24.vnDoc24.vny in sâu vào tâm trí tôi nh y. Nó nh đng giúp tôi nh thêm trong tâmấ ẽtr ng nh hi gi Tôi nh ch đng tay bà xu ng đò. Làn gió nhèạ ướ ốnh th qua, xoa đi cái nóng khi ng đò và cái tâm tr ng. kìa, kia cóẹ ạph là tr ng c, mà tôi đn. Tôi nh ra nh vì th nó khangả ườ ấtrang và to cái nhà nào mà tôi ng p. Bà xoa đu tôi, nh nhàng nói:ớ ẹ“Cháu yêu, tr ng chúng ta đây i. Đây là tu ng đo đc và ki nườ ưỡ ếth cháu”. Tôi ng nghĩ mãi câu nói nh ng không hi sau, tôi choứ ếr ng đó là câu nói mang tính ch ngh thu mà các anh ch trong làng th ngằ ườhay nói văn Qu th tâm tr ng tôi lúc thay đi. Bây gi tôi không còn mẻ ảth quá nh ng không hi sao chân tôi díu i. Dù nh ng tôi cấ ốnh theo nh ng chân bà. Đi đc đo thì ngôi tr ng đã hi rõ tr cả ướ ượ ườ ướm t. Tr tôi là cái ng tr ng to nh ng ch vi ng nh ng khóắ ướ ườ ằhi u. Xung quanh đó là hàng trăm các sinh khác cùng bi bao tâm tr ng,ể ạsuy nghĩ. thì níu chân ng thì máo. Ch có ti ng khóc òa sau ng tôi,ạ ườ ưtôi li ch úp vào bà và cũng ngh ngào khó tôi đã ng ngề ướ ưđn ng. Nh ng nh nh ng mà tôi hay ng cùng sế ựd dành bà. Tôi can đm lau nh và hôi, đng th ng ng i. Cùngỗ ướ ườlúc đó, có cô giáo đi phía tôi. Tôi ng ngác nhìn thì cô nh nhàng ti ng nói:ộ ế“Bà cho cháu vào đi. Đó là cháu” Gi ng nói m, thanh thanh mà ng tớ ọngào cô đã khi tôi nh đn Tôi không còn giác hãi a. Cô nh nhàngủ ẹn tay tôi vào p, tôi đi theo sau cô và nh mùi th tà áo dài cô.ắ ủĐã vào c, tôi ng nhìn ra ngoài và tìm hình dáng thân th ng bà tôiớ ướ ươ ủtrong ng chen chúc ng dò con cái th tr khi ra ng tr ng.ớ ườ ướ ườBà cũng nh nhàng nói tôi: “Cháu ng ngoan nhé, tr bà đón ”. Câu nóiẹ ềy bà khi tôi không còn lo gì a. ng tôi nghe th gi ng nói ng ngàoấ ọkhi nãy vang lên. Thì ra cô giáo đang gi thi mình. Th bây gi trong lòng tôiớ ờkhông còn tâm nào a, tôi hoàn toàn bình tĩnh và chúng tôi đang đuộ ầlàm quen cô giáo.ớBài tham kh 2ảNgày đu tiên khai tr ng, đó là cái ngày mà ch không ai trong chúng ta có thầ ườ ểquên đc. Cái ngày đã đánh ki chúng ta vào con đng p.ượ ướ ườ ậDoc24.vnDoc24.vnNăm nay tôi đã lên 8, đã quá quen không khí đng, nh ng ch nhìn th yớ ườ ấnh ng em sinh tay đn tr ng, làm tôi thêm i, xaoữ ườ ồxuy và nh nh ng ni ngây th bé ng bé ch ch ng cế ướvào ng tr ng trong bàn tay đy tình th ng tôi.ổ ườ ươ ẹy là cái ngày mà tôi không bao gi quên. Đó là bu sáng cu thu êm đm, uẤ ầtr cao trong xanh có ánh ng vàng i. Cái mùa thu quê tôi th đc bi mùa thuờ ươ ệmi tr se nh. Nh ng nó ng và nh nhàng. Qu đúng là th đi khi nề ếcho ng ta nh Ph chăng đây chính là lí do mùa thu là mùa tr ng? Tôiườ ườnao nao trong lòng nh ng ng ng ngây th tâm tr ng đa tr đi di nữ ưở ượ ệv ki quan tr ng. Th ra lúc đó còn bé, ch nh đc ngàyớ ượ ềkhai tr ng và cũng ch ng bi đó là ngày gì, nh ng th quan tâm, aườ ủng ph nào tôi cũng đã nh ra có cái gì đó quan tr ng. Hôm nay làườ ẽng đa tôi đn tr ng. Trên đng đi c, tôi th có nhi các sinhườ ườ ườ ọcùng các ph huynh. Tôi th ng nét lo ng trên trong đó có cậ ảm đa th ng đi ch tôi, cùng chu đáo ng gi ng nh tôiấ ườ ườ ẹv y. Đi đó càng làm tôi hi thêm quan tr ng ngày này, nh ng cũng chínhậ ưvì đó mà khi tôi càng thêm tâm. Tâm tôi gi ng trĩu nh ng nhế ẹnhàng nh nh ng cánh hoa trong ng mai cùng làn gió nhè nh th qua,ư ươ ổxoa đi cái tâm tr ng.ị ạÔ kìa, kia có ph là tr ng c, mà tôi đn. Tôi nh ra nh vì th yả ườ ấnó khang trang và to cái nhà nào mà tôi ng p. xoa đu tôi, nhớ ẹnhàng nói: “Con yêu, tr ng con đây i. Đây là tu ng đo đc vàườ ưỡ ứki th cho con”. Qu th tâm tr ng tôi lúc thay đi. Bây gi tôi không còn mế ảth quá nh ng không hi sao chân tôi díu i. Dù nh ng tôi cấ ốnh theo nh ng chân Đi đc đo thì ngôi tr ng đã hi rõ tr cả ướ ượ ườ ướm t. Tr tôi là cái ng tr ng to nh ng ch vi ng nh ng khóắ ướ ườ ằhi u. Xung quanh đó là hàng trăm các sinh khác cùng bi bao tâm tr ng,ể ạsuy nghĩ. thì níu chân ng thì máo. Ch có ti ng khóc òa sau ng tôi,ạ ườ ưtôi li ch úp vào và cũng ngh ngào khó tôi đã ng ngề ướ ưđn ng. an tôi cùng nh ng nói ng ngào, làm tôi can đm lauế ảnh và hôi, đng th ng ng i. Cùng lúc đó, có cô giáo đi phía tôi.ẹ ướ ườ ạDoc24.vnDoc24.vnTôi ng ngác nhìn thì cô nh nhàng ti ng nói: “Ch cho cháu vào đi. Đó là pơ ớc em” Gi ng nói m, thanh thanh mà ng ngào cô đã khi tôi không cònủ ếc giác hãi a. Cô nh nhàng tay tôi vào p, tôi đi theo sau cô và mả ảnh mùi th tà áo dài cô.ậ ủCô o: “L mình đây. Tý ra trung khai gi ng xong thì đây c”. ng cóả ỗh tr ng cái vang lên làm tôi gi mình ôm ch cô giáo. Cô giáo i, xoaồ ườđu tôi o: “Đy là ti ng tr ng tr ng. Tr ng báo đã đn gi trung i”. À, th raầ ườ ếđy là ti ng tr ng tr ng. tr tôi ch nghe ti ng tr ng bung bung nh béấ ườ ướ ỏc nh ng đêm Trung thu nào đã đc nghe ti ng tr ng tr ng bao gi Sáng y,ủ ượ ườ ấl đu tiên ti ng tr ng tr ng vào lòng tôi ti ng tr ng ràng, gi giã, naoầ ườ ụn khi tim tôi cũng mu nh nhót và lòng tôi mu khóc lên. Ti ng tr ngứ ốđu đi đi ai ng là ngu xúc đi theo tôi su cu đi p. iầ ồchúng tôi hàng tr lá sao vàng. th giáo hô chào to. Chúng tôiế ướ ấđng im phăng ph mà không hát vì lúc đó đu ch bi bài hát Qu ca. Chứ ỉsau đy vào p, ti đu tiên cô giáo bài hát Qu ca. Chúng tôi hát sayấ ấs a, hát hào hùng, thu nhanh vì cô giáo sau này chào chúng tôiư ờs hát ch không đng im nh hôm nay.ẽ ướ ưTôi ch ng rõ mình ng trong khi nào, tôi ng nhìn ra ngoài và tìmẳ ướ ổhình dáng thân th ng tôi trong ng chen chúc ng dò con cáiươ ườ ặc th tr khi ra ng tr ng. cũng nh nhàng nói tôi: “Con ng iẩ ướ ườ ạngoan nhé, tr đón ”. Câu nói khi tôi không còn lo gì a. ngư ỗtôi nghe th gi ng nói ng ngào khi nãy vang lên. Thì ra cô giáo đang gi thi vạ ềmình. Th bây gi trong lòng tôi không còn tâm nào a, tôi hoàn toànự ữbình tĩnh và chúng tôi đang đu làm quen cô giáo. Các đã ng tắ ắđu đùa ngh ch và làm quen nhau. Bàn gh th mùi i, ng đen, gi ng,ầ ảcô giáo, nh Bác ... đu làm tôi tò mò, háo c. Ng ng nh tôi béoả ườ ạtròn nh ng tr ng tr và có làm quen tôi. khoe đã đc đc yư ườ ươ ượ ấch cô giáo ghi trên ng. Chúng tôi líu lo nói chuy đc lúc thì gi đã tữ ượ ắđu. Cô dò nhi u, đi ki tra sách và cách bút cho p. Gi ng nói côầ ọtr và kh kho làm tôi tin ng. nhiên, tôi th bó pầ ưở ớm i. Tôi tròn đc nh ng ch a, b, ng lòng tôi, ng tình yêu th ngớ ươDoc24.vnDoc24.vnc gia đình, và cô giáo. ng ghé qua xem chúng tôi c. Nh ng tiaủ ữn ng nh trong truy tích bà hàng đêmắ ểV tôi, không có ngày khai tr ng đu tiên đi ch phút đu tiên đc “th aớ ườ ượ ưcô giáo”, đu tiên nghe ti ng tr ng tr ng và đng lá qu hát qu caầ ườ ướ ốy… tôi có gì sâu mái tr ng và tu th nh Nh ng ni đp trongấ ườ ẽngày khai tr ng đu tiên đã góp ph đp nên tâm th tôi đy th i!ườ ơBài tham kh 3ảCái ngày tr ng đi ngày đu tiên tôi đi c, đã trôi qua th ng ngào pọ ớh bé xíu màu ng…ọ ươ ắSáng m, nh ng hàng ph ng chiu chít bông, có con bé đo ôm theoớ ướ ượ ậvành nón đi c. "Đi c", khái ni hoàn toàn xa cô bé, sao nóẹ ảkhông p? Bao nhiêu câu thi nhau hi lên trong đu nó ra tồ ộb tranh ngôi tr ng kia. ng, con bé không bi đã đn lúc nào.ứ ườ ựM nó đang nói chuy cô giáo, th nh tho ng ch vào nó, nh ng nó đâuẹ ườ ưquan tâm.Kia là "Ngôi tr ng". kho ng sân không ng rào, thênh thang gió, lô xô thườ ườ ứcây ăn qu chín ng mà đa con nít nào cũng ph thèm. phòng bé xíu ngói đả ỏt ng rêu meo núp ng lá xanh. lũ nhóc lít nhít cùng tu nó đang nôườ ướ ổgi trên th đt n. ng, đy nh con bé phía cô. Đn bây gi nóỡ ờm ng cô th kĩ. Cô đã tu i, mái tóc dài hoa râm và đôi th hi n. Khomớ ềng i, cô chìa tay phía nó. Ph là ng khác thì con bé đã quay đi, sauườ ườ ặl ng máo Nh ng sao cô nó th thi áp th ng th ng. Lư ươ ươ ạghê! Se đt tay bé xíu vào bàn tay cô, con bé cúi đu bi bô: "Con chào cô !".ẽ ạGi đu tiên cô không cho nó tô ch nh ch Hai Cô giáo dò đi u, tờ ừchuy ch ng đn vi bao bút... Chuy gì cô cũng ng kĩ. Nh ngệ ướ ưnó đâu có nh gì đâu. Mà nh làm chi cho t, th nào tr nay đón, cũng cô iớ ồchu cho nó thôi. "Nh ng cô đt ng chuy gi ng làm nó chú ­ẩ ươ ọtr khi là sinh các con ph nh Tiên văn" con bé khoanh tayướ ọngay ng trên xoe tròn ng nghe bài gi ng đu đi! Bây gi nó cũng đangắ ờđi nh ai, cũng đng hoàng ng trong c, cũng đc nghe cô giáo gi ngọ ườ ượ ảDoc24.vnDoc24.vnđ... đ... À, đúng i! "M mang tri th c" nh ba nói qua.ể ốN bu đu tiên trôi qua êm th m. Ra ch i. Cô giáo quay ng ph n,ử ấlũ tr đã đua nhau ào ra sân. Con bé líu ríu ch theo. Vui ghê! Mà cũng ghê, đuẻ ầtiên con bé ch gi nhi ng mà không mè nheo mít t. Ban đu, ai cũng lơ ườ ướ ạho hu nh ng đu nh cu nhanh chóng vào nh ng trò ch n. Ti ngắ ếc làm ng hè vang lên ng kho nh sân nh Đt nhiên: "Xo ng!". Chi cườ ếdép con bé bay tít lên cao. đt ch cây tan tành. Mi ng ch văng raủ ướ ậqu vào má nó. Lũ kinh hãi, tr vây quanh. Con nhóc đt oàẹ ướ ấlên. Đau thì ít, thì nhi u. Nó cô giáo gi nó, ng không cho nó đi a.ợ ữS ph xa này cái mà nó đã yêu ngay đu đt chân đn. Cô giáo tợ ảch ra, nó len, ph i. Con bé nh ch cô ng. khăn t,ạ ướl nh tê ng áp vào nó. Con bé ng nhiên, ti hí nhìn hàng lông mày thanh thanhạ ườ ạđang xô vào tròng kính.Bu đu. Nó đc đc cách ng trong lòng cô nghe chuy n. Gi ng côổ ượ ọth hay ch không nh ti ng ba m, cũng không lách cách gi ng ch Hai. Lâu lâu,ậ ịnó ph có gìm ti ng kh làm cô ng ng i: "H đau ch con?". cô vứ ỗnh vào đùi nó ti Con bé ng vào cô. Nghe th êm!ẹ ịĐn khi nó nh thì tr đã lên cao và đã đi lúc nào. Nó iế ụm t, tu xu ng, ôm sà vào lòng líu ríu chào cô. Trên đng nhà nó cắ ườ ứnh mãi: "Mai nh con đi nghe!".ắ ọTho cái đã tám năm trôi qua. Con bé ngày đã là tôi bây gi cô tròắ ọh ng ngày đp xe đn tr ng. vui đùa ngh ch ng bè. tíu tít kằ ườ ểchuy khi có ai trên má. i, khi đi ngang qua ch ngệ ỗd ng áp.ừ ườ ấBài tham kh 4ả“ thu sangứ ộHoa cúc vàngạ ởNgoài ng th ngátườ ươ ơOng bay ràngướ ộDoc24.vnDoc24.vnEm sách đn tr ng…”.ắ ườKhi đc nh ng câu trên chúng ta đu nh hàng năm đn thu sang kho ngọ ảđu tháng 9, lá ngoài đng ng nhi và trên không có nh ng đám mây bàng c,ầ ườ ạngoài ng th ngát, ong bay ràng, lòng em nao nh ng kườ ươ ướ ỉni man bu tr ng, xôn xao khó .ệ ườ ảTh y, nh ng câu th này đã làm em nh cái bu ban mai em đc tayậ ượ ắd đi trên con đng có hai hàng cây xanh th ng đn ngôi tr ng có mái ngói đắ ườ ườ ỏt i. ươNh ng cây bàng và cây ph ng đng ng ng trên cái sân ng, ch đp đc cha,ữ ượ ượm hay ch đn tr ng vì cũng là bu đu tiên đi nh em. ườ ưChao ôi, em theo cánh tay cô nh ng tay em không sao đc tayướ ượm em ph tay em ra và đy nh em đi phía cô. Bên nh em có khócẹ ạthút thít, còn em ch mu ch t. ướ ắVào p, em đc ng bàn th hai bên nh em nhìn ra ngoài sân, emớ ượ ẹvà các ph huynh đang chào nhau vui ra ềEm cúi xu ng trong ba cu Ti ng Vi ra… ởGi ng cô giáo trong tr o, lúc đu còn nh nh sau to lên… nghe aọ ừquen… Th là em đã đi c.ế ọDoc24.vn