Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Văn mẫu lớp 6: Phát biểu cảm nghĩ về truyện ngụ ngôn “Ếch ngồi đáy giếng”

c520ff4d3fcd82b91aeacaa7253c91b3
Gửi bởi: đề thi thử vào 01:05 PM ngày 29-07-2016 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 545 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BÀI KI TRA 45’ CH NG II ƯƠ 1456732ỀH và tên …………………………… 10A15ọ Câu 10 11 12 13 14ĐAI.Tr nghi (7 đi m): Ch đáp án đúng và ghi vào ng trênọ ảCâu 1: Đi ể3;2M thu th hàm nào sau đây:ộ ốA. 132xxy B. 142xxy C. 322xxy D. 12xxyCâu 2: giao đi ng th ng ườ ẳ1y x= và (P) 22 1y x= là:A. ()()0;1 3; B. ()()1; 3; 2- C. ()()0; 3; 2- D. ()()0; 3; 2-Câu 3: TXĐ hàm ố3 2y x= -A. [)1; 3;2æ ù- +¥çúè B. D=Æ C. R= D. ()1; 3;2æ ö- +¥ç ÷è øCâu xác nh hàm ố21x 2x-3+ là: a) b) {1;-3 c) R\\ {1 d). R\\ {1;-3 }Câu Tung nh (P) ủ23 3y x=- là A. 23- B. 43 C. 133- D. 133Câu Ph ng trình ng th ng ươ ườ ẳy ax b= qua ()2; 5A và song song ng th ng ườ ẳ3 2y x= -là :A. 1y x= B. 1y x=- C. 2y x=- D. 1y x= +Câu Cho hàm ố4842xxy Tr ng th hàm là ng th ng:ụ ườ ẳA. 2y B. 2x C. 1x D. 1yCâu 8: Cho hàm số22y x=- kh ng nh nào sau đây đúng?ẳ ịA. Hàm ngh ch bi trên kho ng ả()1;+¥ B. Hàm ngh ch bi trên kho ng ả();1- ¥C. Hàm ng bi trên kho ng ả(); 2- D. Hàm ng bi trên kho ng ả()1;+¥Câu 9: giao đi tr hoành và (P) ụ22 3y x= làA. ()()2; 2; 0- B. ()()2; 1; 0- C. ()()1; 3; 0- D. ()()0;1 0; 3-Câu 10. Cho hàm ố()y x= có ng bi thiên nh hình ẽx +¥ ¥Ch kh ng nh saiA. Hàm ng bi trên kho ng ả(); 2- B. Hàm luôn ng bi trên ế()1; 3-C. Hàm ngh ch bi trong kho ng ả()2;+¥ D. Gía tr nh hàm ng ằCâu 11 Trong các hàm sau, hàm nào không ph là hàm ?ố ẻA. B. C. 1x D. 1Câu 12 th sau đây là hàm nào?ồ ố42-25A. 22 3y x=- B. 24 3y x= C. 24 3y x=- D. 24 2y x= +Câu 13: Hàm ố322y x= có th là hình nào trong hình sau:ồ ốHình Hình Hình Hình 4A. Hình B. Hình C. Hình D. Hình 4Câu 14: Parabol (P): 23y bx c= đi qua đi A(2;19) và nh ng th ng ườ ẳ23x-= làm tr iụ ốx ng có ph ng trình là:ứ ươA. 23 1y x= B. 23 1y x= C. 23 1y x= D. 23 1y x= -II. lu (3 đi m)ự Cho hàm số y=()2f 3x= (1)a) Xét bi thiên và th hàm (1)ự ốb) vào th tìm các giá tr 0y ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................BÀI KI TRA 45’ CH NG II ƯƠ 2457892ỀH và tên …………………………… 10A15ọ ớCâu 10 11 12 13 14ĐAI.Tr nghi (7 đi m):ắ Ch đáp án đúng và ghi vào ng trênọ ảCâu xác nh hàm ố21x 2x 3- là: a) b) {-1;3 c) R\\ {-1 d). R\\ {-1;3 }Câu 2: nào sau đây là TXĐ hàm ố2y x= -A. [){}2; \\ 3+¥ B. (){}2; \\ 3+¥ C. [)2;+¥ D. ()2;+¥Câu Cho hàm ố22 3y x= th hàm đi qua đi nào đây?ồ ướA. ()0; 3A- B. ()1; 3A- C. ()3; 0A D. ()1; 0A-Câu 4: giao đi ủ()2: 4P x= ng th ng ườ ẳ: 2d x=- là: A. ()()1; 2; 0M N- B. ()()1; 2; 4M N- -C. ()()0; 2; 4M N- D. ()()3;1 3; 5M N- -Câu 5: Giao đi ủ()2: 6P x= tr hoành là: ụA. ()()2; 1; 0M N- B. ()()2; 3; 0M N-C. ()()2; 1; 0M N- D. ()()3; 1; 0M N-Câu 6: Cho hàm ố22 3y x= có th (ồ ). Tr ng (ụ là ng th ng:ườ ẳA. 3x=- B. 32y=- C. 32x=- D. 3y=-Câu 7: nh parabol (P): ủ22 1y x= là:A. () 2;1B. ()I 1; 1- C. ()I 1; 1- D. () 0;1Câu 8: Vi ph ng trình ng th ng ươ ườ ẳ( :d ax b= bi song song ng th ng ườ ẳ2 3y x= vàđi qua đi ể(1; 4)A-A. 6y x= B. 6y x= C. 2y x= D. 2y x= -Câu 9: Cho (P): 322xxy Tìm câu đúng:A. Hàm ng bi trên ế1; Hàm ngh ch bi trên ế1;C.Hàm ng bi trên ế2; D. Hàm ngh ch bi trên ế2;Câu 10 Hàm nào sau đây có th nh tr tung làm tr ngồ .A. 1y x= B. 3( 1y x= +C. 2( 3y x= D. 3( 3y x= -Câu 11. Cho hàm ố()y x= có ng bi thiên nh hình ẽx -1 +¥ ¥Ch kh ng nh đúngA. Hàm ng bi trên kho ng ả(); 3- B. Hàm luôn ng bi trên ế()1;- +¥C. Hàm ngh ch bi trong kho ng ả()1;- +¥ D. Gía tr nh nh hàm ng ằCâu 12: Hàm nào trong ph ng án li kê A, B, C, có th nh hình bên:ố ươ A. 1y x= B. 1y x= C. 1y x= D. 1y x=- Câu 13 th sau đây là hàm nào?ồ XYO1-42ImA. 24y x= B. 24y x= C. 24y =- D. 24 2y x= +Câu 14: Cho parabol (P) 22y ax bx= Xác nh a, (P) đi qua ể(1; 1)M- và có tr ng làụ ứđ ng th ng có ph ng trình ta cóườ ươA. 14ab=-ìí=î B. 14ab=ìí=-î C. 14ab=ìí=î D. 14ab=-ìí=-îII. lu (3 đi m)ự Cho hàm số y=()2f 3x=- (1)a. ng bi thiên và th hàm (1)ậ ốb. vào th tìm các giá tr 0y .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................BÀI KI TRA 45’ CH NG II ƯƠ 3456732ỀH và tên …………………………… 10A15ọ ớCâu 10 11 12 13 14ĐAI.Tr nghi (7 đi m):ắ Ch đáp án đúng và ghi vào ng trênọ ảCâu Cho hàm ố4842xxy Tr ng th hàm là ng th ng:ụ ườ ẳA. 2y B. 2x C. 1x D. 1yCâu 2: Cho hàm số22y x=- kh ng nh nào sau đây đúng?ẳ ịA. Hàm ngh ch bi trên kho ng ả()1;+¥ B. Hàm ngh ch bi trên kho ng ả();1- ¥C. Hàm ng bi trên kho ng ả(); 2- D. Hàm ng bi trên kho ng ả()1;+¥Câu 3: giao đi tr hoành và (P) ụ22 3y x= làA. ()()2; 2; 0- B. ()()2; 1; 0- C. ()()1; 3; 0- D. ()()0;1 0; 3-Câu 4: Đi ể3;2M thu th hàm nào sau đây:ộ ốA. 132xxy B. 142xxy C. 322xxy D. 12xxyCâu 5: giao đi ng th ng ườ ẳ1y x= và (P) 22 1y x= là:A. ()()0;1 3; B. ()()1; 3; 2- C. ()()0; 3; 2- D. ()()0; 3; 2-Câu 6: TXĐ hàm ố3 2y x= -A. [)1; 3;2æ ù- +¥çúè B. D=Æ C. R= D. ()1; 3;2æ ö- +¥ç ÷è øCâu xác nh hàm ố21x 2x-3+ là: a) b) {1;-3 c) R\\ {1 d). R\\ {1;-3 }Câu Tung nh (P) ủ23 3y x=- là A. 23- B. 43 C. 133- D. 133Câu Ph ng trình ng th ng ươ ườ ẳy ax b= qua ()2; 5A và song song ng th ng ườ ẳ3 2y x= -là :A. 1y x= B. 1y x=- C. 2y x=- D. 1y x= +Câu 10. Cho hàm ố()y x= có ng bi thiên nh hình ẽx +¥ ¥Ch kh ng nh saiA. Hàm ng bi trên kho ng ả(); 2- B. Hàm luôn ng bi trên ế()1; 3-C. Hàm ngh ch bi trong kho ng ả()2;+¥ D. Gía tr nh hàm ng ằCâu 11 Trong các hàm sau, hàm nào không ph là hàm ?ố ẻA. B. C. 1x D. 1Câu 12: Hàm ố322y x= có th là hình nào trong hình sau:ồ ốHình Hình Hình Hình 4Câu 13 th sau đây là hàm nào?ồ 42-25A. 22 3y x=- B. 24 3y x= C. 24 3y x=- D. 24 2y x= +A. Hình B. Hình C. Hình D. Hình 4Câu 14: Parabol (P): 23y bx c= đi qua đi A(2;19) và nh ng th ng ườ ẳ23x-= làm tr iụ ốx ng có ph ng trình là:ứ ươA. 23 1y x= B. 23 1y x= C. 23 1y x= D. 23 1y x= -II. lu (3 đi m)ự Ch đáp án đúng và ghi vào ng trênọ Cho hàm số y=()2f 2x 3= (1)c) Xét bi thiên và th hàm (1)ự ốd) vào th tìm các giá tr 0y ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................BÀI KI TRA 45’ CH NG II ƯƠ 4456789ỀH và tên …………………………… 10A15ọ ớCâu 10 11 12 13 14ĐAI.Tr nghi (7 đi m):ắ Ch đáp án đúng và ghi vào ng trênọ ảCâu 1: Cho hàm ố22 3y x= có th (ồ ). Tr ng (ụ là ng th ng:ườ ẳA. 32x=- B. 32y=- C. 3x=- D. 3y=-Câu 2: nh parabol (P): ủ22 1y x= là:A. () 2;1B. ()I 1; 1- C. ()I 1; 1- D. () 0;1Câu xác nh hàm ố21x 2x 3- là: a) b) R\\ {-1;3 c) R\\ {-1 d). {-1;3 }Câu 4: nào sau đây là TXĐ hàm ố2y x= -A. [){}2; \\ 3+¥ B. (){}2; \\ 3+¥ C. [)2;+¥ D. ()2;+¥Câu Cho hàm ố22 3y x= th hàm đi qua đi nào đây?ồ ướA. ()0; 3A- B. ()1; 3A- C. ()3; 0A D. ()1; 0A-Câu 6: giao đi ủ()2: 4P x= ng th ng ườ ẳ: 2d x=- là: A. ()()1; 2; 0M N- B. ()()1; 2; 4M N- -C. ()()0; 2; 4M N- D. ()()3;1 3; 5M N- -Câu 7: Giao đi ủ()2: 6P x= tr hoành là: ụA. ()()2; 1; 0M N- B. ()()2; 3; 0M N-C. ()()2; 1; 0M N- D. ()()3; 1; 0M N-Câu 8: Vi ph ng trình ng th ng ươ ườ ẳ( :d ax b= bi song song ng th ng ườ ẳ2 3y x= vàđi qua đi ể(1; 4)A-A. 6y x= B. 6y x= C. 2y x= D. 2y x= -Câu 9: Cho (P): 322xxy Tìm câu đúng:A. Hàm ng bi trên ế1; Hàm ngh ch bi trên ế1;C.Hàm ng bi trên ế2; D. Hàm ngh ch bi trên ế2;Câu 10 Hàm nào sau đây có th nh tr tung làm tr ngồ .A. 1y x= B. 3( 1y x= +C. 2( 3y x= D. 3( 3y x= -Câu 11 th sau đây là hàm nào?ồ XYO1-42ImA. 24y x= B. 24y x= C. 24y =- D. 24 2y x= +Câu 12. Cho hàm ố()y x= có ng bi thiên nh hình ẽx -1 +¥ ¥Ch kh ng nh đúngA. Hàm ng bi trên kho ng ả(); 3- B. Hàm luôn ng bi trên ế()1;- +¥C. Hàm ngh ch bi trong kho ng ả()1;- +¥ D. Gía tr nh nh hàm ng ằCâu 13: Hàm nào trong ph ng án li kê A, B, C, có th nh hình bên:ố ươ A. 1y x= B. 1y x= C. 1y x= D. 1y x=- Câu 14: Cho parabol (P) 22y ax bx= Xác nh a, (P) đi qua ể(1; 1)M- và có tr ng làụ ứđ ng th ng có ph ng trình ta cóườ ươA. 14ab=-ìí=î B. 14ab=-ìí=-î C. 14ab=ìí=î D. 14ab=ìí=-îII. lu (3 đi m)ự Cho hàm số y=()2f 2x 3=- (1)a. ng bi thiên và th hàm (1)ậ ốb. vào th tìm các giá tr 0y ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2020-09-29 09:31:39