Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Văn mẫu lớp 6: Cảm nghĩ của em về nhân vật Thánh gióng

55965c46beb8c618414c68855772c797
Gửi bởi: đề thi thử vào 03:49 PM ngày 21-06-2017 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 223 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

và tên: ……………………….ọ THI KÌ ỌMÔN: TOÁN 7ỚTh gian làm bài: 90 phútờA/ PH TR NGHI M:Ầ (3 ,0 đi m) ểCâu 1: Ch câu tr đúng qu phép tính ả3 58 6-+ là: A.1124 B. 2248 C.1124- D.2248- Câu 2: Ch câu tr đúng qu phép tính 0,75ọ ả1.3- là: A.312- B.14- C. 14 D. 312Câu 3: Ch câu tr đúng: Cho ờ25a= thì: A. 25 B. 25- C. ho ặ25 D. 25 ho ặ25-Câu 4: Ch câu tr đúng: qu phép tính ả312-æ öç ÷è là:A.16 B.16- C.18- D.18 Câu 5: Ch câu tr đúng: Cho tam giác ABC. Ta có:A.0180A BÐ +Ð .0160A CÐ +Ð +Ð =C. ÐA C+Ð +Ð= 1080 D.A CÐ +Ð +Ðá0180Câu 6: Tìm câu tr sai: Cho hai tam giác ABC tam giác DEF (g thì: ờA. AB DE B.C FÐ =Ð C.B EÐ =Ð D. BC EF B/ PH LU N:Ầ (7 ,0 đi m) ểBài 1: (1,5 đi m)ể Th hi phép tính (b ng cách lý có th ểa/ 11 .21 .12 3- b/ 12 21 33 :2 4- -æ ö- +ç ÷è c/12 27 3+ .Bài 2: (1,5 đi m).ể Tìm bi t: ếa/ 15 43 2x+ b/ 227 9x-= c/ 1, 2x- Bài 3: (1,5 đi m)ể Ba ban Lâm, Chí, Dũng có 60 cây bút và bút 3, 4, 5. Tínhố ớs bút n?ố ạBài 4: (2 ,0 đi m)ể Cho góc nh xOy, Trên tia Ox đi A, sao cho OA cm,ọ ểOB 5cm. Trên tia Oy đi C, sao cho OC OA, OD OB. AD và BC tấ ắnhau I.ạa/ Ch ng minhứ VOAD VOCB b/ Ch ng minh IA IC c/ Ch ng minh OI là tia phân giác aứ ủxOyÐ Bài 5: (0,5 đi m)ể Tìm GTLN bi th c: ứ1004 1003x x- .Đ 1ỀA/ PH TR NGHI M:Ầ ,0 đi m).ể Ch đúng đáp án cho 0,5 đi m.ọ ểCâu 6Đáp án BB/ PH LU N:Ầ (7 ,0 đi m) ểBài 1: (1,5 đi m)ể Th hi phép tính (b ng cách lý có th ).ự a/ 11 .21 .12 3- 11 21 12 3æ ö- -ç ÷è ho 0,25 đ.= 11 .20 302- =- Cho 0,25 đ.b/ 12 21 33 :2 4- -æ ö- +ç ÷è 4:3 Cho 0,25 đ.= -10 374 4-= Cho 0,25 đ.c/ 12 27 3+ 3+ Cho 0,25 đ.=()3 3+ Cho 0,25 đ.Bài 2: (1,5 đi m)ể Tìm bi t: ếa/ 15 43 2x+ =17 173 6xÞ Cho 0,25 đ.12xÞ Cho 0,25 đ.b/ 227 9x-= 54xÞ =- Cho 0,25 đ.6xÞ Cho 0,25 đ.c/ 1, 2x- =3, 50, 5xx=éÞê=-ë Cho 0,5 đ.Bài 3: (1,5 đi m)ể Gi bút là a, b, (cây)ả Cho 0,25 đ.Theo ta có: ề6053 12a c+ += =+ Cho 0,25 đ.5 153aa= Cho 0,25 đ.5 204bb= Cho 0,25 đ.5 255cc= =Cho 0,25 đ.Tr i: bút ba Lâm, Chí, Dũng là 15, 20, 25 (Cây) Cho 0,25ố ượ đ.Bài 4: (2 ,0 đi m)ể H/S hình đúng ghi GT KL Cho 0,5ẽ đ.a/ Ch ng minhứ VOAD OCB .Ta có: OA AB OB OC CD OD mà OA OC 3cm, OD OB 5cm nên AB CD. Cho 0,25 đ.Xét VOAD vàV OCB Có OD OB (gt); ÐO chung và OA OC (gt) yậ VOAD OCB (c-g-c). uy ra các B, Ð1 1C A=ÐCho 0,25 đ.b/ Ch ng minh IA ICXét ICD và VIAB có: ÐD ÐB, CD AB, (cmt) Cho 0,25 đ.2 2C AÐ =Ð(k bù hai góc ng nhau). ằDo đó VICD VIAB (g-c-g). Suy ra IC IA và IB ID (t ng ng).ươ Cho 0,25 đ.c/ Ch ng minh OI là tia phân giác aứ ủxOyÐXétV OIC vàV OAI:có OC OA (gt). OI chung và IC IA (cmt). Cho 0,25 đ.Do đóV OIC =V OAI (c-c-c).1 2O OÞ =Ð(t ng ng).ươ OI là tia phân giác ủÐ xOy là đpcm. Cho 0,25 đ.Bài 5: (0,5 đi m)ể Tìm GTLN bi th c: ứ1004 1003x x- .Áp ng ng th ứx y- -A ()1004 1003 1004 1003x x- 2007 Cho 0,25 đ.V GTLN là 2007 ủD (=) ra khi xấ ả1003£ Cho 0,25 đ.
2020-09-29 19:42:16