Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Văn mẫu lớp 4: Kể lại Sự tích hồ Ba Bể

7f5b52919e45312fd1897d8a6124b741
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 vào ngày 2017-09-09 20:09:17 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 867 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

tích Ba qua nhi ng khác nhau.ể ườ ểK tích Ba ng ng con.ể ườBài làmCha tôi m. Tôi ng cùng già xã Nam u, nh n.ấ ạNăm ngoái, làng tôi cúng Ph t. Ai cũng lo làm vi phúc.ở ầNh ng đáng ti c, ng ch th có tâm nên hôm y, khi bà lão mìnhư ườ ộm loét xu hi gi đám xin ăn thì ai đu kinh và xua đu bà. Mẩ ẹtôi th bà lão nghi bèn đa bà cho bà ăn và bà ng i. hômấ ốy, hai con tôi đang ng ch nh gi vì th ánh sáng phát ra ch bàấ ỗc m. Nhìn kĩ, tôi và th con Giao Long to đang cu mình trên võng.ụ ộM con tôi quá đành nh cho ph n.ẹ ậSáng hôm sau nh y, hai con tôi bình an, không th Giao Long đâuỉ ấc Ch là bà u. bà lão so ra đi. Tr lúc bi t, bà lãoả ướ ệnói hai con tôi: “Vùng này có n. ta cho hai con ch gói tro này, nhớ ớr xung quanh nhà tránh đc n”. tôi không mu ch mình mình ngắ ượ ốtrong khi dân làng ph ch nên nh bà “Làm th nào dân làngả ứkh ch chìm”. Bà lão li nh thóc, ra, đa cho hai con tôi haiỏ ẹm nh tr và nói: “Hai nh tr này giúp con nhà ch làm vi thi n”. Nóiả ệr bà bi t. con tôi th đi nên vàng làm theo bà n. vàồ ẹtôi chia nhau đi báo cho dân làng bi có lũ tránh nh ng dân làng không ai ch uế ịtin. đu cho ng chúng tôi trí.ọ ấT hôm đó, khi dân làng đang cúng bái thì ng có đtố ướ ướ ấphun lên kèm theo ti ng i. Nhà a, ng đu chìm trong bi nộ ườ ển c. Ng dân trong làng hãi vô cùng. Th y, tôi và ng chèo tướ ườ ườ ộchi thuy đi dân làng đa nhà mình tránh lũ. Ch là nh tro quanh nhàế ắtheo bà lão gi con tôi đã bi là th th nên nhà hai con tôi khôngờ ẹb chìm trong c. càng dâng cao bao nhiêu, nhà cao lên nhiêu. Cònị ướ ướ ấchi thuy ch dân chúng chính là hai nh tr mà bà lão cho khi tr c. Sau sế ướ ựki đó, làng tôi lún, thành cái ng n. Dân làng là Ba .ệ ểDoc24.vnCòn cái nhà hai con tôi lên nh cái gò gi dân làng là gòề ọBà Góa.K câu chuy tích Ba ng ng dân trongể ườlàng.Bài làmM năm sau ki xã Nam u, nh ng chìm trong luc t,ộ ụng dân trong làng tr cu ng bình th ng. Năm đó, có đi quan điườ ườ ạtu qua đây, th trong làng có cái n, gi lên cái gò trông tầ ấđp và kì quan bèn cho bô lão trong làng đn chuy n.ẹ ệ­ Nhân có công vi đi qua đây, ta th làng ng ng xu hi chi hệ ươ ồkì Ng hãy nói cho ta nghe xuât nó.ạ ươ ủÔng lão bèn th a:ư­ Nh đn chuy này qu th Năm ngoái, làng lão có cúngắ ộPh t. Ai cũng lo làm vi phúc. Nh ng đáng ti c, ng ch th sậ ườ ựcó tâm nên hôm y, khi bà lão mình loét xu hi gi đám xin ăn thìấ ộm ng đu kinh và xua đu bà. Ch có duy nh góa con côi gi làngọ ườ ữth bà lão nghi bèn đa bà cho bà ăn và bà ng i. Theo ch taấ ịk i, hôm y, hai con ng th ch bà sáng lên và xu hi nể ệm con Giao Long to đang cu mình đy. con nhà quá đành nh mộ ắm cho ph n.ắ ậ­ Có chuy kì nh sao? Quan i.ệ ỏ­ th a, chuy kì ch đâu Sáng hôm sau nh y, hai mạ ẹcon không th Giao Long đâu Trên chi võng là bà u. bà giàấ ồs so ra đi. Tr lúc bi t, bà lão nói hai con: “Vùng này có tử ướ ụl n. ta cho hai con ch gói tro này, nh xung quanh nhà tránh đc n”.ớ ượ ạMay phúc cho làng th n, ch ta có lòng nên đã bà “Làm th nào dânầ ứlàng kh ch chìm”. Bà lão li nh thóc, ra, đa cho hai con nhàỏ ẹch này hai nh tr và nói: “Hai nh tr này giúp con nhà ch làm vi cị ệthi n”. Nói bà bi t. Hai con nhà th đi nên vàng làm theo iệ ờDoc24.vnbà n. còn đi báo cho dân làng bi có lũ tránh nh ng dân làng lão nguụ ưmu không tin. Th đáng trách.ộ ậ­ Chuy ti theo nh th nào? Quan vàng i.ệ ỏ­ quan, đúng nh bà lão nói. hôm đó, khi dân chúng làng lãoạ ốđang cúng bái thì ng có đt phun lên kèm theo ti ng nỗ ướ ướ ỗd i. Nhà a, ng đu chìm trong bi c. Ng dân làng lão hãi vôữ ườ ướ ườ ợcùng, chính thân lão cũng ch trong dòng n. Đang không bi víuả ướ ấvào đau thì lào đc hai con nhà ch góa lên thuy và đa nhà ch Nh ngượ ững khác cũng th Ch là nh tro quanh nhà theo bà lão gi lão đã bi làườ ếth th nên nhà hai con không chìm trong c. càng dâng caoủ ướ ướbao nhiêu, nhà cao lên nhiêu. Còn chi thuy ch dân chúng chính là haiề ởm nh tr mà bà lão cho khi tr c. Chính sau ki đó, làng lão lún, oả ướ ạthành cái ngn mà quan đã th y. Dân làng là Ba Còn cái nhàộ ềc hai con lên nh cái gò gi dân làng là gò Bà Góa. Đó là tủ ấc nh ng đi lão bi t.ả ế­ Qu th kì sau đó làng các ng đã làm th Giao Longả ươ ầch a?ư­ m, sau hút ch đó, dân làng chăm lo vi thi n. Th yạ ấng nghéo đói, rách nát, nh đu lòng giúp đ. Đng th ngày đêm ngườ ươkhói th Giao Long.ạ ầ­ Các ng làm th là ph i. Bi sai ph a. Làm ng ng ph có tínhươ ườ ảthi trong tâm, ch đng ch gi bên ngoài. Có nh tr ph phù .ệ ộ­ Quan ph i. Bô lão nói.ạ ảSau khi nghe xong câu chuy n, quan đi đn đâu cũng sai ng cho dânệ ườ ạvùng đó răng dân chúng. Cũng nh nên tích Ba đc truy nể ượ ềkh và còn đn hôm nay.ắ ậK câu chuy tích Ba ng bà Góa.ể ủBài làmCh ng tôi m. Tôi ng cùng đa con xã Nam u, nh cồ ắC n.ạDoc24.vnNăm ngoái, làng tôi cúng Ph t. Ai cũng lo làm vi phúc.ở ầNh ng đáng ti c, ng ch th có tâm nên hôm y, khi bà lão mìnhư ườ ộm loét xu hi gi đám xin ăn thì ai đu kinh và xua đu bà. Tôiẩ ổth bà lão nghi bèn đa bà cho bà ăn và bà ng i. hôm y,ấ ấhai con tôi đang ng ch nh gi vì th ánh sáng phát ra ch bà cẹ ụn m. Nhìn kĩ, tôi và con th con Giao Long to đang cu mình trên võng. Mằ ẹcon tôi quá đành nh cho ph n.ợ ậSáng hôm sau nh y, hai con tôi bình an, không th Giao Long đâuỉ ấc Ch là bà u. bà lão so ra đi. Tr lúc bi t, bà lãoả ướ ệnói hai con tôi: “Vùng này có n. ta cho hai con ch gói tro này, nhớ ớr xung quanh nhà tránh đc n”. Tôi không mu ch mình mình ng trongắ ượ ốkhi dân làng ph ch nên nh bà “Làm th nào dân làng kh iả ỏch chìm”. Bà lão li nh thóc, ra, đa cho hai con tôi hai nhế ảv tr và nói: “Hai nh tr này giúp con nhà ch làm vi thi n”. Nói bàỏ ồbi t. con tôi th đi nên vàng làm theo bà n. Tôi và conế ặcòn đi báo cho dân làng bi có lũ tránh nh ng dân làng không ai ch tin. Hế ọđu cho ng chúng tôi trí.ề ấT hôm đó, khi dân làng đang cúng bái thì ng có đtố ướ ướ ấphun lên kèm theo ti ng i. Nhà a, ng đu chìm trong bi nộ ườ ển c. Ng dân trong làng hãi vô cùng. Th y, tôi li cùng con, ng iướ ườ ườchèo chi thuy đi dân làng đa nhà mình tránh lũ. Ch là nh troộ ắquanh nhà theo bà lão gi con tôi đã bi là th th nên nhà hai mờ ẹcon tôi không chìm trong c. càng dâng cao bao nhiêu, nhà cao lênị ướ ướ ạb nhiêu. Còn chi thuy ch dân chúng chính là hai nh tr mà bà lão choấ ấkhi tr c. Sau ki đó, làng tôi lún, thành cái ng n. Dân làngướ ớg là Ba Còn cái nhà hai con tôi lên nh cái gò gi ,ọ ồdân làng là gò Bà Góa.ọK câu chuy tích Ba ng bà lão ăn xin.ể ủBài làmDoc24.vnTa là th Giao Long ng tr Th Cung. Th nhân dân xã Nam u,ầ ướ ẫt nh th ng xuyên Ph t, lòng thi tâm nên Ph đã nh ta xu ngỉ ườ ốtr th lòng dân chúng.ầ ửTrong cúng Ph ta th ai cũng nói làm đi phúc. Nh ngộ ưđáng ti c, ng ch th có tâm nên hôm y, khi ta bi thành bà lãoế ườ ộmình loét xu hi gi đám xin ăn thì ng đu kinh và xua đu iẩ ườ ổta. Ch có duy nh góa con côi gi làng th ta nghi bèn đa ta cho taỉ ềăn và ta ng i. Đêm đó, ta th lòng bà góa a. Ta hóa thân tr vờ ềhình dáng Giao Long và trên võng. Hai con th ch bà ta­ sángằ ằr lên và th hình dáng th ta nh ng không làm ta. Do đó, sáng hôm sauự ạtr khi ra đi ta có nh nh Vùng này có (Ta làm tr ng ph tướ ạnh ng ch bi nói suông, không bi th hi a, gi nhân gi nghĩa) và choữ ảh túi tro. Ta còn “nh xung quanh nhà tránh đc n”. Mayọ ượ ạphúc cho làng nam u, bà góa này có lòng mu dân làng nên đã ta “Làmẫ ỏth nào dân làng kh ch chìm”. Ta th vui nên đã giúp bà góa làmế ấvi thi ng cách nh thóc, ra, đa cho hai con hai nhệ ảv tr và nói: “Hai nh tr này giúp con nhà ch làm vi thi n”. Xong đâuỏ ệđy, ta đi. Hai con bà góa th đi nên vàng làm theo ta n. Hấ ọcòn đi báo cho dân làng bi có lũ tránh nh ng dân làng ngu mu không tin.ế ộTh đáng trách.ậT hôm đó, khi dân làng đang cúng bái, ta bèn hóa phép cho tố ướ ừd đt phun lên kèm theo ti ng i. Ngay sau đó, nhà a, ng đuướ ườ ềchìm trong bi c. Ng dân trong làng hãi vô cùng. Gi lúc dân làng khôngể ướ ườ ữbi víu vào đâu thì hai con nhà bà góa lên thuy và đa nhà. Chế ảlà nh tro quanh nhà theo ta nên nhà hai con tôi không chìm trong c.ờ ướN càng dâng cao bao nhiêu, nhà cao lên nhiêu. Còn chi thuy chướ ởdân chúng chính là hai nh tr mà ta cho khi tr c. Chính sau tr này, làngả ướ ụy lún, thành cái ng n. Dân làng là Ba Còn cái nấ ềnhà hai con lên nh cái gò gi dân làng là gò Bà Góa. Nóủ ọs còn mãi th gian nh nh ng dân cách ng t, cách ng ng thi nẽ ườ ướ ệth .ậ ựDoc24.vnK câu chuy tích Ba .ể ểBài làmX xã Nam (thu nh n) có ngày cúng Ph đôngư ấvui. ng thi nhau cúng Ph phúc. hôm, ng nhiên xu hi bàọ ườ ộgià ăn xin, trông bà ta th th u, gi c, ng ai cũng ghét và xa lành bà ta.ậ ườCách đó không xa, có gia đình ch có hai con ng nghèo kh th yộ ấbà đói rách thì th ng xót, cho ăn, cho ng Đêm hôm ng nh gi th yụ ươ ườ ấtrên chi chông gi nhà có lu ng ánh sáng, lên trong đêm mà ch ng th bàế ấlão đâu Ng ch th con Giao Long to đang cu mình ng .ả ườ ủNg vô cùng i, nh ng cũng ch ng bi ph làm gì và ng thi đi.ườ ếSáng hôm sau, bà lão chu đc ra đi, bà lão nói: Chúng nó th Ph màẩ ậkì th là buôn Ph t. Đáng ph ch ch chìm, ch có con nhà bà là ng.ự ụTh bà cho hai con gói tro, quanh nhà và chi tr tế ụbi t.ế ấHai con đem chuy cho ng nghe nh ng ch ng có ai tin.ẹ ườ ẳH ch i. đn, khi ng đang làm bái thì ng đt có dòngọ ườ ườ ướ ộn phun lên chính gi bàn th Ph t, phun lúc nh và cu phăngướ ướ ốđi đc, ng i, t, nhà a, đt đá…t thành cái sâu. Nh ng lấ ườ ạthay, nhà hai con nhà kia còn và đc nâng lên cao theo dòng c.ề ượ ướNh bà lão n, hai con nh tr ra, đt xu ng thì ngay pớ ật nó bi thành chi thuy n, hai con chèo thuy n, giúpứ ứnh ng ng n.ữ ườ ạNgày nay, ch đt do lũ đó chính là Ba gi có hòn đoỗ ướ ảnh đó là nhà hai con nhà kia. ng đó là “Pô Gi i” nghĩa làỏ ườ ả“Gò Bà Góa”.Doc24.vn
tuyensinh247@gmail.com
2020-09-24 16:48:27