Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Văn mẫu lớp 4: Hãy tả cây bút máy của em

Gửi bởi: dethikiemtra vào ngày 2017-01-15 10:31:44
Nội dung
CH Đ: CÂY BÚT MÁY EMỦ ỦĐ BÀI: EM HÃY VI ĐO VĂN CÂY BÚT MÁY EMỀ ỦBài làm 1C hàng năm, vào sinh nh em, gia đình em đu có ng mónứ ộquà đng viên em p. sinh nh th chín em, ch Hoa ngể ặem cây bút xinh n. Nó nang nhãn hi ng Hà.ộ ồCây bút có chi dài lăm phân, ng gang tay em. Thân bútề ườ ằtròn, thuôn phía sau và đc làm ng nh màu ng nh t. bút cóề ượ ắm óng ánh, có cái gài cho bút kh i. bút ra, ngòi bút sángạ ắloáng đc làm ng thép i­n c. đu ngòi có ch nh là tượ ạg o, giúp cho khi em vi kh gai làm rách gi y. Bên trong thân bút làạ ấm ng cao su ng có ng ngòi giúp cho xu ng đu.ộ ềToàn ru bút đc bao ng kim lo ng.ộ ượ ỏHàng ngày p, em ch đy vào bút, em không ph iớ ảmang theo bình đi a. Cây bút thu cho vi ghi bài gi ng, làmự ảbài và bài ki tra em.ậ ủEm yêu cây bút vì nó là quà ng ng thân, kèm theo mong mu aặ ườ ủgia đình là mong em ngày chăm ngoan và gi i. Em gi gìnỗ ữbút th n, không nó xu ng đt. khi xong, em đu tẩ ấbút vào p. Gi gìn bút đc lâu là mong mu ch Hoa và giaộ ượ ủđình em.Bài làm 2Em th ng ao có cây vi máy nh các n. Nh đc đc nghĩườ ướ ược em, hôm đi công tác Thành ph Chí Minh mua cho em tủ ộcây vi hi Hero đp.ế ẹDoc24.vnCây vi dài lăm phân. Thân vi tròn nh ngón tay gi ,ế ườ ẹđc làm ng nh ng p, nh bóng. Ph thân vi màu xanh lá câyượ ếthon thon nh viên ph màu. vi ng vàng óng ánh thêmư ắm que cài cũng vàng dùng cài vào túi áo hay vào ch vi trongộ ởc sách.ặM ra, em th ngòi vi sáng loáng đc chung gà, mở ượ ưỡ ắch vào qu bút. trong thân bút là cái ru gà làm ng cao su ng vàặ ỏdai dùng đng c. khi em ch bóp cái ng cể ọru gà i, nhúng ngòi bút vào c, th tay ra là hút lênộ ướ ịtrên ru gà, dùng su ngày không t.ộ ếCó th nói ng, khi có chi bút ch vi em đp n, iể ạh n. Nh ng trang vi cũng ch sáng vi chi bút lá tre.ơ ếĐã tháng mà cây vi em còn nh mua xinhấ ềx và còn i. vi xong bao gi em cũng đy nắ ẩth vào vi t, đt lên trí các dùng giá sách.ậ ởBài làm 3Em th ng ao có cây bút máy nh ng ba em o: “Bao gi con lênườ ướ ờl Năm ba mua cho con!”. hôm ba đi thành ph em i,ớ ạđa cho em chi bút hi ng Hà gi ng nh chi bút Trungư ếQu Nam ng nh em.ố ạCây vi dài gang tay. Thân vi tròn nh ng ngón tay út aế ủng n. Toàn thân bút làm ng nh ng nh bóng.ườ Ph thân vi màu xanh lá cây thon thon nh viên ph màu. vi tầ ếcùng màu xanh nh ng đc thêm que cài ng thép không dùngư ượ ỉđ cài vi vào túi áo khi vi xong. ra, em th ngòi vi sángể ếloáng đc chung vào gà, ch vào qu bút. trong thân bútượ ưỡ Ởlà cái ru gà làm ng cao su ng nh ng dai dùng đng c. iộ ỗkhi em c, ch bóp cái ru gà nhúng ngòi bút vào c,ấ ựDoc24.vnth ru gà ra là hút lên trên ru gà, vi bu khôngả ướ ổh c. Ph nói ng, khi có chi bút ng Hà, nét ch em ngế ườnh đp n, nhi u. Bài em đu ghi đy đ, khôngư ủph thì gi ch nh vi ng cây vi lá tre. Nh ng trangả ữvi cũng ch n, không vây lem nhem nh tr a. Khiế ướ ữvi xong, em th ng gi lau nh ngòi vi cho khô đóng vi tế ườ ếl i, vào bút th n.ạ ậĐã tháng mà cây vi em còn nh i. Cây vi đã cùng emấ ếlàm vi chăm ch ngày ngày đt đc qu cao trong p.ệ ượ ậBài làm 4Chi bút máy em mang nhãn hi “Hoa sen”. Trên thân bút còn có hìnhế ệhai bé th tóc cài và dòng ch “Bút mài nét thanh nét đm”. Dáng hình cáiơ ậbút xinh, thon thon, dài kho ng 13cm. Cái bút có cài ng kim lo iấ ạmàu vàng thêm màu xanh cánh tr lánh. Ngòi bút hình mũi giáoổ ấmàu vàng, trên chi gà màu đen ng nh ng. Ngòi bút và iằ ưỡ ưỡgà vào bút ng kim lo i, li ru bút là ng nh ngắ ứmàu đen đng c.ể ựCh gái em mua cây bút này siêu th giá 25.000 đng ng em nhânị ặngày sinh nh em tròn tám tu i.ậ ổEm cũng nh các trong đu dùng tím nhà máy Vãn phòngư ủph ng Hà. ngày dùng bút máy, ch vi em có nét thanh nétẩ ủđm, ngày đp, đc cô giáo khen. Các em, nhi cóậ ượ ạchi bút máy đp, mang nhãn hi ngoài nh ng không có dòng chế ướ ữ“Bút mài nét thanh nét đm” nh chi bút em.ậ ủEm gi gìn th cây bút máy. Vi xong bài, em dùng gi lau chữ ạngòi bút, bút i, đt vào bút. Em xem nó nh ng thân thi tắ ườ ếquý mình th th bé. Em th và nói nh nó: “B thânế ạDoc24.vnyêu i! Chúng mình cùng ph đu giành đc gi cao trong thiơ ượ ộV ch ch đp cu năm nhé!”.ở ọBài làm 5Trong ngày sinh nh th chín em, cô Xuân ng cho em cây bútậ ộmáy. Ôi! Trông chi bút đp làm sao!ế ẹCây bút nh nh xinh xinh dài ng gang tay em, tròn trĩnh nhỏ ưngón tay tr ch bút làm ng vàng óng ánh. Trên bútỏ ắcó kh dòng ch Trung Qu và 366. Thân bút là ng nh màu đen,ắ ựtr bóng, càng phía sau càng thon nh búp măng non.ơ ưM ra, em th ngòi vi sáng loáng đc chung gà, mở ượ ưỡ ắch vào qu bút. trong thân bút là cái ru gà làm ng cao su ng vàặ ỏdai dùng đng c. khi em ch bóp cái ng cể ọru gà i, nhúng ngòi bút vào c, th tay ra, là hútộ ướ ịlên trên ru gà dùng su ngày không t.ộ ếCó th nói ng, khi có chi bút ch vi em ng nh đp n,ể ườ ơm i, duyên dáng n. Nh ng trang vi cũng ch sáng iề ồvi chi bút lá tre.ế ếĐã tháng mà cây vi em còn nh mua xinhấ ềx và th ng. vi xong bao gi em cũng đy nắ ươ ẩth vào vi đt lên trí các dùng giá sách.ậ Doc24.vnDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.