Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Văn mẫu lớp 11: Trình bày quan điểm của em về câu nói: Đàn bà chớ kể Thúy Vân, Thúy Kiều

Gửi bởi: dethithu vào ngày 2017-01-12 05:25:23
Nội dung
Trình bày quan đi em câu nói: Đàn bà ch Thúy Vân, Thúy Ki uể bài: Ng có câu: Đàn bà ch Thúy Vân, Thúy Ki u. Anh (ch hãy nóiề ườ ịrõ ki mình quan ni trên.ế Truy Ki lâu đã đc đánh giá là ki tác, đnh cao ngh thu th caệ ượ ơti ng Vi và thi hào Nguy Du đc công nh là Danh nhân văn hóa th gi i. Thế ượ ếnh ng th phong ki tr đây, đã có lúc Truy Ki là “dâm th ”ư ướ ướ ưvà trong dân gian truy câu nói: Đàn bà ch Thúy Vân, Thúy Ki u. trên cư ơs giá tr Truy Ki u, chúng ta có th kh ng đnh ng đây là quan đi mở ểsai nhà Nho th .ầ ng đy câu nói đó nh sau:ạ ưĐàn ông ch Phan Tr n,ớ ầĐàn bà ch Thúy Vân, Thúy Ki u.ớ nghĩa câu nói này là răn đe nam ch noi ng Phan Tr trong truy thủ ươ ơPhan Tr và Thúy Ki trong Truy Ki u, làm nh ng đi trái giáo phongầ ễki n. Các nhà Nho th cho ng Thúy Ki là cô gái vì đã dám coi th ngế ườchu đo đc phong ki n. Đo đc quy đnh ng ph ph đoan chính,ẩ ườ ảph gi ch trinh làm đu. Trong khi luân lí quy đnh nam th th thân, yả ậmà Thúy Ki dám: Xăm xăm băng khuya mình sang Kim Tr ngề ườ ọđ th lòng mình. Đã th trong quãng đi lăm năm c, Thúy Ki ph iể ườ ảtr qua: Thanh lâu hai t, thanh hai n, gá nghĩa Thúc Sinh duyênả ượ ếv ch ng i. Chính nh ng đi khi các nhà Nho th phê phán Thúyợ ựKi mà không tìm hi u, phân tích rõ nguyên nhân.ề ểDoc24.vn Chúng ta th đã sai và phi di khi đánh giá Thúy Ki và Truy Ki vìấ ềThúy Ki là ng con gái đáng th ng và đáng trân tr ng. Nàng không ch tài cề ườ ươ ắv toàn mà còn có ph nh cao quý hi th y. Trong tình yêu Kim Tr ng,ẹ ọThúy Ki là ng tình tuy i. Nàng đã dám qua nh ng trói bu hà kh aề ườ ượ ủl giáo phong ki ch đng đi tìm nh phúc. Đi đó th hi khát ng ng,ễ ốkhát ng yêu mãnh li t. Hành đng Thúy Ki th đáng yêu, đáng ph c. Th iọ ỏcác cô gái ngày nay ng dám suy nghĩ và hành đng nh nh nàng?ấ ườ ưKhông ng ch ph n, không ch nh quy đnh: Cha đt đâu con ng đyồ ấc giáo phong ki đó là dũng m, ti Thúy Ki u.ủ Chúng ta hãy tr tình khá đc bi đôi Kim Tr ng, Thúy Ki u, tở ộtrong nh ng nguyên nhân đn quan ni đoan trên. Nói theo ngôn ng hi nữ ệđi thì hai ng đã ‘‘ti ng sét ái tình" đánh trúng ngay phút đu tiên trongạ ườ ỡm bu chi ti Thanh minh, Ng qu thiên tài, Tình trongộ ườ ẻnh đã ngoài còn e. Sau lúc chia tay, hình bóng Kim Tr ng đã in đm trong trái timư ậđa Thúy Ki khi nàng thao th c, băn khoăn su canh thâu: Ng đâuả ườg làm chi, Trăm năm bi có duyên gì hay không Tình yêu chân thành, mãnh li tặ ệđã thôi thúc nàng Xăm xăm băng khuya mình sang tâm chàng Kim.ố ườ ớGót sen thoăn tho ngay mái ng, ch hăm và nh Thúy Ki uắ ườ ềđã gây ng nhiên đn ng cùng ph ng nh ng ng coiạ ườ ốtr ng luân th ng đo lí Nho giáo. không th ch nh ti th khuê cácọ ườ ưnh Thúy Ki mà có ng do, tình yêu do ra ngoài khuôn kh aư ưở ượ ủl giáo và ng nàng là ng cho gi i. Đó cũng là đi hi iễ ươ ướth phong ki n.ờ Thúy Ki đã tìm đn ng yêu, tình yêu. Tuy ch đng tìm đn Kimề ườ ớDoc24.vnTr ng nh ng Thúy Ki luôn gi đoan trang, đúng c. Trong đêm th nguy nọ ềđính c, khi Kim Tr ng: Sóng tình ng đã xiêu xiêu, Xem trong âu có chi lướ ườ ảl thì Thúy Ki đã nh nh nhàng khuyên nh :ơ Đã cho vào kinh,ậ ốĐo tòng phu ch trinh làm đu.ạ ầPh tu ng trên trong dâu,ả ộThì con ng ai làm chi!ườ Thúy Ki không làm gì sai trái đo đc mà nàng ch không tuân theo nh ng ràngề ữbu phi lí, ch phong ki mà thôi.ộ nhìn nh và đánh giá tình yêu Kim Tr ng Thúy Ki theo quan ni th iế ờnay thì chúng ta th ng đó là tình yêu nhiên, trong sáng. Nó không chiấ ịph i, không ng toan tính ch nào mà thu là ti ng nóiố ướ ếc hai trái tim, hai tâm hòa p. Cho nên nó nhanh chóng tr thành th nguy nủ ềvàng đá trăm năm. Tình yêu dù dang nh ng nó ám nh suy nghĩ, mấ ảxúc Thúy Ki trong su lăm năm c: Khi Vô Tích, khi Lâm Tri, iủ ườ ơthì đo, thì xót th ng thân ph nh c: Thanh lâu hai t, thanh haiừ ươ ượl n. chìm đm trong đau kh Thúy Ki đu nghĩ Kim Tr ng tầ ộtình xót xa, nu ti c: Ti thay chút nghĩa cũ càng, lìa ngó còn ng tả ươ ơlòng. Nh là tình yêu và ph giá Thúy Ki ng đáng hai câu th ca ng iư ợc Nguy Du: Nh nàng hi làm trinh, nào cho đc đc mình vay?ủ ượ ấHay nh nh xét Chu nh Trinh, nhà Nho ti cu th XIX, đu thư ếk XX mê hình ng Thúy Ki thì: Giá này đúc nhà vàng cũng nên.ỉ ượ Đi cha Thúy Ki là ng con hi th hi có. Sau vu oan tố ườ ộth ng bán nào đó, gia đình nàng tan tác. Thúy Ki đành ph ng ngùi gác iằ ốtình đu trong sáng, thi tha Kim Tr ng quy đnh bán mình cho Mã Giámầ ịSinh ba trăm ng vàng chu cha và em ra kh ch ng tù th iể ảminh n, Làm con tr ph đn sinh thành. Hành đng bán mình chu cha aơ ướ ủThúy Ki khi ng đc ph và th ng xót.ề ườ ươ Sau khi chân lên xe đnh nh: Đùng đùng gió gi mây n, xe trongướ ộcõi ng tr nh bay, Thúy Ki đã thân vào ki đo tr ng. Su lămồ ườ ườnăm c, nàng luôn nh ng th đen vùi xu ng bùn nh nàngư ầc ng vùng thoát kh đêm ph nh ng càng nh chìm sâuố ấh a. Làm sao chúng ta có th trách ng con gái li đào nh Thúyơ ườ ưKi u?! Có trách là trách cái xã ác đã nh tâm chà đp lên ph ng iề ườph đáng th ng y.ụ ươ thoát kh ki kĩ nh ch xanh nh nh p, Thúy Ki đành ch pể ấDoc24.vnnh làm Thúc Sinh. Cu hôn nhân này kéo dài ch đc bao lâu thì nàngậ ượb Thúc Sinh là Ho Th cóc nhà làm con đày đa đu ch ng lên,ị ẳđang đêm ph tr kh Quan Âm Các. Thoát ch hang hùm, Thúy Ki iả ơvào n. th hai, Thúy Ki Bà, nh bán vào xanh. Đauổ ầđn và tuy ng, nàng đã th lên nh ng bình, n:ớ Chém cha cái hoa đào,ốG ra bu vào nh ch i!ỡ ơNghĩ đi mà ngán cho đi,ờ ờTài tình chi cho tr đt ghen!ắ ấTi thay đã đánh phèn,ế ướMà cho bùn lên n!ạ yêu vì tr ng vì tài nên đã ti chu Thúy Ki ra kh xanh vàừ ầc nàng làm Chàng còn giúp nàng th nguy đn n, báo oán, baoướ ướ ửt ch ch trong lòng lâu nay. ng sung ng, đy bên ng anhủ ướ ườhùng hi mình, th ng mình lòng nh ng Thúy Ki không quên tình cũ,ể ươ ẫng a:ườ Ti thay chút nghĩa cũ càng,ếD lìa ngó còn ng lòng.ẫ ươ Xã tr ng nam khinh quan ni ng: Trai năm thê thi p, Gái chính chuyênộ ếch có ch ng, cho nên các nhà Nho căn vào đó Thúy Ki là: đo nỉ ạtr ng cho đáng ki tà dâm mà không xem xét kĩ tìm ra nguyên nhân nào đã đyườ ẩnàng vào tình nh éo le, tr trêu y.ả Có ch có Nguy Du là ng th hi và đng nhi nh đau khẽ ườ ổc Thúy Ki u, đó đa ra nh xét khái quát th đm xúc chua xót,ủ ảđng cay:ắ Đau đn thay ph đàn bà,ớ ậL ng nh cũng là chung!ờ Nguy Du đã hoàn ng chiêu tuy cho Thúy Ki ng nh ng câu th th hi nễ ươ ệthái yêu và trân tr ng:ộ Nh nàng hi làm trinh,ư ếB nào cho đc đc mình vay…ụ ượ ấHoa tàn mà thêm i,ạ ươTrăng tàn mà a…ạ ườ Thúy Ki không ch đáng th ng mà còn đáng quý. Đc Truy Ki u, chúng ta thôngề ươ ềc đau kh và trân tr ng đp tâm ng con gái tài y.ả ườ ấDoc24.vn Câu: Đàn bà ch Thúy Vân, Thúy Ki không ch nh xét sai nhân tớ ậThúy Ki mà còn là nh đnh không đúng Truy Ki Nguy Du, khi choề ễr ng đây là “dâm th ", không nên đc. Truy Ki là ki tác văn cằ ọdân c, đnh cao th ca ti ng Vi t, khi đánh giá Truy Ki u, chúng taộ ềc ph có thái khách quan, đúng đn.ầ ắĐc Truy Ki u, chúng ta th đc tàn ác ch phong ki đi ng iọ ượ ườph ng con gái tài c, hi nghĩa đng nh Thúy Ki mà coiụ ườ ườ ịnh món hàng vô tri vô giác: Tho mua tho bán đi, Mây trôi bèo thi gìư ếlà i. Cu đi Thúy Ki tr luân, kh nh cũng vì nh ng th đen trongơ ốxã ác. Ma đng ti khi nh ng ng nh tâm đy Thúyộ ươ ẩKi tình nh đau th ng này tình nh đau th ng khác. đâu,ề ươ ươ ứb tranh xã nhi nh ng, đo điên, th nát đc ph ánh rõ trongứ ươ ượ ấTruy Ki u. Nguy Du đã ng ngùi th lên:ệ Tr qua cu dâu,ả ểNh ng đi trông th mà đau đn lòng!ữ Truy Ki còn đt đnh cao giá tr nhân đo nó là ti ng kêu đt ru vệ ềs ph ng con gái tài toàn, ra ph đc ng trong tình yêu vàố ườ ượ ốh nh phúc thì ph ch toàn là kh nh c, đn đau.ạ ngh thu t, Truy Ki đt đnh cao văn ch ng, đc bi là nghề ươ ệthu th ca ti ng Vi t. Nguy Du thành công xu trên nhi ph ng di nhậ ươ ưt nh, ng i, th hi tâm lí nhân t… Truy Ki u, Nguy Du ngả ườ ứđáng là đi thi hào dân Vi Nam.ạ ệDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.