Van 8 muoi - chuan

Gửi bởi: Hồng Nhung Nguyễn vào ngày 2019-03-18 15:22:08 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Giáo án Ng văn Vũ Th Tr ng T.H.C.S Nguy Đăngữ ườ ườ ễĐ oạM giáo án môn ng vănẫ ữNgày y:ạTi tế Tên bài yạA. tiêu bài cụ B. dùng Phồ ng ti nơ :C. Ti trình ch các ho ngế :1. nhổ ị2. Ki tra bài cũể 3. Bài iớ :Ho ng GV và HSạ Yêu tầ ạ* HĐ1 Gi thi bàiớ :* HĐ2: ng c, tìm hi chungướ ểvăn nả .* HĐ3: Hư ng c, tìm hi văn nớ HĐ4: ng ng tướ ế* HĐ5: ng luy pướ I. Tìm hi chungể :1. Tác gi tác ph mả .2. c, hi chú thích, cọ .II. Tìm hi văn nể .III. ng tổ ế1. Ngh thu tệ .2. dungộ .* Ghi nh (sgk)ớIV.Luy pệ 4. ng củ :5. ng nhàướ .* môn Ti ng Vi và TLV 3: Bài Ghi theo SGKố ướ ụ) ti tr bài vi TLV 3: Bài )ố ướ ớHo ng GV và HSạ Yêu tầ ạ* HĐ1 Tr bài chép lên ngả ng HS tìm hi tìm ýướ ề* HĐ2: Nh xét chung đi nh cậ ượđi mể .* HĐ3: Ch các lo Tuỳ thu vàoữ ộbài làm HS, GV ch ra nh ng iủ ỗc ch aầ .* HĐ4: bài cho HS tham kh oọ :* HĐ5: đi ghi vào sọ I. Tr bàiả :II. Nh xét chungậ .1. đi mƯ ể2. Nh đi mượ ểIII. Ch các lo i:ữ ỗIV. bài tọ .V. đi ểGiáo án Ng văn Vũ Th Tr ng T.H.C.S Nguy Đăngữ ườ ườ ễĐ oạ ti tr bài ki tra Văn Ti ng Vi Bài )ố ướ HĐ1: Tr bàiả Các ho ng 2,3,4,5 Nh ti tr bài TLV)ạ Riêng giáo án Văn GV căn vào ng ki bài, VD: Khiạ ểd ph Văn dân gian; Văn nh ng; đo trích trongạ ạcùng tác ph tác gi ... ghi các ph Tìm hi chungộ ểcho nó phù p.ợGiáo án Ng văn Vũ Th Tr ng T.H.C.S Nguy Đăngữ ườ ườ ễĐ oạGiáo án ng văn kì IữNgày y:ạ 23/08/2010Ti tế ôi đi cọ Thanh nh )ịA. tiêu bài cụ Giúp sinh: ọ- Hi và nh tâm tr ng p, giác ng nhân tể ượ ậ“tôi” bu tr ng tiên trong i. tru ên, nhân t, sở ườ ượ ựki trong đo tríchệ ạ- Th ngòi bút văn xuôi giàu ch th tr tình man mác aấ ượ ủThanh nh các miêu và bi m. ngh thu miêu tị ảtâm lí tr nh tu tr ng trong văn .ẻ ườ ự- c, hi đo trích có miêu và bi m. Trình bày nh ngọ ữsuy nghĩ, tình vi trong cu ng thân.ả ảB. dùng Phồ ng ti nơ :- ng phả ụC. Ti trình ch các ho ngế :1. nhổ ị2. Ki tra bài cũể dùng, sách sinh. ọ3. Bài iớ :Ho ng GV và HSạ Yêu tầ ạ* HĐ1 Gi thi bàiớ Trong cu con ng nh ng kộ ườ ỉni tu trò th ng gi lâuệ ườ ềtrong kí c. bi là ni ngày uứ ầtiên đi c. Truy ng Tôi đi c” aọ ủThanh nh đã di nh ng xúc bângị ảkhuâng y.ấ* HĐ2: ng c, tìm hi chungướ ểvăn nả .? Trình bày nh ng nét nh tácữ ềgi Thanh nh?ả ị- GV cho sinh xem tranh tác gi vàọ ảgi thi các sáng tác ôngủ th choừ ơđ truy uế ch tr tình, toát lênậ I. Tìm hi chungể :1. Tác gi tác ph mả .a-Tác giả- Thanh nh (1911-1988)ịlà nhà giáo, nhà th nhà văn iơ ổti ng.ế- Sáng tác ông th ng mangủ ườc xúc nh nhàng trong tr o.ả ẻb Tác ph :ẩ-"Tôi đi c” In trong “quêọ ậm xu năm 1941.ẹ ảGiáo án Ng văn Vũ Th Tr ng T.H.C.S Nguy Đăngữ ườ ườ ễĐ oạv trong sáng, nh nhàng sâu ng.ẻ ắ? Cho bi xu văn "tôi điế ảh c" ọ- GV nêu yêu c:ầ VB nh ngể ữk niêm nh nhàng nhân tôi .Vì yỷ ậc ch nh nhàng tha thi .ầ ếChú nh nh ng đo tho i.ấ ạ- GV uọ ẫ- sinh nh xét sinhọ ọđ cọ- GV yêu HSầ hãy th chú thíchọ ầ(Trang 8) trong VB ng ng yớ ươ ấhi nay?ệ (l 1)ớ? Ông là ai ố?T tr ng nghĩa là gì Tìm nh ng tự ườ ừđ ng nghĩa này ?Khai tr ng khaiồ ườgi ng.ả? Em hi nh là gì ậ? Văn vi tài gì? NV chính trongtruy là ai ND chính truy di tệ ảtheo trình nào ự( Nhân chính “Tôi” ND di nậ ượ ễt theo ch xúc ng trong quáả ưởkh .ứ? Căn vào ch xúc có th chiaứ ểlàm ph ND ng ph là gì ?ấ ầ->Ph 1. Tâm tr ng a“ tôi” trên ng iầ ườ ớtr ng.ườ-> Ph 2. Tâm tr ng a“ tôi” lúc sânầ ởtr ng.ườ-> Ph 3. Tâm tr ng a“ tôi” trong pầ ớh c.ọ* HĐ3: Hư ng c, tìm hi văn nớ .GVG: “Tôi đi c” tái hi theo dòngọ ượ ệh ng ưở? ni ngày tr ng nv tôiỷ ườ ủđ kh ngu vào th đi nào ượ ể(- Th gian hàng năm vào cu thu.ờ ốHình nh lá cây ng,mây bàng c, yả ấem bé rè cùng tr ng ngụ ườ ươ 2. c, hi chú thích, cọ .a. c, hi chú thích:ọ ể- (l 1)ớ ớ- Ông cố- tr ngự ườ- nh nạ ậb.B c:ố ph nầ+ Ph n1: u... trên ng núi.ầ ọ+ Ph Ti p... ngh cầ ượ ảngày a- ữ+ Ph Còn i.ầ ạII. Tìm hi văn nể .1. Tâm tr ng nhân tạ ậ“tôi”trên ng tr ngườ ườa. Kh ngu ni m, tôi tơ ừhi nh dĩ vãng.ệ ề- vào cu thuứ ố- lá cây ngụ- mây bàng cạ- em bé rè cùng nấ ếtr ng ườ-> ng ng gi quá khự ươ ứvà hi đã kh ngu kệ ỷni khó quên ngày tiênệ ầGiáo án Ng văn Vũ Th Tr ng T.H.C.S Nguy Đăngữ ườ ườ ễĐ oạđ ng gi quá kh và hi đã kh ngu nồ ồk ni m.)ỷ ệ? sao th đi đó, và nh ng hình nhạ ảtrên có tác ng nh ni ởnhân tôi ?ậ( Vì ng ng gi quá kh và hi iự ươ ạđã kh ngu nh ng ni khó quên aơ ủngày tiên tôi đi c).ầ ọ? Khi hình nh trong lòng nhânắ ấv tôi sinh nhi giác, tìmậ ảnh ng câu văn di xúc trong lòngữ ảtác gi ?ả(Lòng tôi nao man.,..t ng ngạ ừr rã)ộGV: Náo xao ng nh nhàng trongứ ẹtâm nồ- man: nh qua gây giác dơ ứơ ễch uịT ng ng xúc bi hi rõ như ạm ẽ- rã xúc sôi ...ộ ổ? Nh ng ng trên thu lo gì ?ữ ừ( láy) có tác dung gì?ừGVG: xúc th đan cài gi hi nả ệt và quá kh khi quá kh đã ra nhi uạ ềnăm mà nh nguyên trong lòng nhânẫ ớv tậ? Hãy tìm câu văn ch ng nh ng mứ ảxúc cũng là niêm đăc bi trongấ ệlòng tôi.(Tôi quên th nào c..)ế ượ? Cách di câu văn có gì đáo .ễ ộ? Nhân xét gì giai đi các câuề ủvăn ?GVG Các câu văn nh nhàng sâu ngề ắlà văn xuôi mà bàng ch th xúcạ ảchân thành th niêm ngày a, ngânấ ưnga thành ng sâu trong lòng “ạ ắTôi” tôi đi c.ọ-Lòng tôi nao c, manạ ơ- ng ng rãư ộ-Tôi quên th nào c...ế ượ->V câu văn ch th nhớ ẹnhàng sâu ng. Các láy giàuắ ừhình nh, phép so sánh và cáchảmiêu tinh nhân tôi đãả ậkhéo léo ng tr vư ườ ềv ni ngày đi c.ớ ọb- Tâm tr ng nhân tạ ậ“tôi” khi cùng trên ngẹ ườt tr ng.ớ ườ- Con ng dài và p, quen màườ ẹl .ạ- nh thay i, tôi p,ả ộng ngàng....ỡ- th trang tr ng ngả ứđ n, thèm nhiên nh cácắ ượ ưGiáo án Ng văn Vũ Th Tr ng T.H.C.S Nguy Đăngữ ườ ườ ễĐ oạ? Em có nhân xét gì cách vàoề ắtruy n, cách nh xúc tácệ ủgi ?ả? Trên con ng nhà tr ng Tôiườ ườđã quan sát nh nh ng gì?ả ữ(- Bu ban mai...ổ- Con ng dài và p, quen mà .ườ ạ- nh thay i, tôi p, ngả ỡngàng....- th trang tr ng ng n, thèm cả ượt nhiên nh các n, ghì ch quy vự ởtrên tay, mu th bút th c.ố ướ? Tâm tr ng ng ngàng do đâuạ ấmà có?GVG do lòng NV tôi có thay .ự ớs thay báo hi tr ng thành trongự ườnh th tôi.Tôi hi đi ngậ ồnghĩa ii con ng làng 1ớ ườ ớTG .TG kì di xu hi khiầ ệc ng tr ng ra ườ ở? Có ki cho ng đây là đo văn sế ửd ng nh ng chi ti di tụ ảnh ng xúc trong lòng nhânữ ởv t. Hãy tìm các chi ti đó.ậ ếGVG: Hai hình nh so sánh cho th trongả ấtâm NV tôi đã có thay nh mồ ẽv nh th c, nhân tôi gi nh ngề ữtháng ngày th ch bi ch nh ch iơ ơđùa do y, suy nghĩ còn ngâyậ ấth nên tôi đáng yêu trong xúc bơ ỡng lo ng rè tin .ỡ ự? Qua ph tìm hi u, em nh nầ ậđ tâm tr ng nhân tôi trênượ ậđ ng tr ng nh th nào?ườ ườ GVG: Đo ng tr ng di tâmạ ườ ườ ảtr ng p, ng rè béạ ậngây th nh ng đã có th kh ng nhơ ịmình trong ngày đi c.ầ ọ* HĐ 3: ng luy pướ n, ghì ch quy trên tay,ạ ởmu th bút th c.ố ướ=>S thay báo hi sự ựtr ng thành trong nh th cườ ức tôiủ Phép so sánh và các chi ti tếgiúp ng ta hi rõ tâm tr ngườ ạr rè, ng nh ng cũng yụ ầt tin các emự ủ* Luy pệ ậ- di ph vănọ ầb Tôi đi c”ả ọ4. ng củ :Giáo án Ng văn Vũ Th Tr ng T.H.C.S Nguy Đăngữ ườ ườ ễĐ oạGiáo viên ch dung bài c.ố ọ5. ng nhàướ .H ng bài, so ti bài:ướ Tôi đi c.ọ .........................................................................................Ngày y:ạ 24/08/2010Ti tế ôi đi cọ Thanh nh )ịA. tiêu bài cụ HS hi và phân tích tâm tr ng p, giác ng nhân tể ượ ậ“tôi” bu tr ng tiên trong i. Th ngòi bút văn xuôi giàu ch tở ườ ượ ấth tr tình man mác Thanh nh.ơ ị- di VB bi m, phát hi và phân tích tâm tr ng nhân t.ọ ậB. dùng Phồ ng ti nơ :- ng phả ụC. Ti trình ch các ho ngế :1. nhổ ị2. Ki tra bài cũể ?Nêu nh ng nét tác gi Thanh nh? Xu văn “tôi điấ ảh c”?ọ Trên ng cùng tr ng trong ngày đi nhân tôi đã cóườ ườ ậnh ng xúc, tâm tr ng nh th nào?ữ ế3. Bài iớ :Ho ng GV và HSạ Yêu tầ ạ* HĐ1 Gi thi bàiớ :Gi tr các em đã tìm hi và th ocờ ướ ựtâm tr ng i, sung ng nhân tạ ướ ậ“tôi” trên ng tr ng. lúc sânườ ườ ởtr ng khi nhân tôi có tâmườ ậtr ng nh th nào? hi đi đó côạ ượ ềcùng các em đi tìm hi ti VB “Tôi điẽ ếh c”.ọ* HĐ2: ng c, tìm hi chungướ ểvăn nả .* HĐ3: Hư ng c, tìm hi văn nớ .- sinh đo n:ọ Tr sânướtr ng....c nh .ườ Tr ngày tr ng, nhân tôi cóướ ườ ậc nh gì nh sân tr ng?ả ườ (n xaơ I. Tìm hi chungể :1. Tác gi tác ph mả .2. c, hi chú thích, cọ .II. Tìm hi văn nể .2, Tâm tr ng nhân “tôi”ạ ậlúc sân tru ng ờGiáo án Ng văn Vũ Th Tr ng T.H.C.S Nguy Đăngữ ườ ườ ễĐ oạl có kính, có treo tu ng,ạ ờt ng cao ráo và ch ).ườ ẽGVG: đó là giác ban nhân tả ậtôi, cách ngày tr ng hôm.ự ườ ấ?Ngày hôm nay trong bu tr ng ,ổ ườnhân tôi th nh tr sân tr ngậ ướ ườLàng có gì t? ậ? nh tôi quang nh nhàả ảtr ng tr và trong ngày tr ng cóườ ướ ườgì thay i?ổ(Tr nh trong nh conướ ậng i)ườ? Quan sát câu văn: tr tôi...Hoà p:ướ ấTác gi ng bi pháp tu nào trongả ừcâu văn? (so sánh).? tác gi đã ng nh th nào?ả ế(N th cúng, thiêng liêng uơ ấnh ng đi bí n)ữ ẩ? Nh y: hình nh so sánh trên có ýư ảnghĩa ntn?... (- Hình nh so sánh làm iả ổb tâm lý tr th khao khátậ ừh hành.)ọ? Tìm nh ng chi ti miêu tâm tr ng aữ ủnh ng trò trong ngày uữ ầtiên đi c, tác gi đã dùng bi pháp tu tọ ừch nào? (so sánh) ch ra nh ng soỉ ữsánh đó?? Theo em, nh ng hình nh so sánh trên cóữ ảgì c?ặ ắ? nh ng nh tiên trong ngàyừ ầt tru ng nhân tôi đã tâmự ộtr ng gì?ạ (Khi tiên ng tr sânầ ướtr ng nghĩ i...tôi th lo sườ ợv .ẩ ơ- Cũng nh tôi...c nh .)ư ạGVG Tâm tr ng đó không ch là riêng tôiạ ủmà đó là tâm tr ng nh ng cạ ọtrò i.ớ- sinh đo n:ọ Sau t........Các p.ộ ớ.? Khi nghe th tên vào p, nhân tấ ậtôi có nh ng giác nào? Sân tr ng dày ng i.ườ ườ- Ng nào cũng ch ngườ ươm vui i, sáng a.ặ ươ ủ- Tr ng xinh n, oaiườ ừnghiêm nh cái đình làng.)ư-> Phép so sánh: Di mễ ảxúc thiêng liêng tôi máiủ ềtr ng, cao trí th conườ ủng trong tr ng c.ườ ườ ọCũng nh tôi...ư-> Hình nh so sánh nh tả ấlàm tâm lý tu th trongổ ơbu tr ng ng pổ ườ ậng ng, khao khát cừ ọhành, bay nh ngướ ữchân tr xa, chân tr hy ng.ờ ọ-* Khi th tên vào p:ầ ớ- Qu tim nh ng ng p.ả ậ- Quên ng sau.ả ứ- Gi mình lúng túng.ấ- Dúi vào lòng khóc cầ ứn .ởGiáo án Ng văn Vũ Th Tr ng T.H.C.S Nguy Đăngữ ườ ườ ễĐ oạ- Ch ng lúng túng, run run ,d nhơ ềdàng? Nh ng miêu tâm tr ng nhân tữ ậtôi? lo gì?ạ (t láy) tác ng?ụ Các láy di thành công tâm tr ngừ ạc nhân tôi khi nghe ti ng tr ng tr ngủ ườv bao đi ng rè. ụ? Nh ng ho ng đó giúp em hi thêmữ ểđ gi tâm tr ng nhân tôi? ượ ậ? Quan sát đo văn "Các ngạ ưl o...vu mái tócẻ tôi". Em nghĩ gì ti ngề ếkhóc các trò bé nh khi pủ ếhàng vào p.ể ớ(khóc vì lo khóc vì xa ng thân, khóc vìợ ườsung ng tiên mình cướ ượ ọt p)ậGVG Nh y, th đi nhân tôiư ậl có nh ng xúc khác nhau. ả? Em hãy khái quát toàn tâm tr ngạ ạc nhân tôi lúc sân tr ng?ủ ườ? Ngày tiên, nhân tôi có tâm tr ngầ ạnh y. Còn tâm tr ng các em trongạ ủngaỳ thì sao?ấ (h sinh ).ọ ộ- HS ph văn còn i.ọ ạ? Nêu dung chính đo văn?ộ ạ? Trong khi hàng vào nhân tôiế ậcó nh gì?ả Ch th vào xaư ầm ..)ẹ? Vì sao nhân tôi có nh nhậ ưv y?ậ (B nh pắ ượ ậc ng khi đi c)ủ ườ ượ ọ? Nh ng giác mà nhân tôi mữ ảnh khi vào là gì?ậ ượ ứơ -> Khi ng tr sân tr ng,ứ ướ ườtr ng hoàn toàn ,ướ ườ ạNV tôi th lo lúng túng,ấ ợv ng ng loụ ỡs NV tôi đang vào thợ ứơ ếgi i, TG abao đi bí nớ ẩT tri th ứ3. Tâm tr ng nhân t“tôi” khiạ trong ọ- Ch th vào xa mư ẹ-M mùi ng ...ộ ươ ạ- Bàn ghế- Ng nườ ạ- quy luy n...ự ế- con chim..ộ->Khi vào tôi th yướ ấquy luy bè th sế ựtr ng thành trong nh th c,ưở ứth nh ti nh ng ngày tr thấ ơhoàn toàn ch do đã ch mơ ấd vào giai đo iứ ướ ớtrong cu giai đo làm cộ ọsinh, làm ng n. ườ ớGiáo án Ng văn Vũ Th Tr ng T.H.C.S Nguy Đăngữ ườ ườ ễĐ oạ? Vì sao nhân tậ tôi có tâm tr ng nhạ ưv y?ậ (Vì tôi th c,ắ ượ ọbàn gh bè... nh ng th đó sế ẽg bó thân thi mình bây gi và mãiắ ờmãi.? Em có nh xét gì hình nh "ậ conchim con li ng ng bên hótệ ổm ti ng rè cánh bay cao"ấ Cóph ch có nghĩa th không?ả ự? Ngoài nhân tôi, chúng ta còn th yậ ấxu hi hình nh nh ng ng n, hấ ườ ọlà ai? (ông c, ,PHHS) ẹ? Em nh gì thái chả ượ ỉc nh ng ng các em béủ ườ ớl tiên đi c? GVG: nh ng hình nh ng nấ ườ ớxu hi trong truy đã di khá rõ sấ ựquan tâm gia đình và nhà tr ng dànhủ ườcho th tr quan tâm bi hi tráchế ệnhi lòng ng th nên môiệ ạtr ng giáo áp trong lành giúp cácườ ấem khôn tr ng thành tin n......ớ ưở HĐ4: ng ng tướ ế? VB Tôi đi đã ng các ph ngọ ươth bi nào?ứ ạ? nh ng nét NT, truy đãừ ệth hi rõ dung gì?ể ộ? ND đó th hi NTN Trong nhanượ ệđ VB?ềGVG Nhan VB có nghĩa giúp cho taề ấhi ngay dungVB văn chúngể ảta th các chi ti t, các đo văn liên tấ ếch ch th hi dung văn đóặ ảchính là tính th ng nh ch VBố ủs bài sau .ẽ ở- HS ghi nhọ ớ* HĐ5: ng luy pướ *Nh ng hình nh ng xu tữ ườ ấhi trong truy đã th hi rõệ ệs quan tâm, trách nhi giaự ủđình và nhà tr ng dành cho thườ ếh trệ ẻIII. ng tổ ế1. Ngh thu tệ .- Ph ng th bi ,ươ ựxen miêu và bi m.Bi nả ệpháp so sánh, láyv iư ớnh ng rung ng tinh tữ ế2. dungộ .- Di bi tâm tr ng nhân tễ ậtôi trong ngày tiên đi cầ ọ* Ghi nh (sgk)ớIV.Luy pệ nghĩa dòng ch tôi đi tữ ếthúc truy n: Dòng ch khépệ ừl bài văn ra TGạ ộm tr kho ngớ ảkhông gian, th gian i, tờ ưt ng i,1giai đo trong cu cưở ộđ i)ờ