Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

UNDERSTAND

c2e80f8d57ef828700f17d5e6a34a60f
Gửi bởi: Khoa CNTT - HCEM vào ngày 2021-03-31 07:48:55 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 70 | Lượt Download: 1 | File size: 0.750409 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

CÁC CÁCH NÓI THAY THẾ CHO

"Do you understand?"
- did you get it?
/dɪd juː ɡet ɪt/
Bạn hiểu chứ?
- You get what I am saying, right?
/juː ɡet wʌt aɪ æm ˈseɪɪŋ, raɪt/
Bạn hiểu điều tôi đang nói đúng không?
- Did I explain it clearly?
/dɪd aɪ ɪkˈspleɪn ɪt ˈklɪrli/
Tôi đã giải thích nó rõ ràng chứ?
- Does that make sense to you?
/dʌz ðæt meɪk sens tuː juː/
Bạn hiểu ý đó chứ?
tienganh.elight.edu.vn

eLight

CÁC CÁCH NÓI THAY THẾ CHO

"Do you understand?"
- Are you following me?
/ɑːr juː ˈfɑːloʊɪŋ miː/
Bạn vẫn theo kịp ý tôi chứ?
- Did you get/catch/understand all that?
/dɪd juː ɡet/kætʃ/ˌʌndərˈstænd ɔːl ðæt/
Bạn nắm bắt được hết chứ?
- Are we on the same page?
/ɑːr wiː ɔːn ðə seɪm peɪdʒ/
Mọi người đều hiểu vấn đề chứ?
- Is that clear?
/ɪz ðæt klɪr/
Rõ ràng chưa?
tienganh.elight.edu.vn

eLight

CÁC CÁCH NÓI THAY THẾ CHO

"Do you understand?"
- Do we understand each other?
/ɑːr wiː ˌʌndərˈstændɪŋ iːtʃ ˈʌðər/
Chúng ta đang hiểu nhau chứ?
- Do you get my point?
/duː juː ɡet maɪ pɔɪnt/
Bạn hiểu ý tôi không?
- See what I mean?
/siː wʌt aɪ miːn/
Thấy hiểu những điều tôi nói không?
- You got me?
/juː ɡɑːt miː/
Hiểu chưa?
tienganh.elight.edu.vn

eLight

CÁC CÁCH NÓI THAY THẾ CHO

"Do you understand?"
- Do you hear me?
/duː juː hɪr miː/
Có nghe không đấy?
- Are we clear now?
/ɑːr wiː klɪr naʊ/
Giờ đã hiểu chưa?
- Dig? (từ lóng)
/dɪɡ/
Hiểu không?
- Understand?
/ˌʌndərˈstænd/
Hiểu không?
tienganh.elight.edu.vn

eLight