Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tuyển tập 65 đề thi giữa học kỳ I môn toán lớp 1

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Khoa CNTT - HCEM vào ngày 2021-02-23 07:52:27 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 12 | Lượt Download: 2 | File size: 3.522048 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I

ĐỀ 1

Môn: Toán – Lớp 1

Thời gian: 40 phút

Câu 1: Số?Câu 2: Số?

1Câu 3:

>

< ?

=3

3+2Câu 4: Tính

4

3

+

+

1

2

.............Câu 5: Tính

3+2=

4+1=021084 ;

5 ;89;72+2 ;5

+52

+102

+023...........................5+0=

2+2Câu 6: Hình dưới có…hình tam giác.2+2+1=

3+2+0=;99ĐỀ 2

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I

Môn: Toán – Lớp 1

Thời gian : 40 phút

Câu 1:

a. Viết các số từ 0 đến 10:…………………………………………………

b. Viết theo mẫu:

2: hai3:……….7:………..Câu 2: Điền dấu thích hợp vào ô trống<

> ?

=138104

7232+194+11+4Câu 3: Tính

a. 1 + 1 =…....

3 + 2 = …….

b.4

+1

……2 + 0 = ……..

1 + 2 = …….

+2

2

……3

+0

……c. 2 + 1 + 1 =……2

3

……+3 + 0 + 2 =……Câu 4: Số?………….…………..…………….Câu 5: Khoanh vào số lớn nhất

a.2579b.4168ĐỀ 3

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I

Môn: Toán – Lớp 1

Thời gian : 40 phút

Bài 1:

a) Viết số024b) Đọc số theo mẫu : 3: ba5

; 7:…..7810; 10:…..Bài 2:a) Tính: 2 + 1 = …..

1 + 2 = …...2 + 3 = …..

5 + 0 = …..2 + 2 = …..

3 + 0 = …..b) Tính:

3

+ 1+2

3.............1

2+0

+

4.............Bài 3: Điền ( >, <, = ) ?

>

< ?

=4……52 + 2……43…….23 + 2.. …..3Bài 4: Viết phép tính thích hợp.Bài 5: Viết số: ?hình tròn ;hình vuông ;hình tam giác;ĐỀ 4

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I

Môn: Toán – Lớp 1

Thời gian : 40 phútBài 1. Viết các số 7; 2; 5; 8; 3; 6;9 theo thứ tự bé dần:

Bài 2.số ?……………………………………..Bài 3 . Viết các số 7, 1, 5, 9, 3 theo thứ tự từ lớn dần

Bài 4 . Tính:

1

+2

+3

+20…………2

+1

…….2

……Bài 5 .

>

< ?

=3…..2

10….7Bài 6 .

Hình bên có:

Có……….hình tam giác

Có……….hình vuông6…..6

1 + 2…..34….5

4……1 + 2>

<

=ĐỀ 5

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I

Môn: Toán – Lớp 1

Thời gian : 40 phút

Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống:

0369852Bài 2: Số?Bài 3:

10  4

3 5

1 8

Bài 4:59

5 1

8

2+21+410  10

729?

2+2=3 + 2=4–2=+2=52=+13=2+Bài 5: Tính:

+2

3.......+4

0

......Bài 6: Hình vẽ bên có mấy hình tam giác ?+3+1

......3

2

......Có ................. hình tam giác.ĐỀ 6

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I

Môn: Toán – Lớp 1

Thời gian : 40 phút

Bài 1: Tính

2+1=

3+0=

Bài 2: Tính

2

+

3

.......3+2=

0+4=

4

+2+2=

1+1=0

+0

......1+3=

5+0=5

+1

......0

......3

++

1

......Bài 3:

>

<

=0 + 4......4 + 10 + 5.......3 + 11 + 2......2 + 13 + 2.......1 + 3?Bài 4: Số?

1 + 3 = .....

2 + ... = 4.... + 4 = 5

3 +.... = 3Bài 5: Trong hình bên:

a) Có ....... hình tam giác?

b) Có ........hình vuông?1

2

......ĐỀ 7

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I

Môn: Toán – Lớp 1

Thời gian : 40 phút

A. PhÇn tr¸ch nghiÖm:

Em h·y khoanh vµo ch÷ c¸i ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng:

1: Số lớn nhất trong các số 5 , 2 , 8 là số :

A. 5

B. 2

C. 8

2: Kết quả của phép tính 3 + 1 là:

A. 4

B. 3

C. 2

3:

+ 2 = 4 . Số cần điền vào ô trống là :

A. 2

B. 1

C. 5

4: 6 < …. < 8 Số thích hợp điền vào chỗ chấm là :

A. 7

B. 5

C. 9

5 Có mấy hình tam giác ?A. 1

B. 2

B . phÇn thùc hµnh:

1 Tính :

2

2

+1

+3C. 3

0

+52

<

>

=2… 34 + 1 …. 42+0…22 ….1 + 3?3 : Viết phép tính thích hợp :2

+2ĐỀ 8

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I

Môn: Toán – Lớp 1

Thời gian : 40 phút

Bài 1: Số?

Bài 2: Viết các số 0 ; 7 ; 10 ; 4.

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:………………..………………………………………...

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:………………………..…………………………….…..

Bài 3: Tính:

a)

1 + 3 = …….3 + 1 = ……...1 + 1 + 1 = …….

b)

1

3

2

2

.......

.......3 + 2=…..….2 + 1 + 1 = ……

2

2

.......1 + 0 + 2 =…..….

1

0

.......Bài 4:

> ?

2

<

=

2+1

Bài 5: Số?42+231+23+251 +1+2+23+1ĐỀ 9

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I

Môn: Toán – Lớp 1

Thời gian : 40 phút

Câu 1: Số ?

a)124b) 1010741Câu 2:

>

< ?

=12+152+222+143+131+154+1b)0+2=

1+2=

3+1=Câu 3: Tính:

a)1+2 =

2+3 =

4+1 =Câu 4:

Hình bên có ….. hình tam giác?Câu 5:Viết phép tính thích hợp:ĐỀ 10

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I

Môn: Toán – Lớp 1

Thời gian : 40 phútBài 1: Số?3……..…….……..……..Bài 2: Tính:

a)b)2323+1+2+2+1................1 + 2 + 1 = ………..3 + 0 – 1 = ………Bài 3: Số?

1 + ...... = 43 - ...... = 1...... + 4 = 5Bài 4: > < = ?0…..1a)

b)27……70+42+2Bài 5: Hình bên :Có ……… hình vuông.

Bài 6: Viết phép tính thích hợp:8……5

33… ..9

3-11+1ĐỀ 11

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I

Môn: Toán – Lớp 1

Thời gian : 40 phút

1/ Viếta/ Khoanh tròn vào số lớn nhất: 1; 2 ; 5 ; 10; 8 ; 9 ; 4 ; 3 ; 6 ;7.

b/ Khoanh tròn vào số bé nhất: 5; 6 ; 3 ; 4 ; 1; 8 ; 9 ; 2 ; 7; 10.

2/ Tính:

a)1

+53+4+30…………+

21……b) 2 + 2 = ….…..4 + 0 + 1 =….3 + 1 + 1=……

3 + 0 + 2 =…….

3.Viết các số 5; 8; 2; 3 ; 1.

a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn:………………………………….

b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé……………………………………

4.Hình?Có …… hình tam giác

Có …… hình vuông

Có …… hình tròn

5.

>

< ?

=1+2

4+152+3342+136. Viết phép tính thích hợp

a.) có

: 3 con gà

Mua thêm

: 2 con gà

Tất cả có

: ……con gà?

ĐỀ 12

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I

Môn: Toán – Lớp 1

Thời gian : 40 phút

Bài 1:a) Số ?0 1

Bài 2: .

a) Tính:>

<

=58 91+2 =

2+0 =b) Tính:Bài 3:3+?5

0

+3 = 2 + ….

2 = 0 + ….

2

1

+0

2

3……52 + 1…55……42 + 2....4Bài 4: Viết phép tính thích hợp:Bài 5: Hình vẽ bên có…hình vuông:+1

3

Bài 6:

a.Khoanh vào số lớn nhất: 8 ; 2 ; 7 ; 9.

b.Khoanh vào số bé nhất: 10 ; 3 ; 8 ; 4.ĐỀ 13

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I

Môn: Toán – Lớp 1

Thời gian : 40 phút

1/ Viết số

a/ Viết các số từ 5 đến 9

b/ Viết số ( theo mẫu):

****

*****

******

******

****2

……..

………

………

2/ Khoanh vào số lớn nhất (theo mẫu):

a/ 7, 5 , 6 , 9

3/ Tính:

2

+

1+3

2+b/ 8 , 10 ,1

3+…… ……

…..

4/ Tính:

1 + 2 = ……………..

2 + 3 =……………..

5/

9

10

>

< ?

5

5

=4

1

..…..+92

31c/ 6 , 2 ,+…..55

0…..3 + 1 + 1 = ………………..

1 + 2 + 1 = ……………….

8

62+0

27

106/ Điền số thích hợp vào chỗ trống:

1+

=2

2+

2+

=2

3+

7/ Nối phép tính với số thích hợp:

2 +2……….0+3

5=3

=4

2+3

38/ Hình vẽ bên có:

……….hình vuông

……….hình tam giác

……….hình trònĐỀ 14

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I

Môn: Toán – Lớp 1

Thời gian : 40 phút

Bài 1: Số?

02396Bài 2: Tính nhẩm

1+1=

3+1=2+2

2+1=3+1+1=

2+1+0=2…0

4…67…3+2

5…4+1Bài 3:

> ?

<

=4…5

9 … 10Bài 4: Viết phép tính thích hợpBài 5:Hình dưới có:hình vuông .

hình tam giác .ĐỀ 15

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I

Môn: Toán – Lớp 1

Thời gian : 40 phút

Bài 1:

a)SỐ?▲ ▲

▲ ▲●● ●●

●● ●●b) SỐ ?

25

52

Bài 2:>

< ?

=3+243+14+12+122+00+25+052+21+2Bài 3: Viết các số 6, 2, 9, 4, 7:

a ) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………

b ) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………

Bài 4: Viết phép tính thích hợp♣ ♣♣♣

ĐỀ 16

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I

Môn: Toán – Lớp 1

Thời gian : 40 phút

Bài 1: Viết số hoặc vẽ chấm tròn thích hợp vào ô trống:

685● ● ●

● ● ●

● ● ●

10

●●●●

● ●Bài 2: Viết các số: 3; 10; 2; 9; 0; 8

a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………………………………………………

b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………………

Bài 3: Tính:

a)2+3…….0

4……..4

1……..……...

b) 3+1+1=……………..2+0+2= …………Bài 4:

>

<

=?

3+251+32+052+22+10+3Bài 5: Hình bên :3

1- Có ….hình tam giácĐỀ 17

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I

Môn: Toán – Lớp 1

Thời gian : 40 phút

1. Số?

02956893274782. Viết các số: 7, 2, 8, 6, 4

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:

………………………………………………………………………………………….....

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:

………………………………………………………………………………………….....

3.

>


=14932+3106773 +1244+04. Tính

4 + 0 = …………………………..……

1 + 2 + 1 =…………………………….

2 + 0 + 3 =…………………………....

5. Viết phép tính thích hợp6. Hình dưới đây có mấy hình tam giác?Có ………. hình tam giác51+4ĐỀ 18

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I

Môn: Toán – Lớp 1

Thời gian : 40 phútBài 1. Viết :

a) Các số từ 1 đến 10 :..............................................................................

b) Điền số theo mẫu :

••••••••••••••••••••••1

c) Viết số thích hợp vào ô trống:

131069610

3Bài 2. Tính:

a)3

+2

+1

b) 1 + 2 =3

0+5=Bài 3. Khoanh vào số lớn nhất :

a) 0 ; 6 ; 4 ; 7 ; 5.b) 5 ; 3 ; 9 ; 1 ; 10.Bài 4. Hình :

a) Có mấy hình tam giác ?b) Có mấy hình tròn ?1Có … hình tam giácCó … hình trònBài 5.

1>2,22<

0

=Bài 6.

a) Viết phép tính thích hợp :b) Điền số và dấu để được phép tính đúng:=5532