Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tuyên ngôn Độc lập - Đề số 2

Gửi bởi: Nguyễn Thị Vân vào ngày 2019-06-10 08:44:36 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 208 | Lượt Download: 0

Nội dung tài liệu Tải xuống

Link tài liệu:

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Có ý kiến cho rằng: Cách mở đầu và cách tố cáo tội ác, bản chất xảo quyệt của thực dân
Pháp trong bản “Tuyên ngôn độc lập” đã chứng tỏ tài viết văn chính luận đạt đến độ mẫu
mực của tác giả Hồ Chí Minh.
Bằng hiểu biết về tác phẩm “Tuyên ngôn độc lập”, anh /chị hãy làm sáng tỏ nhận định trên.
Gợi ý
* Giới thiệu vài nét về tác giả, tác phẩm:
– Hồ Chí Minh là lãnh tụ kính yêu của dân tộc, danh nhân văn hóa.
– Ngày 26/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiến khu Việt Bắc về tới Hà N ội. T ại căn nhà
số 48 phố Hàng Ngang, Người soạn thảo bản Tuyên ngôn độc lập. Ngày 2/9/1945, tại qu ảng
trường Ba Đình, Hà Nội, Người thay mặt Chính phủ lâm thời của n ước Vi ệt Nam DCCH đ ọc
bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam mới.
* Giải thích ý kiến:
Tài viết văn chính luận đạt đến độ mẫu mực của tác giả Hồ Chí Minh thể hiện qua cách lập
luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, nêu bằng chứng xác thực, sử dụng ngôn từ hùng h ồn, đ ầy c ảm
xúc trong bản “Tuyên ngôn độc lập”.
* Phân tích cụ thể
1/ Nêu nguyên lí chung của Tuyên ngôn Độc lập
– Dẫn hai bản Tuyên ngôn nổi tiếng Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ năm 1776 và Tuyên
ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp 1791
– Ý nghĩa:
+ Đề cao, tôn trọng giá trị hiển nhiên của tư tưởng nhân đạo, thành tựu của tư t ưởng và văn
minh.
+ Lấy lý tưởng, lý lẽ của chính tổ tiên người Pháp. Mỹ nhằm tố cáo và ràng bu ộc Pháp, M ỹ
không được đi ngược lại với giá trị nhân đạo được nhân loại thừa nhận.
+ Đặt ba bản Tuyên ngôn ngang bằng nhau, khẳng định vị thế và quyền bình đẳng các dân tộc
trên thế giới.
+ Cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa trên thế giới.
– Nghệ thuật:
+ Lập luận chắc chắn, dứt khoát, dẫn chứng thuyết phục, khẳng định nguyên lí đ ộc l ập t ự do
không ai có thể chối cãi được.
+ Lối viết lấy “Gậy ông đập lưng ông” rất thuyết phục, tạo nên sức chiến đấu mạnh mẽ
→ Bằng lí lẽ sắc sảo, cách dẫn dắt khéo léo, Hồ Chí Minh đã tạo dựng một c ơ s ở pháp lí
mang tính khách quan, vững chắc cho bản Tuyên ngôn Độc lập.

2/ Tố cáo tội ác của thực dân Pháp và thực t ế lịch s ử nhân dân ta đã kiên trì đấu tranh và
nổi dậy giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
– Tố cáo tội ác của thực dân Pháp: Lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến cướp n ước ta,
áp bức đồng bào ta.
+ Vạch rõ tội ác tàn bạo và dã man mang tính toàn diện của thực dânPháp hơn 80 năm trên đất
nước Việt Nam về cả chính trị và kinh tế.
+ Pháp kể công “bảo hộ” đất nước ta, nhưng thực chất trong 5 năm, chúng đã bán nước ta hai
lần cho Nhật.
+ Vạch rõ nếu thực dân Pháp là kẻ phản bội đồng minh, đầu hàng phát xít Nhật thì dân ta lại
dũng cảm đứng về phe đồng minh chống Nhật.
+ Từ thực tiễn chứng cứ lịch sử khẳng định nhân dân ta giành chính quyền t ừ tay Nh ật ch ứ
không phải từ tay Pháp:
– Mục đích:
+ Bác bỏ một cách đầy hiệu lực luận điệu dối trá về công lao khai hóa và sứ mệnh bảo hộ
Đông Dương mà thực dân Pháp đã rêu rao.
+ Làm cho dư luận quốc tế nhận thức rõ ràng về tình tình Việt Nam
+ Ngăn chặn âm mưu tái chiếm nước ta của các thế lực thù địch và các phe phái khác…
→ Cùng với cơ sở pháp lí, cơ sở thực tiễn đã trở thành nền tảng vững chắc cho lời tuyên b ố
độc lập.
* Đánh giá
– Nghệ thuật: Lập luận chặt chẽ, lí lẽ xác đáng, bằng chứng xác thực không th ể ch ối cãi
được, giọng văn đanh thép, hùng hồn, ngôn ngữ trong sáng, sắc sảo, súc tích, giàu hình ảnh.
– Ý kiến trên đánh giá đúng tài năng viết văn chính luận của tác giả H ồ Chí Minh.Tác ph ẩm
“Tuyên ngôn độc lập xứng đáng là một áng văn chính luận mẫu mực”.