Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tuyển chọn 68 đề thi học kỳ 1 - toán 6

863363fa41104e076a7ae59daada0488
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-12-30 03:03:16 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 93 | Lượt Download: 1 | File size: 12.508012 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

L I NÓI Đ U

Nh m giúp các em h c sinh có tài li u ôn t p và rèn luy n th s c v i
các d ng đ thi h c k toán 6. Chúng tôi g i đ n các em b đ thi đư c
tuy n ch n, và ch n l c t các trư ng trong trong các qu n 1 TP.HCM,
và các d ng đ thi khác c a các t nh thành trong c nư c.