Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tuần 9. Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa

94c9d8e812391073887bb1b633ab1d0c
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-04 10:46:10 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 240 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

CA DAO THAN THÂN ,YÊU TH NG, TÌNH NGHĨAƯƠCA DAO THAN THÂNYÊU TH NG, TÌNH NGHĨAƯƠ1. Khái ni Là th tr tình dân gian ữth ng ườ âm nh khi di ngễ ướ đc sáng tác ượ ểdi đt th gi tâmộ con ủng i.ườ2. Phân lo ca daoạ Ca dao tr tình.ữ Ca dao hài c.ướI.Tìm hi chungểBèo D?t Mâ Trôi Ma huo ng Qua H? B?c Ninh.mp43. Hình th ngh thu Th thể Ngôn ngữ gũi nói hàng ngày Bi pháp ngh thu :ệ ậI.Tìm hi chungể CA DAO THAN THÂNYÊU TH NG, TÌNH NGHĨAƯƠph là bát,ầ bát bi thụ .+ ng n, giàu hình nh ả+ mang nghĩa bi ngể ượ .so sánh, di đt công th cẩ ứ1. Khái ni :2. Phân lo iạ Cách Phú,T ngấ ứ+ Phú: phô bày, di cách tr ti p, không thông qua so sánh ềng i, vi c, tâm tình m.ườ ả­ Đng vô Ngh quanh quanh,ườ Non xanh bi nh tranh đ.ướ ồ­ Nh ai ra ng vào ng ,ớ ơNh ai, ai nh bây gi nh ai.ớ ớ+ dùng các hình nh so sánh, tâm tình ng lao ườđng.ộVD: Nh ai i,ớ Nh đng đng nh ng đng than.ư ố­ Thuy có nh chăng,ề ếB thì khăng khăng đi thuy n.ế Cách Phú ngấ ứ+ ng: ch nh ng bài ca dao tr nói đn “c nh” (bao t, ướ ậs vi c) sau “tình” (tình m, nghĩ, tâm )ự ựVD: Trên tr có đám mây xanh,ờ gi mây tr ng, chung quanh mây vàng.ở ắc gì anh đc nàng,ướ ượ anh mua ch Bát Tràng xâyể ềXây xây ngangọ ạXây bán nguy cho nàng chânồ ử1.Ca dao than thân 1. Thân em nh đàoư Ph ph gi ch bi vào tay aiấ .2. Thân em nh gaiư Ru trong thì tr ng ngoài thì đen.ộ Ai i, th mà xem !ơ ra, bi ng em ng bùiế ọCA DAO THAN THÂNYÊU TH NG, TÌNH NGHĨAƯƠI.Tìm hi chungểII.ĐC HI UỌ ỂMét sè bµi ca dao than th©n 1/ Th©n em ®i lÊy chång chungKh¸c nµo nh c¸i bung xung chÞu ®ßn!2/ Th©n em ch¼ng ®¸ng mÊy tiÒnMµ m×nh em nÆng mÊy ngh×n còng mua.3/ Th©n em nh thÓ tr¸i dõa §·i ng êi xa xø, cÆn thõa ®·i anh.4/ Th©n em nh c¸i chæi ®Çu hÌPhßng khi giã ®i vÒ chïi ch©n.5/ Th©n em nh giÕng gi÷a ®µng.Ng êi kh«n röa mÆt, kÎ quµng röa ch©n. 6/ Th©n em nh giÕng íc trong§Ó cho bÌo tÊm, bÌo ong lät vµo.1.Ca dao than thân bài 1, 2. a.Bài Nhân tr tình :ậ ng hô “Thân em” ­>ư So sánh thân em ụđàoCA DAO THAN THÂNYÊU TH NG, TÌNH NGHĨAƯƠI.Tìm hi chungểII.ĐC HI UỌ Ểng ph .ườ ữd dàng.ị1.Ca dao than thân bài 1, 2. a.Bài ­T đàoấ ụ=> Hình nh ­> th đc ượs cắ đp thanh xuân, giá tr .ẹ ­Ph ph gi ch ­>ấ ­Bi vào tay ai ếCA DAO THAN THÂNYÊU TH NG, TÌNH NGHĨAƯƠI.TI NỂ ẪII.ĐC HI UỌ đpẹquícó giá trịnh món hàng.ưcâu tu tỏ than vìờ không th quy đnh đc ph n.ể ượ 1.Ca dao than thân bài 1, 2. a.Bài 1=> Là than chung cho ng ườph trong xã phong ki ­> ếgián ti cáo xh phong ki n.ế CA DAO THAN THÂNYÊU TH NG, TÌNH NGHĨAƯƠI.TI NỂ ẪII.ĐC HI UỌ