Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tuần 8. Việt Bắc (1)

3e37784af200b737534e89ac2143aac5
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-07-27 23:53:37 || Kiểu file: PPTX Lượt xem: 321 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tiết 31 VIỆT BẮC TỐ HỮUPH T: TAC GI AI. VAI NET TI SÊ ƯT (1920­2002) Tên khai sinh: Nguy Kim ThanhêY nh ng th uê ươ ưTh ơđia Quê nươg Gia đinhCu ôđiơ -“ đêm đen nô dân c”ê ô- phong trao đu tranh CM sôi i, ng kh p.â ăTh Thiên Huê vung đt th ng, giau ôtruy th ng văn hoa, văn c; truy th ng yêu ôn va đu tranh cach ngươ aNha Nho ngheo giau truy th ng văn ch ngê ươ-Thu nh côi ng xa gia đinhơ ô-Tr ng thanh: ươ+ giac ng cach ng, hăng say ho đng, ôkiên ng đu tranh trong cac nha tu th dân.ươ ư+ ng gi nhi ch quan tr ng.ư o-1996: ng Gi th ng Chi Minh văn ươ êh ngh thu to Đm âch tr ưtinh chinh tr iva đm đa âtinh dân côĐNƯƠG THƠ ĐNG ƯƠCM DUNGÔ NGH ÊTHU TÂT yư â(37­46) PT ătr Dân âch CM uthang Tam ph n: Mau a, Xi ng xich, Gi phongư a+ thông ph nh ng ng ươngheo khô+ Khao khat do, chi kiên ng ươ ung chi si trong hoan nh tu đayươ a+ Ca ng th ng CM, ni tin vao êch iê .Vi êB ă(46­54) Khang chi êch ng ôPhap hung ca cu khang chi va ênh ng con ng khang chi nư ươ ê+ Tinh na ơII. ĐNG CACH NG, ĐNG THƯƠ ƯƠ ƠGi ngo sôi i, ôC ng ưlang naÂm ng ươhao hung, ng ưs thiưGio ngô(55­61) Mi ăXD CNXH,đu tranh âth ng nh âđt câ ươ ng qua kh ghi sâu ân tinh ươ êCM- Ca ng cu ng iơ ơ- Tinh sâu ng mi Nama ng ưlang naĐNGƯƠ THƠ ĐNG ƯƠCM DUNGÔ NGH ÊTHU TÂRa tr nâ(62­71)Mau va hoa(72­77) Khang chi êch ng ôMi đn êngay toan th ngă Khuc ca Ra tr hao hung­Ph anh ch ng đng cach ươ um ng ni vui toan th nga ăM ôti ng êđn ơ(1992)Ta ơta(1999) Đt ân ươb vao ươth ki ơđi iô -Suy chiêm ngi nha th êcu đi, con ng iô ươ- Ni tin vao li ng cach ng, tin ươ avao ch “nhân” luôn sang ôh ng iô ươII. ĐNG CACH NG, ĐNG THƯƠ ƯƠ ƠTinh chinh lu n, âC ng ưs thiưGi ng tr âl ng, giau ăch suy ưchiêm nghi mê- Cac ch ng đng th luôn song hanh cac ch ng đng ươ ươCM- Ph anh đng ng va linh ngh thu ươ âc nha thu ơViệt Bắc (Tố Hữu) Phần một: Tác giảViệt Bắc (Tố Hữu) Phần một: Tác giảV dung: ôTh đm ch tr tinh chinh trơ ngh thu t:ê âTh đm tinh dân ât côIII. PHONG CACH TH UƠ Ư-H ng ươ ơcai ta chung i:ơ+l ng ôl n, +tinh ơc na ơ+ni vui êl n…ơ Đm tinh âs thiư+Đ tai:ê+C ng: ư+Nhân âtr tinh:ư Gi ng oth tâm tinh, ng ongao tha thi t:ê+L ng ưhô, hô io+Ch âHuê+Quan ni unha th …ơ ­Th th ơthanh công khi âd ng th êth truy êth ng udân cô Ngôn ng :ư+S ng ưng va cach ưnoi quen thu cô+Phat huy cao tinh ônh phong aphu uti ng Vi tê êCỦNG CỐ C©u 1: Con êng th¬ cña TH kh¸c víi con êng cña c¸c nhµ th¬ míi ViÖt Nam chç nµo?a.Nã g¾n liÒn víi viÖc tho¸t ly hiÖn thùc, ®i tìm mét thÕ giíi siªu thùcb.Nã g¾n liÒn víi lý ëng céng s¶n vµ cuéc ®Êu tranh c¸ch m¹ngc.Nã g¾n liÒn víi viÖc lu«n tìm tßi mét hình thøc nghÖ thuËt ®éc ®¸o C©u 2: TËp th¬ ®Çu tay cña TH cã tªn lµ gì ?a.Giã léngb.ViÖt B¾cc.Mét TiÕng ®ênd.Tõ ÊyC©u 3: nµo kÓ ®óng, ®Çy ®ñ vµ theo trình tù xuÊt hiÖn c¸c tËp th¬ cña TH?a.Tõ Êy, Giã léng, Ra trËn, M¸u vµ Hoa, Mét tiÕng ®ênb. ViÖt B¾c, Giã léng, Ra trËn, M¸u vµ Hoa, Mét tiÕng ®ên, Ta víi tac. Tõ Êy, ViÖt B¾c, Giã léng, Ra trËn, M¸u vµ Hoa, Mét tiÕng ®ên, Ta víi tad. Tõ Êy, ViÖt B¾c, Ra trËn, M¸u vµ hoa, Giã léng, Mét tiÕng ®ên, Ta víi ta