Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tuần 5. Trả bài làm văn số 1

651f9688abe0e1a037b87e578ef2c749
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-07-28 00:05:55 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 336 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

LLp 12A5 kính ớp 12A5 kính ớchào quý th cô ầchào quý th cô ầđn gi thăm ờđn gi thăm ờl p!ớl p!ớLớp 12A5 kính chào quý Lớp 12A5 kính chào quý thầy cô đến dự giờ !thầy cô đến dự giờ !LLp 12A5 kính ớp 12A5 kính ớchào quý th cô ầchào quý th cô ầđn gi thăm ờđn gi thăm ờl p!ớl p!ớTRẢ BÀI VIẾT SỐ 1TRẢ BÀI VIẾT SỐ 1(Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí)(Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí)Đề bài:Đề bài: Tục ngữ Việt Nam có câu: “Gần mực thì đen, Tục ngữ Việt Nam có câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” nhưng cũng có câu: Hoa sen gần bùn gần đèn thì sáng” nhưng cũng có câu: Hoa sen gần bùn “mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.“mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.Anh (chị) hãy phát biểu suy nghĩ của mình về hai kiến Anh (chị) hãy phát biểu suy nghĩ của mình về hai kiến trên.trên.LLp 12A5 kính ớp 12A5 kính ớchào quý th cô ầchào quý th cô ầđn gi thăm ờđn gi thăm ờl p!ớl p!ớI.Yêu cầu của bài viếtI.Yêu cầu của bài viết::1.Về hình thức, kĩ năng:1.Về hình thức, kĩ năng:- Biết viết một bài văn nghị luận về một tư Biết viết một bài văn nghị luận về một tư tưởng đạo lí, bố cục rõ ràng, hành văn sáng rõ, tưởng đạo lí, bố cục rõ ràng, hành văn sáng rõ, luận điểm tập trung làm rõ luận đề.luận điểm tập trung làm rõ luận đề.- Trình bày được suy nghĩ của bản thân một cách Trình bày được suy nghĩ của bản thân một cách mạch lạc, thuyết phục, không mắc các lỗi về diễn mạch lạc, thuyết phục, không mắc các lỗi về diễn đạt.đạt.LLp 12A5 kính ớp 12A5 kính ớchào quý th cô ầchào quý th cô ầđn gi thăm ờđn gi thăm ờl p!ớl p!ớI.Yêu cầu của bài viếtI.Yêu cầu của bài viết::2.Về kiến thức:2.Về kiến thức:Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng cần Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng cần làm rõ các sau:làm rõ các sau:- Nhân cách con người thường dễ bị ảnh hưởng Nhân cách con người thường dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường sống (gần mực thì đen, gần đèn bởi môi trường sống (gần mực thì đen, gần đèn thì sáng).thì sáng).- Nếu phải sống trong một môi trường không Nếu phải sống trong một môi trường không tốt, không lành mạnh thì con người cần phải tốt, không lành mạnh thì con người cần phải biết giữ gìn nhân cách, phẩm giá của mình, biết giữ gìn nhân cách, phẩm giá của mình, quyết không để bị sa ngã hay tha hoá.quyết không để bị sa ngã hay tha hoá.LLp 12A5 kính ớp 12A5 kính ớchào quý th cô ầchào quý th cô ầđn gi thăm ờđn gi thăm ờl p!ớl p!ớII.Lập dàn ý:II.Lập dàn ý:Anh (chị) hãy nêu hệ thống luận điểm mà mình Anh (chị) hãy nêu hệ thống luận điểm mà mình đã thể hiện trong bài viết số 1.đã thể hiện trong bài viết số 1.LLp 12A5 kính ớp 12A5 kính ớchào quý th cô ầchào quý th cô ầđn gi thăm ờđn gi thăm ờl p!ớl p!ớII.Lập dàn ý:II.Lập dàn ý:Dàn tham khảoDàn tham khảo1.Mở bài:1.Mở bài:- Giới thiệu tư tưởng trong đề bài: Mối Giới thiệu tư tưởng trong đề bài: Mối quan hệ giữa con người và môi trường, quan hệ giữa con người và môi trường, hoàn cảnh sống.hoàn cảnh sống.- Trích dẫn luận đề: Tục ngữ Việt Nam có câu…- Trích dẫn luận đề: Tục ngữ Việt Nam có câu…LLp 12A5 kính ớp 12A5 kính ớchào quý th cô ầchào quý th cô ầđn gi thăm ờđn gi thăm ờl p!ớl p!ớ2.Thân bài:2.Thân bài:2.1/-Giải thích nghĩa ẩn dụ của hai kiến cần nghị luận.2.1/-Giải thích nghĩa ẩn dụ của hai kiến cần nghị luận.2.2/-Phân tích chứng minh câu tục ngữ: “Gần mực thì đen, 2.2/-Phân tích chứng minh câu tục ngữ: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” để khẳng định hoàn cảnh sống đã tác gần đèn thì sáng” để khẳng định hoàn cảnh sống đã tác động đến sự hình thành và phát triển của tâm tính, nhân động đến sự hình thành và phát triển của tâm tính, nhân cách con người.cách con người.2.3/-Phân tích, chứng minh tư tưởng: “Hoa sen gần bùn 2.3/-Phân tích, chứng minh tư tưởng: “Hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” để khẳng định không phải ai mà chẳng hôi tanh mùi bùn” để khẳng định không phải ai sống trong môi trường xấu đều trở thành người xấusống trong môi trường xấu đều trở thành người xấu2-4/-Bình luận hai tư tưởng trong luận đề: Chúng không 2-4/-Bình luận hai tư tưởng trong luận đề: Chúng không phủ định nhau mà bổ sung cho nhau để khuyên bảo mọi phủ định nhau mà bổ sung cho nhau để khuyên bảo mọi người nên biết tiếp thu cái tốt từ môi trường sống để người nên biết tiếp thu cái tốt từ môi trường sống để hoàn thiện bản thân và cũng cần phải biết tự chủ để hoàn thiện bản thân và cũng cần phải biết tự chủ để không bị môi trường xấu tác động làm cho bị sa ngã, tha không bị môi trường xấu tác động làm cho bị sa ngã, tha hoá.hoá.LLp 12A5 kính ớp 12A5 kính ớchào quý th cô ầchào quý th cô ầđn gi thăm ờđn gi thăm ờl p!ớl p!ớ3.Kết bài:Bài học nhận thức của người viết về hai tư Bài học nhận thức của người viết về hai tư tưởng vừa nghị luận.tưởng vừa nghị luận.III.Tiêu chuẩn cho điểm:III.Tiêu chuẩn cho điểm:- Mở bài: đ; Kết bài: đ- Mở bài: đ; Kết bài: đ- Thân bài: Thân bài: 2-1: đ+ 2-1: đ+ 2-2: 2,5 đ+ 2-2: 2,5 đ+ 2-3: 2,5 đ+ 2-3: 2,5 đ+ 2-4: đ+ 2-4: đLLp 12A5 kính ớp 12A5 kính ớchào quý th cô ầchào quý th cô ầđn gi thăm ờđn gi thăm ờl p!ớl p!ớIV. Sửa một số lỗi phổ biến trong bài IV. Sửa một số lỗi phổ biến trong bài viết:viết:Anh (chị) hãy đọc, phát hiện lỗi và đề xuất Anh (chị) hãy đọc, phát hiện lỗi và đề xuất cách sửa lỗi từng VD sau:cách sửa lỗi từng VD sau:LLp 12A5 kính ớp 12A5 kính ớchào quý th cô ầchào quý th cô ầđn gi thăm ờđn gi thăm ờl p!ớl p!ớ Các lỗi phổ biếnCác lỗi phổ biến 1. Lỗi về kĩ năng1. Lỗi về kĩ năng VDVD11: Trong cuộc sống Trong cuộc sống của mỗi con người, của mỗi con người, không phải ai cũng có không phải ai cũng có nhân cách, tính tình nhân cách, tính tình giống nhau, tất cả mọi giống nhau, tất cả mọi người đều được giáo người đều được giáo dục tốt nhưng tác dục tốt nhưng tác nhân trực tiếp ảnh nhân trực tiếp ảnh hưởng đến nhân cách hưởng đến nhân cách và tính tình của mỗi và tính tình của mỗi người chính là xã hội, người chính là xã hội, môi trường sống xung môi trường sống xung quanh.quanh. Mở bài chưa nêu Mở bài chưa nêu được luận đề.được luận đề. Cách sửa lỗiCách sửa lỗi1. Cách sửa lỗi kĩ năng1. Cách sửa lỗi kĩ năngVDVD11: Cần trích dẫn thêm Cần trích dẫn thêm hai kiến được thể hai kiến được thể hiện trong đề bài: hiện trong đề bài: “Gần mực thì đen, gần “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” và “Hoa đèn thì sáng” và “Hoa sen gần bùn mà sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi chẳng hôi tanh mùi bùn”.bùn”. Mở bài không thể Mở bài không thể thiếu luận đề, nếu thiếu luận đề, nếu luận đề ngắn gọn, cần luận đề ngắn gọn, cần trích dẫn nguyên văn.trích dẫn nguyên văn.