Tuần 5. Đọc thêm: Chạy giặc

Gửi bởi: vào ngày 2017-08-07 21:50:58 || Kiểu file: PPT

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Nguyeãn Ñình Chieåu I. Giôùi thieäu: 1) Taùc giaû:•Nguyeãn Ñình Chieåu (1 1822) laø nhaø thô lôùn cuûa ñaát nöôùc trong theá kæ 19. maét bò muø loøa giöõa thôøi trai treû, con ñöôøng coâng danh söï nghieäp dôû dang, nhöng oâng ñaõ khoâng chòu khoanh tay tröôùc nhöõng baát haïnh cay ñaéng. Oâng ñaõ môû tröôøng daïy hoïc, laøm thaày thuoác chaêm soùc söùc khoûe cho nhaân daân, vieát vaên laøm thô, tieáng taêm löøng laãy, trôû thaønh ngoâi sao saùng trong baàu trôøi vaên ngheä Vieät Nam cuoái theá kæ 19.•Teân tuoåi oâng gaén lieàn vôùi nhöõng truyeän thô ñaäm ñaø maøu saéc coå ñieån nhö “Luïc Vaân Tieân”, “Ngö Tieàu thuaät vaán ñaùp”... Ñænh cao tö töôûng ngheä thuaät laø nhöõng baøi vaên teá, nhöõng baøi vaên thô yeâu nöôùc nhö “Chaïy giaëc”, “Xuùc caûnh”, “Vaên teá nghóa só Caàn Giuoäc”, v.v... I. Giôùi thieäu: 2) Taùc phaåm: a) Hoøan caûnh saùng taùc: Baøi thô “Chaïy giaëc” laø moät baøi ca yeâu nöôùc choáng xaâm laêng. Naêm 1859, thöïc daân Phaùp noå suùng taán coâng thaønh Gia Ñònh. Ñaát nöôùc rôi vaøo thaûm hoïa, Nguyeãn Ñình Chieåu vieát baøi thô “Chaïy giaëc” ghi laïi söï kieän bi thaûm naøy. b) Theå loaïi: Thaát ngoân baùt cuù Ñöôøng luaät: goàm caâu ñeà, caâu thöïc, caâu luaän vaø caâu keát. I. Giôùi thieäu: 2) Taùc phaåm: c) Boá cuïc: caâu ñeà2 caâu thöïc2 caâu luaän2 caâu keát Tan chôï vöøa nghe tieáng suùng Taây,Moät baøn côø theá phuùt sa tay.Boû nhaø luõ treû lô xô chaïy,Maát oå ñaøn chim daùo daùc bay.Beán Ngheù cuûa tieàn tan boït nöôùc,Ñoàng Nai tranh ngoùi nhuoám maøu maây.Hoûi trang deïp loïan raøy ñaâu vaéng,Nôõ ñeå daân ñen maéc naïn naøy. II. Phaân tích:1) caâu ñeà: Caûnh hoïp chôï, caûnh tan chôï laø nhòp soáng yeân bình cuûa nhaân daân ta. Tieáng suùng Taây baát ngôø noå reàn trôøi ñaõ laøm nhòp soáng aáy bò ñaûo loän. Caûnh chieán tranh ñaõ baét ñaàu. “Moät baøn côø theá” laø hình aûnh aån duï noùi veà thôøi cuoäc, veà cuoäc chieán giaèng co, aùc lieät. Ba tieáng “phuùt sa tay” trong caâu thô “Moät baøn côø theá phuùt sa tay” noùi leân söï thaát thuû cuûa quaân trieàu ñình taïi thaønh Gia Ñònh dieãn ra quaù nhanh choùng. Hai caâu ñaàu nhö thoâng baùo veà söï kieän lòch söû bi thaûm dieãn ra vaøo naêm 1859. Ñaèng sau caâu thô laø noãi lo laéng vaø kinh hoaøng cuûa nhaø thô tröôùc thaûm hoïa queâ höông ñaát nöôùc bò giaëc Phaùp giaøy xeùo vaø chieám ñoùng Hai caâu ñeà noùi leân thôøi cuoäc vaø theá nöôùc: giaëc Phaùp taán coâng thaønh Gia Ñònh luùc tan chôï. II. Phaân tích:2) caâu thöïc: Hai caâu trong phaàn thöïc ñoái nhau veà yù, töø ngöõ laãn nhòp ñieäu(boû nhaø >< maát oå, lô xô chaïy >< daùo daùc bay, luõ treû >< ñaøn chim), pheùp ñaûo ngöõ vaän duïng saéc xaûo: vò ngöõ “boû nhaø” vaø “maát oå” ñaët leân ñaàu caâu thô nhaèm nhaán maïnh noãi ñau thöông tang toùc cuûa nhaân daân khi giaëc Phaùp traøn tôùi. Caép töø laùy “lô xô” vaø “daùo daùc” gôïi taû söï hoûang loïan vaø kinh hoøang ñeán toät ñoä. Caûnh treû con laïc ñaøn, chim vôõ toå laø hai thi lieäu choïn loïc ñieån hình theo caùch noùi cuûa daân gian taû caûnh chaïy giaëc voâ cuøng thaûm thöông. Nhaø thô muø Nguyeãn Ñình Chieåu ñaõ nhìn ñaát nöôùc baèng linh giaùc ñeå noãi ñau ngoaïi caûm thaám vaøo taän taâm linh cuûa nhaø thô II. Phaân tích:3) caâu luaän: Pheùp ñoái vaø ñaûo ngöõ ñöôïc vaän duïng saùng taïo. Caâu thô ñaõ veõ chaân thöïc vaø soáng ñoäng böùc tranh moät vuøng ñòa lí bao la truø phuù phuùt choác bieán thaønh ñoáng tro taøn. Tieàn cuûa, taøi saûn cuûa nhaân daân ta bò giaëc cöôùp saïch “tan boït nöôùc”. Nhaø cöûa, xoùm laøng, queâ höông cuûa nhaø thô bò ñoát chaùy, löûa khoùi nghi nguùt “nhuoám maøu maây” Hai hình aûnh so saùnh “tan boït nöôùc” vaø “nhuoám maøu maây” laø caùch noùi cuï theå cuûa nhaân gian ñaëc taû caûnh ñieâu taøn do giaëc Phaùp gaây ra. Taùc giaû leân aùn toäi aùc caøn queùt, ñoá nhaø, gieát ngöôøi, cöôùp cuûa taøn phaù queâ höông. II. Phaân tích:4) caâu keát: Trang deïp loïan” laø trang anh huøng haøo kieät. “raøy ñaâu vaéng”: hoâm nay, böõa nay ñi ñaâu maø khoâng thaáy xuaát hieän. Nhaø thô vöøa traùch moùc quaân daân trieàu ñình heøn yeáu, thaát theá, vöøa mong ñôïi ngöôøi anh huøng taøi gioûi ra tay ñaùnh giaët cöùu nöôùc, giuùp daân thoùat khoûi caûnh laàm than. caâu hoûi nhöng cuõng laø mæa mai, traùch cöù. Hai caâu cuoái nhö lôøi keâu cöùu tröôùc caûnh giaëc ngoaïi xaâm laêng, chöùa ñuïng bao nhieâu tình yeâu thöông cuûa Nguyeãn Ñình Chieåu ñoái vôùi nhaân daân ñang quaèn quaïi trong bom ñaïn giaëc. III. Toång keát:1)Giaù trò noäi dung: Hieän thöïc ñau thöông cuûa ñaát nöôùc döôùi goùt giaøy quaân xaâm löôïc.Noãi ñau cuûa taám loøng trung quaân bò ñoã vôõ nieàm tin vaøo trieàu ñình phong kieán.Taám loøng yeâu nöôùc thöông daân cuûa Nguyeãn Ñình Chieåu.2) Giaù trò ngheä thuaät:Gioïng thô tröõ tình nhöng mæa mai.Taû thöïc, ngoân ngöõ giaûn dò, haøm suùc, duøng nhieàu töø laùy vaø caâu hoûi tu töø.Nhieàu töø ngöõ töôïng tröng coâ ñoïng, khaùi quaùt, deã hieåu.