Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tuần 4. Nghị luận về một hiện tượng đời sống (1)

bf781f30b041a75bfbee7684d286260d
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-07-27 23:43:39 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 211 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

HS líp 12-Tr êng PT DTNT VÜnh Th¹nhChµo mõng quý thÇy c« gi¸o ®Õn dù tiÕt häc h«m nay cïng c¸c em HS! Ti 12: NGH LU ỀM HI NG ĐI NGỘ ƯỢ Ti 12:ế Ngh lu hi ng đi ượ ờs ngốI­ NGH LU HI NG ĐI NGỊ ƯỢ Ố1. Tìm hi và dàn ý:ể ậHi ng đi ng phong phú, đa ngệ ượ ạGiúp ng tàn t, ng giàỡ ườ ườ Phong trào tình nguy nệM nghĩa cao đpộ Ti 12:ếNgh lu hi ng đi ượ ờs ngốI­ NGH LU HI NG ĐI NGỊ ƯỢ Ố1. Tìm hi và dàn ý:ể ậHi ng đi ng phong phú, đa ngệ ượ ạNghi In­ nétệ ơVi ph an toàn giao thôngạQuay cóp Ti 12:ế Ngh lu hi ng đi ượ ờs ngốĐ bài: Bày ki mình hi ngệ ượ đc nêu trong bài vi sau:ượ ếChia chi bánh mình cho ai?ế coi th gian trong ngày là chi bánh tròn tr a, chia ẽchi bánh cho cho công vi c, cho gia đình bao nhiêu và dành cho mình bao ệnhiêu ph n?ầ Trong khi không ít tr hi ệnay đang lãng phí chi bánh ủmình vào nh ng trò ch vô thì ổchàng “Thanh niên tr tiêu bi ểthành ph Chí Minh 2007” ồNguy Ân dành ếchi bánh th gian mình cho ủnh ng ng nh ung th giai ườ ưđo cu i.ạ câu chuy lùng…..ộ Theo Minh Ph ng)ạ ươNguy Ân và má Ph ng nh vi n.ễ Th lu nhóm (5 phút)ả ậCâu 1: bài yêu bàn hi ng gìề ượ ?Câu 2: Bài vi có nh ng nàoữ pắ các đó ra sao?Câu 3: Nên ch nh ng ch ngữ nào?Câu 4: ng nh ng thao tác lu nàoậ a)Tìm hi đ.ể ềV ngh lu nấ cách ng th gian ủthanh niên hi nay.ệ­ Tìm ng th gian lí và tích hi ng ượNguy Ân)ễ ữ+ Phê phán vài hi ng tiêu trong ượ ốs ng lãng phí th gian thanh niên, sinh.ố ọ­ Thao tác lu nậ phân tích, bình lu n, so sánh.ậ b) dàn ýậ .* bài.ở­ Gi thi ngh lu n: cách ng th gian ờc thanh niên hi nay.ủ ệ*Thân bài.­ Nêu hi ng Nguy Ân đã dành th gian ượ ờc mình cho nh ng ng nh ung th giai đo cu i.ủ ườ ố­ nghĩa: th hi hành đng có nghĩa tích đi ớđi ng xã i, ca ng ngh khó lên, ượ ươt lòng ng thân ng ái thanh niên( phong ươ ươ ủtrào “hi máu nhân đo”, Ti mùa thi” ọsinh, sinh viên)­ Phê phán hi ng tiêu trong ng lãng phí ượ ốth gian thanh niên, sinh.ờ b) dàn ýậ .* bài.ở* Thân bài.­ Nêu hi ng Nguy Ân đã dành th gian ượ ờc mình cho nh ng ng nh ung th giai đo cu i.ủ ườ ố­ nghĩa: th hi hành đng có nghĩa tích đi ớđi ng xã i, ca ng ngh khó lên, ượ ươt lòng ng thân ng ái thanh niên( phong ươ ươ ủtrào “hi máu nhân đo”, Ti mùa thi” ọsinh, sinh viên)­ Phê phán hi ng tiêu trong ng lãng phí ượ ốth gian thanh niên, sinh.ờ ọ* bài.ế­ có ng tích c, ngh khó lên, ượ ươtinh th ng thân ng ái.ầ ươ ươ 2. Cách làm bài ngh lu hi ng đi ng.ị ượ ố­ Bài ngh lu hi ng đi ng có các ượ ần dung: nêu rõ hi ng, phân tích các đúng­sai, ượ ặl i­h i, ch ra nguyên nhân và bày thái đ, ki ủng vi hi ng xã đó.ườ ượ ộ­ Di đt chu xác, ch c; có th ng ộs phép tu và bi m, nh là ph nêu ảnghĩ riêng. Trình bày hi bi em ủv cách làm bài ngh lu ềm hi ng đi ng.ộ ượ
vongech@gmail.com
2020-09-24 13:40:24