Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tuần 4. Luyện tập thao tác lập luận phân tích

1a0e9c25d1e9c0ce6064be67f0f6d886
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-07 21:39:38 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 243 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tr­êng­PT­DTNT­VÜnh­Th¹nhChµo­mõng­c¸c­em­HS!Chóc­c¸c­em­®¹t­kÕt­qu¶­cao­trong­häc­tËp! LUY THAO TÁCỆ ẬLUY THAO TÁCỆ LU PHÂN TÍCHẬ ẬL LU PHÂN TÍCHẬ Ti 17 Làm vănế 1. Bài 1ậ Phân tích hai căn nh tiự và phự a. ti :ự­ Khái ni mệ là thái đánh giá th ấmình con ng i. ti khác ườ ớkhiêm n.ố­ Bi hi nể :+Không tin vào năng trình ảthân.+ Nhút nhát tr ch đông ng i.ướ ườ+Không dám nh đm nh công ậvi mà th ho gia đình giao phó.ệ Nguyên nhân gây nên căn nh tiệ :+Thi làm ch thân.ế ả+Thi trình nh th và năng c.ế ự+Thi lĩnh ng.ế ố­ Tác căn nh ti công ậtác :+ Không có th lên.ứ ươ+ ng khép mình tr th .ố ướ ể+ Không cho mình và đi ki ệđ và công tác t. b.T ph ụ­ Khái ni mệ ph là thái cao quá ảthân mình đn coi th ng ng ườ ườkhác.( ph khác hàoự ).­ Bi hi nể Luôn cao quá thân mình.ề ả+Luôn ch quan cho mình là đúng.ủ ự+ Khi làm đc vi gì đó thì ra coi ượ ỏth ng ng khác.ườ ườ bi hi căn nh “ngôi sao”.ể Nguyên nhân đn căn nh phẫ Do ch nghĩa cá nhân, hay cao ềcái “tôi” thân.ủ ả+ Do tính thi khiêm tr ướm ng i.ọ ườ­ Tác iạ ng xa lánh,không ườ ếtr ng.ọ+ đn ch quan và th i.ễ c.M quan gi hai căn nh ti và ph ụ­ Đây là thái ng trái ng nh ng đu có ượ ềnh ng không đn vi hình thành nhân ưở ệcách và qu công tác ng i.ế ườd.Cách kh ph cắ Luôn ch thân, không ng ng ểnâng cao nh th và năng mình.ậ ủ­ Ph luôn bi khiêm n, chân thành hoà đng ồv ng i.ớ ườ­Bi đánh giá đúng thân phát huy đúng ựđi nh, kh ph đi u, giúp cho nhân ếcách ngày càng hoàn thi n.ệ => Cách phân chia đi ng đc phân ượ ượtích theo quan ệ+ Quan gi các ph nên đi ốt ng ượ khaí ni m, bi hi n, nguyên ệnhân nên đi ngạ ượ )+ Quan gi đi ng các đi ượ ốt ng liên quan ượ tác ti và ựph và công tácụ ).+ Quan gi đi ng phân tích ượ ớng phân tích ườ cách kh ph cắ …). 2. Bài 2/ tr 43 :ậPhân tích hình nh sĩ và quan tr ng ườtrong hai câu th bài “V nh khoa ịthi ngươ Tr ng.ủ ươa/ dung phân tíchộ Hình nh sĩ .ả ử+ Hình nh quan tr ng.ả ườ=> nghĩ thân th tr ng ạthi trong xã th dân phong ựki n.ế b/ Ngh thu bi đt hai câu th :ệ Dùng ng giàu hình bi mừ “ừ lôi thôi hình nh nh nh nhác, ếlu thu các sĩ tộ “ừ oậ ”/g ợâm thanh nói thi nghiêm túc, thi ếtrang nghiêm quan tr ngủ ườ …) .+ Ngh thu đi (đi câu 3>< câu 4)ố ợt đi gi ng thi và coi thi.ả ườ ẻ+ Ngh thu đo ngả nh nh ựnh nháo, không nghiêm túc thi.ố