Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tuần 4. Bài ca ngất ngưởng (1)

e03878726fd42d307d6ece6d47214920
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-07 21:49:53 || Kiểu file: PPTX Lượt xem: 320 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BÀI CA NGẤT NGƯỞNG ÔN TẬPBÀI CA NGẤT NGƯỞNGCâu 1. “ng ng ng” đc ưở ượ ửd ng trong “Bài ca ng ấng ng”?ưởĐáp án: n.ầBÀI CA NGẤT NGƯỞNG Câu 2. Th ch thái ng ố“ng ng ng” Nguy Công Tr là:ấ ưở ứA. Coi th ng ch coi tr ng thân.ườ ảB. lên trên th c, ng khác đi, khác ươ ờng i.ườC. Không dám ng mình cho mình và cho ếng i, lo lu xã i.ườ ộ202020 430075036901207309AA6E67046E6720023A02BÀI CA NGẤT NGƯỞNGCâu 3. Hai câu th “Ch ng Trái, Nh cũng ạvào ph ng Hàn, Phú/ Nghĩa vua tôi cho ườv đo chung”ẹ th hi đi gì?ể ềĐáp án: Dù có ng phóng khoáng nh ng ưlúc nào Nguy Công Tr cũng đt mình ặngang hàng các danh ng nh kh ng đnh ướ ịtài năng, tâm và cá tính: ng tình nghĩa, ốv hi trung, có trách nhi thân.ẹ ảBÀI CA NGẤT NGƯỞNGCâu 4: Dòng nào nói không đúng tác gi ảNguy Công Tr ?ễ ứA. Con đng làm quan ông thu i, suôn ườ ợs .ẻB. Là ng đu tiên có công đem đn cho hát nói ườ ếm dung phù ch năng và trúc ấc nó.ủC. Thu nh ông ng trong nghèo kh nh ng ưgiàu chí.430075066E67206E026F20076920 6B68046E6720016E6720 7603632067124E046E672054720DBÀI CA NGẤT NGƯỞNGCâu 5. Vi nh ba “khi” trong ừcâu “Khi Th khoa, khi Tham tán, khi ng ổđc”ố có tác ng gì?ụA. Nh nh quan tr ng trong ọs nghi tác gi .ự ảB. nh ng đi tác gi đã làm đc ượtrong cu đi.ộ ờC. Nh nh quan tr ng thân ảtác gi đi qu gia, dân c.ả ộ43007511630075 AA4B6869006E070663BA09 2063072074036320053F07BÀI CA NGẤT NGƯỞNG Câu 6. Gi ng đi “Bài ca ng ấng ng” Nguy Công Tr ưở không có đc đi này?ặ ểA. Khiêm .ạB. Th ng th n.ẳ ắC. hào.ựD. nh .ạ ẽ41036D1E 422E20546814 432E076F1F 441EBÀI CA NGẤT NGƯỠNGCâu 7. Dòng nào nêu không đúng dung ộc câu “Ông Hi Văn tài đã vào ng”:ủ ồA. Kh ng đnh mình đã vào vòng trói ắbu quan tr ng.ộ ườB. Kh ng đnh mình đã gánh vác trách nhi ệc nam nhi.ủ ẻC. Kh ng đnh mình đã có nhi đóng góp cho ềđt cấ ướ43007520066E026F097520 6B68046E6720016E 200B63007520AA0A6E670B6E207402692062012076026F0ABÀI CA NGẤT NGƯỠNGCâu 8. dù bi làm quan là gò bó, ếm do nh ng sao Nguy Công ễTr làm?ứ ẫĐáp án Nguy Công Tr coi vi làm quan là ệm đi ki n, ph ng ti th hi ươ ệhoài bão vì dân, vì c, và vì thân mình.ướ