Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tuần 34. Ôn tập phần Văn học

aad608cc698e0edbd730860ab67ff285
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-07 10:10:13 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 316 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TRÖÔØNG THPT ANH HTRÖÔØNG THPT ANH HÙNG ÙNG NÚPNÚP Toå :Vaên Anh ănGiaùo vieân: Hoaøng Löông Naêm hoïc 2008 2009 Đọc vaên :THUOÁC Loã Taán I. TÌM HIEÅU CHUNG I. TÌM HIEÅU CHUNG ..1- Taùc giaû Tieåu söû :-Teân khai sinh laø Chu Chöông Thoï (1881 1936 sau ñoåi teân laø Chu Thuï Nhaân, teân chöõ laø Döï Taøi, buùt danh laø Loã Taán. Ngöôøi phuû Thieäu Höng, Chieát Giang, Trung Quoác.-Xuaát thaân trong moät gia ñình quan laïi sa suùt. oät soá hình aûnh veà nhaø vaên Loã Taán )-Hoïc nhieàu ngheà laàn ñoåi ngheà Haøng haûi→ Ñi ñaây ñoù ñeå môû mang taàm maét. Khai moû→ Mong muoán laøm giaøu cho ñaát nöôùc.+ Ngheà Ch→ öõa beänh cho daân ngheøo.+ Ngheà vaên C→ höõa caên beänh tinh thaàn cho quoác daân. Xuaát phaùt töø taám loøng yeâu nöôùc vaø tinh thaàn nhaân ñaïo. Tieåu söû :1- Taùc giaû :* Söï nghieäp saùng taùc :-Ñeå laïi moät söï nghieäp saùng taùc ñoà soä, lôùn.-Taùc phaåm tieâu bieåu Gaøo theùt, Baøng hoaøng, Chuyeän cuõ vieát theo loái môùi; Taïp vaên Naám moà, Gioù noùng, Coû daïi, Hai loøng,… Quan ñieåm ngheä thuaät trong saùng taùc :+ Duøng ngoøi buùt ñeå phanh phui caên beänh tinh thaàn cuûa nhaân daân Trung Quoác luùc baáy giôø mê mu i, tho mãn, “ng ủsay trong cái nhà ng t,không có ”ộ ổ+ Löu yù moïi ngöôøi tìm phöông thuoác chöõa beänh. Vò trí cuûa nhaø vaên :+ Laø nhaø vaên, nhaø caùch maïng vó ñaïi cuûa Trung Quoác. Boùng daùng oâng bao truøm caû vaên ñaønTrung Quoác theá kæ XX. Vì vaäy “Tröôùc Loã Taán, chöa heà coù Loã Taán; sau Loã Taán, coù voâ vaøn Loã Taán” Quaùch Maïc Nhöôïc )+ Naêm 1981, toaøn theá giôùi ñaõ kæ nieäm 100 naêm sinh Loã Taán nhö moät danh nhaân vaên hoùa cuûa nhaân loaïi.+ ÔÛ Vieät Nam, vaên chöông Loã Taán ñöôïc nhieàu theá heä baïn ñoïc haâm moä vaø yeâu thích nhaát laø Baùc Hoà. –Taùc phaåm .a Hoaøn caûnh saùng taùc :-Boái caûnh lòch söû Trung Quoác cuoái theá kæ XIX ñaàu theá kæ XX :+ Ñaát nöôùc bò nhieàu theá löïc ñeá quoác xaâu xeù.+ Nhaân daân vaãn an phaän, nhaãn nhuïc, chòu ñöïng ñoù laø moät caên beänh ñôùn heøn meâ muoäi caàn coù thuoác ñeå chöõa trò. Hoaøn caûnh saùng taùc :-Boái caûnh lòch söû Trung Quoác cuoái theá kæ XIX ñaàu theá kæ XX :+ Ñaát nöôùc bò nhieàu theá löïc ñeá quoác xaâu xeù.+ Nhaân daân vaãn an phaän, nhaãn nhuïc, chòu ñöïng→ ñoù laø moät caên beänh ñôùn heøn meâ muoäi caàn coù thuoác ñeå chöõa trò.- Taùc phaåm ra ñôøi vaøo ngaøy 25/4/1919, ñaêng treân taïp chí “Taân thanh nieân” Soá 5/1919, ñuùng vaøo luùc buøng noå phong traøo “Nguõ töù” ngaøy 4/5/1919.b Toùm taét noäi dung taùc phaåm :Mua thu cố ng thu cố Bàn thu cề qu thu ốvà nhau ủhai bà mẹPháp tr ngườ Nghĩa địaQuán trà nhà Hoa Thuyên Toùm taét taùc phaåm Ba uPhat giac chau êlinh th ngươ ng ba Hoa ThuyênMua banh bao mau Hâ Du ch nh cho con traiê Khang­ tên đao phả ủBi mau Du thanhê mon hang tr iu ơNh ng ng trong ươquan tra cho Du ala điên, la lam gi cặ Hai ba mẹ nghia đa va bên Duô Nhân ng chuy nậ ươ êTrân tr ng đt vong hoao ặlên Duô aH DuaChi si cach ngê –YÙ nghóa nhan ñeà taùc phaåm :“Thuoác” :-Laø döôïc lieäu duøng ñeå chöõa beänh cho con ngöôøi.-Pheâ phaùn caùch chöõa beänh phaûn khoa hoïc caàn phaûi tìm moät thöù thuoác khaùc ñeå chöõa c¨n bÖnh mª, dèt n¸t cho ng êi d©n Trung Quèc, c¨n bÖnh mª, dèt n¸t cho ng êi d©n Trung Quèc, kh«ng thÓ ®Ó hä cø m·i tin vµo nh÷ng ph ¬ng kh«ng thÓ ®Ó hä cø m·i tin vµo nh÷ng ph ¬ng thuèc ch÷a bÖnh ghª rîn vµ l¹c hËu nh thÕthuèc ch÷a bÖnh ghª rîn vµ l¹c hËu nh thÕ cho nhaân daân TQ- Víi c¸ch cña mét nhµ c¸ch m¹ng Lç TÊn muèn Víi c¸ch cña mét nhµ c¸ch m¹ng Lç TÊn muèn kh¼ng ®Þnh ®Ó cøu Trung Quèc ph¶i cã ph ¬ng kh¼ng ®Þnh ®Ó cøu Trung Quèc ph¶i cã ph ¬ng thuèc ch÷a c¨n bÖnh thuèc ch÷a c¨n bÖnh tinh thaàn Êu trÝ vÒ chÝnh Êu trÝ vÒ chÝnh trÞ cña quÇn chóng vµ bÖnh xa rêi quÇn chóng trÞ cña quÇn chóng vµ bÖnh xa rêi quÇn chóng cña nh÷ng ng êi c¸ch m¹ng nh H¹ Du.cña nh÷ng ng êi c¸ch m¹ng nh H¹ Du. II. §äc hiÓu v¨n b¶nII. §äc hiÓu v¨n b¶n1. H×nh îng chiÕc b¸nh bao tÈm m¸u ng êi1. H×nh îng chiÕc b¸nh bao tÈm m¸u ng êiPh ¬ng thuèc mµ l·o Hoa Thuyªn ®i mua lµ ph ¬ng thuèc g×?? Ph ¬ng thuèc: b¸nh bao tÈm m¸u ng êi, m¸u cßn nhá tõng giät, cßn nãng h«i hæi Theo c¸ch hiÓu cña l·o Hoa Thuyªn nã cã t¸c dông nh thÕ nµo? Theo c¸ch hiÓu cña l·o Hoa Thuyªn vµ nhiÒu ng êi nã lµ tiªn îc cã t¸c dông ch÷a bÖnh lao ®Ó cøu m¹ng cho con trai Em cã nhËn xÐt g× vÒ niÒm tin cña vî chång l·o Hoa Thuyªn+ Em cã suy nghÜ nh thÕ nµo vÒ h×nh îng nµy? Mét niÒm tin m«ng muéi, mª bao trïm-Sù h÷ng hê, döng ng, mª muéi cña quÇn chóng cÇn cã mét ph ¬ng thuèc ®Ó ch÷a c¨n bÖnh nµy Thuoác laø chieác baùnh bao taåm maùu ngöôøi duøng ñeå chöõa beänh lao→söï meâ, laïc haäu, thieáu hieåu bieát khoa hoïc cuûa ngöôøi daân Trung Quoác luùc baáy giôø.2. H×nh îng ng êi c¸ch m¹ng H¹ Du H¹ Du xuÊt hiÖn nh thÕ nµo trong t¸c phÈm? ?H¹ Du xuÊt hiÖn qua c¸c nh©n vËt kh¸c: Theo lêi b¸c c¶ Khang, H¹ Du lµ con bµ Tø, bÞ chÝnh chó ruét lµ cô Ba tè c¸o ®Ó lÜnh th ëng Em nhËn xÐt nh thÕ nµo vÒ nh©n vËt nµy? ?H¹ Du lµ ng êi dòng c¶m, hiªn ngang, cã lÝ ëng c¸ch m¹ng, x¶ th©n v× nghÜa lín nh ng l¹i rÊt c« ®¬n, kh«ng ai hiÓu viÖc anh lµm ViÖc lµm cña H¹ Du cã îc quÇn chóng hiÓu kh«ng? ?Trong con m¾t cña quÇn chóng, H¹ Du lµ mét th»ng khèn n¹n, nh·i con, kh«ng muèn sèng, qu©n lµm giÆc, kÎ ®iªn khïng, ®¸ng téi chÕt, may mµ tè gi¸c îc, may mµ lÊy îc thuèc Qua cuéc bµn luËn trong qu¸n trµ vÒ H¹ Du, Lç TÊn muèn nãi lªn ®iÒu g×? ?- Sù l¹c hËu, mª muéi cña nh©n d©n Trung Quèc lóc bÊy giê. Lßng yªu íc nh ng xa rêi quÇn chóng cña ng êi lµm c¸ch m¹ng s¶n Trung Quèc