Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tuần 33. Giá trị văn học và tiếp nhận văn học (1)

83fa9ab5d9e109b8b02f095358a15bfe
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-07 10:07:59 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 239 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Chào ng các th cô và các em sinh !ừ Ng­êi­thùc­hiÖn :­ PH MINH Hi NẠ ỀL :12b2ớ giÁ trị vĂn hỌc vÀ TiẾP nhẬn vĂn hỌcGi¸­trÞ­v¨n­häc­lµ­ s¶n­phÈm­kÕt­tinh­tõ­qu¸­tr×nh­v¨n­häc ,­®¸p­øng­­nh÷ng­nhu­cÇu­kh¸c­nhau­cña­cuéc­sèng­con­ng­êi­ và có t¸c­®éng­s©u­s¾c­tíi­con­ng­êi­vµ­cuéc­sèng.­*Văn cung nh ng ki th bách khoa hi th đi ng:ọ ố­ Tri th thiên nhiên, vũ trứ Các tác ph th tho giúp ta nh th vũ tr con ng i, th ườ ếgi i; ớ+ Sông Đông êm đm M. Sholokhov, Đt ng ph ng Nam ươ Đoàn ủGi i, mèn phiêu kí Tô Hoài đã mang đn cho ng đc nhi ườ ềtri th ích phân lo th và tính nhi gi ng loài ốđng t.ộ ậ­ Tri th đi ng xã iứ phong quán nhi đa ph ng, nhi dân (V ch ng ươ ồA Ph Gót sen ba c..)ủ Cu ng đau th ng và hào hùng dân ta (Th văn Nguy ươ ễTrãi, Nguy Du, Nguy Đình Chi u)ễ ể+ Tri th có giá tr ch kinh chính tr quân văn hóa (ứ trò ấđi aủ Ban cắ Vũ Tr ng Ph ngủ Hoàng Lê Nh th ng chí ốc Ngô Gia Văn Pháiủ .. ..)+ VH giúp ta hi thân ph con ng i, khám phá tính cách xã ườ ủm giai đo n, xã i, ng p, giai ch ủSheaspear; Truy Ki N.Du..) ủ…………………… ..* Vh giúp ta nh th đc chính thânậ ượ Gia tr nh th ci Là kh năng đáp ng nhu mu hi bi con ng cu ườ ộs ng xung quanh,v chính thân mình,...ố ảNhu nh th ủcon ng iườC Kh năng ph ánh và lí gi hi nả ệth văn cự ọVăn giúp ta có nh ng hi bi tọ nhiên,xã i, con ng i,…ề ườ Văn giúp ta nh th chínhọ thânảBi hi nể Gia tr giao ci Thay đi ho nâng cao ng tinh ươ ủcon ng theo chi ng tich c, đp, ti bườ ướ ộNhu ng thi ướ ủcon ng iườ Thái ,tình ,nh xét aộ tác giảC SƠ ỞT NG: LÍ NG ƯỞ ƯỞTI ĐÚNG ĐN TÌNH M: YÊU ,GHÉT ẢTÂM LÀNH NH …Ồ ĐO ĐC: NÂNG NHÂNCÁCH PHÁT TRI N, ỂHoàn thi con ng và ng nh ng hành đngệ ườ ướ thi th th vì cu ng đp Bi hi nể