Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tuần 31. Một thời đại trong thi ca

4ffebff25bd3b41badfc233a48d9b43f
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-12 08:36:06 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 343 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

CHÀO NG TH CÔ VÀ CÁC EM ẦĐN BÀI NGÀY HÔM NAYẾ ỌĐC VĂN TI 108Ọ Ế(Trích “Thi nhân Vi Nam”)ệI. Đc­ Tìm hi chungọ ể1 Tác giả: Cu đi:ộ ờ­Hoài Thanh (1909-1982), ên th Nguyễn Đức Nguyên .­Quê: Ngh Anệ­ Gia đình: nhà ho ng hèo­B thân:ả+ Tr Cách ng: tướ ham gia các phong trào yêu nước .+Sau cách ng: ông ho đng trong ộngành văn hóa ngh thu t, gi nhi ềc ng quan tr ng.ươ ọI. Đc­ Tìm hi chungọ ể1 Tác giả: *S nghi sáng tác:ự ệ­Các tác phẩm chính Văn ch ng và hành đng, Thi nhân Vi ươ ệNam, Có văn hóa Vi Namộ trí:ị Nhµ phª bình văn häc xuÊt s¾c nhÊt cña văn häc ViÖt Nam hiÖn ®¹i­ Phong cách phê bình phê bình ố“l tôi hi ng i”. ườI. Đc­ Tìm hi chungọ ể1 Tác giả: Đóng góp: Đem đn cho văn ộphong cách phê bình riêng đc c: uyên bác tri th cự tinh trong thự Ngòi bút phê bình giàu ch thấ ơ2. Tác ph m: “Thi nhân Vi Namẩ ệ­Xu :Công trình biên kh ềphong trào Th 1932­1945, vi ếnăm 1942“ Tôi qu quy ng: Trong ch th ca ơVi Nam ch bao gi có th đi ạphong phú nh th đi này.”ư ạ­Ch bao gi ng ta th xu hi cùng ườ ệm th ng nh Th ữm màng nh Tr ng hùng tráng ưnh Huy Thông, trong sáng nh Nguy ễNh Pháp, não nh Huy n, quê mùa ượ ậnh Nguy Bính, kì nh Ch Lan Viên và ếthi tha c, băn khoăn nh Xuân Di u”ế ệAA 540B690D56690A206D046929700C206E04690D792EBA2A2D0E6E2A6D0F6D0D6E0E6E086E376E0B6E086E2A4E6808702C200F6F206E05206D0E61202A3E6E096E062064056E0D202A74106E106E076E342. Tác ph m: “Thi nhân Vi Namẩ ệ­Xu :Công trình biên kh ềphong trào Th 1932­1945, vi ếnăm 1942­B c: ph nầ2. Tác ph m:ẩ Thi nhân Vi Namệ Ph 1ầ Cung Chiêu anh ồT Đà và ti lu th ờđi trong thi ca (ngu quá ốtrình phát tri th và ớs phân bi th th ơcũ.Ph n2ầ 169 bài th 46 nhà ủth .ơPh n3ầ Nh to tác giỏ ả5001 3A20430075206802540120760220740303692074720420087472056E6804742074726902200473066E2062690D63072E 5001 3A203136392062026920746802200B74680B 5001 3A204E04630F3. Ti lu “M th đi trong thi ca”ể ­Xu trí: ị+ Đt đu cu “Thi nhân Vi Nam”;ặ ệ+ Là công trình ng phong trào Th i;ổ ớ+ Là áng văn phê bình .ấ ủ+Thu ph cu bài “M th đi trong thi ca”ộ ạ­B c:ố ụB cố Ph 1ầ Đt ngh lu n: ậtinh th th và đa ra ưnguyên xác đnh tinh th ầth i.ơ ớPh 2ầ Gi quy ấđ:ề Tinh th th iầ ớPh 3ầ Bi ch tinh th ầTh và cách gi quy tơ ế5039 3A20 037420042042 6E1C74032002612A6E67086E0A63026E25741B 5039 3A204728023A1A 5439 5039 3A20421C546803200A631B