Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tuần 29. Nỗi thương mình (1)

abffe1319d3a150ba12d681ad5e0002e
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-04 10:12:14 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 262 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Chao ng quý th cô âgiao giê TH NG MÌNHỖ ƯƠ(Trích Truy Ki Nguy Du)ệ Giáo viên th hi n: Nguy nự Th Thu Tuy nị ếTi 86ếĐc thêmọI. Tìm hi chung:ể 1. trí đo tríchị :+ KiÒu bÞ b¾t buéc tiÕp kh¸ch lµng ch¬i. câu (câu 1229­ 1248 3254) tìm cợ ụĐo trích có ạth chia làm ấph n, dung ột ng ph n?ư â2. Tâm tr ng và ạn lòng ủKi trong nh ảs ng xanhố ầ( 16 câu th sau)ơ1. C¶nh chèn lÇu xanh(4 c©u) Bi bao ong i,ế ướ ơCu say đy tháng, tr su đêm.ộ ườ ốD dìu lá gió cành chim,ậS đa ng Ng tìm Tr ng Khanh.ớ ườKhi nh lúc tàn canh,ỉ ượGi mình mình th ng mình xót xa .ậ ươKhi sao phong là,ấ ủGi sao tan tác nh hoa gi đng.ờ ườM sao dày gió ng,ặ ươThân sao chán, ong ch ng thân !ướ ườ ấM ng mây n,ặ ườ ầNh ng mình nào bi có xuân là gì.ữ ếĐ phen gió a, hoa ,ự ềN rèm tuy ng trăng thâu .ử ềC nh nào nh ch ng đeo u,ả ầNg bu nh có vui đâu bao gi ?ườ ờĐòi phen nét câu th ,ẽ ơCung trong nguy hoa,ầ ướ ướVui là vui ng là,ượ ẻAi tri âm đó mà ai ?ặ 1. nh ch xanhả c©u th¬ ®Çu)2. Bè côc Chia lµm ®o¹n2.Tâm tr ng và lòng cùa Thúy Ki ềtrong nh ng xanhả ầ( 16 câu sau)II. ĐC Hi VĂN N:Ọ 1. Đcọ ng tìm hi u:ướ 2.1. nh xanhả (4 câu đu)ầ BiÕt bao ím l¶ ong l¬i,Cuéc say ®Çy th¸ng trËn êi suèt ®ªm. DËp d×u l¸ giã cµnh chim,Sím Tèng Ngäc tèi tìm Tr êng Khanh.C nh xanh đc tác ượgi kh qua nh ng ưng hình nh nào?ữ ả+ ong iướ ơ+ Lá gió/cành chim+ Cu say/ tr iộ ườ Ch ra nh ng bi ệpháp ngh thu trong ậ4 câu th Tác ng ục nó trong vi th ểdi tình nh éo le ảc Ki u?ủ Ngh thu ướ ệhình nh ng ượtr ng, tách sáng o, ạđi p.ố ậ- §iÓn tÝch: ng Ng /Tr ng Khanhố ườ khách làng ch i, ơphong uư­T ch nhi u: Bi bao, đy tháng, su đêm:ế cu ng ốxô nh nh p, gáp ch xanh.ồ ch tâm tr ng:ư Tr ườ ép bu c, đa đày, ch .ư êTác ngụ Di chân th c, cu ng ch xanhễ . gi đc hình ng cao đp Ki u.ẫ ượ ượ ê Thái thông, trân tr ng tác gi .ộ ả2 Tâm tr ng và lòng Ki trong nh ảs ng xanhố ầChØ îc sèng thËt víi m×nh Khi tØnh îu, lóc tµn canh Mçi lóc t¸ch ra, tho¸t îc hoµn c¶nh l¹i th¶ng thèt GiËt m×nh Tr íc ®©y: phong gÊm rñ lµ (Con nhµ nÒ nÕp, £m ®Òm tr íng rñ...)+ HiÖn t¹i: tan t¸c nh hoa gi÷a êng bÞ giµy xÐo, chµ ®¹p)- KiÒu th ng th vìả hoµn c¶nh l©m ph¶i:“ M×nh l¹i th ¬ng m×nh...xãt xa”-Tñi th©n, tñi phËn:- So s¸nh thÊm buån: Tác gi th hi ệtâm tr ng ủKi ng nh ng ữbi pháp ngh ệthu nào?ậ16 câu th sau th hi ện lòng, tâm tr ng gì ủThuý Ki u? Đc th ượ ểhi qua nh ng ng ữhình nh nào?ả-KiÒu tù ghª sî cuéc sèng cña m×nh chèn träc:-> NghÖ thuËt t¸ch vµ ghÐp tõ t¹o hiÖu qu¶ míi. Thuý KiÒu tù ghª sî, xãt xa nh ng NguyÔn Du cã phÇn ¬ng nhÑ v× c¶m th ¬ng nh©n vËt nªn kh«ng ®Ó: mÆt dµy d¹n giã ¬ng, th©n ím ong ch¸n ch êng.+ Th©n sao ím ch¸n ong ch êng bÊy th©n ím ong...ch¸n ch ng)+ MÆt sao dµy giã d¹n ¬ng, dµy d¹n...giã ¬ng).= Chøng tá Thuý KiÒu ®· rÊt ®au ®ín v× l©m ph¶i mét t×nh c¶nh nh th này.ư