Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tuần 25. Tóm tắt văn bản thuyết minh

716928b3628330a504c8c92e4a39570a
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-05 14:44:25 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 247 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TI 70 ẾTÓM ẮVĂN THUY MINHẢ Tóm văn sắ ựM ụđíchYêu uầTóm tắ văn thuy minhả ếNh ụđích và yêu ầtóm văn ảt .ự ựĐ ng ho cể ặthông báo cho ng iườkhác bi tếĐ ghi nh dungể ộc ho gi ớthi ng khácệ ườ­C ng n, ọrành chạ­Sát dung ộc văn củ Nêu ụđích, yêu ầc vi tóm ệt văn ảthuy minh.ếPh ph ánh trungả ảthành dung aộ ủvăn c.ả ốTóm văn thuy minhắ ếĐ ghi nh dung ho gi thi iể ớng khác.ườ­C ng n, rành ch.ầ ­Sát dung văn c.ớ Đi ngố ượ thuy minh:ếNhà sàn­ công trình xây ngộ ựg gũi ph khá ớng dân mi núi ta vàườ ướm dân khác ĐNAộ ở Đi ýạ :Thuy minh vế ki trúcế ngu cồ ốvà nh ngữ ti íchệ ngôi nhà sànủ Bốc cụ bàiở Đnh nghĩaị và nêu đích ngụ nhà sànủThân bài Thuy minh o,ấ ngu cồ và công ngụ nhà sànủK bàiế Đánh giá ng ca đp,ợ nự nhà sàn và nayủ Nhà Sàn là công trình ki trúc có mái che ếdùng ho ng vào đíchể ụKhác oàn nhà sàn đc ng tre, ượ ằgiang, a, nhi ch ng, sàn,ứ ặg sàn, các khoang nhà ho ráy. Haiầ ửđu nhà có hai thang. Nhà sàn xu hi nầ ệt th Đá i, ph bi mi núi Vi từ ệNam và ĐNA. Nhà sàn có nhi ti ích: ừphù trú mi núi, đy y, ậd ng nguyên li ch gi đc sinh và oụ ượ ảđm an toàn cho ng Nhà sàn ườ ốmi núi ta đt trình kĩ thu và th mề ướ ẩmĩ cao, đã và đang khách du ch.ấ ịVi tóm tế văn Nhà sàn123456 Các tóm văn thuy minhướ ếXác đnhịm đích,ụyêu uầtóm tắ Đc kĩọvăn nảg đố ểtìm ngữli uệ Di đtễ các iộdung tómt thành ắcâu, đo ạvà bài Ki traểl iạ Ti ,ể nghi pự nhà th ma­su­ôơBa­sô và nh ng đc đi th thủ ơhai­cưBốC cụ Đo (t đu đn M.Si­ki (1867­1902)):ạ ếThuy minh đcặđi dung và ngh thu tể thủ ơhai­cưĐi ngố ượ thuy minhếTóm tắ ti và gi thi uớ nh ng tác ữph mẩ Ma­su­ô Ba­sô.ủĐo (còn i):ạ ạB văn nủ So các th th khác trên th gi iớ ớth hai­ có vào lo ng nh trên th gi i,ơ ớch có 17 âm ti t, đc ng ra làm ba đo theo th ượ ứt th ng là 5­7­5 âm. Th hai­c th đm tinhự ườ ẫth Thi tông và tinh th văn hóa ph ng Đông.ầ ươNh tranh th c, hai­c th ng dùng ườnh ng nét ch phá, ch ch không ch tữ ấnhi kho ng tr ng cho trí ng ng ng đc.ề ưở ượ ườ ọTh hai­c là đóng góp ng Nh vào ườ ậkho tàng văn hóa nhân lo i.ạ Văn tóm tả III.LUY P:Ệ Bài 2: ậĐN NG VÀ TH HÀ IỀ ­N dung:Đc đi ki trúc,v đp đn Ng n, ơni hào.ề Đi ng:Th ng nh đn Ng n.ố ượ