Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tuần 23. Những đứa con trong gia đình (1)

db27c8425d1ed4750acd2e9798aa6788
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-06 13:48:08 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 214 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Nh ng đa con trong gia đìnhữ (Nguy Thi)ễI. Tìm hi chungể1. Tác giả­ Nguy Thi (1928 ễ­ 1968) tên th ậlà Nguy ễHoàng Ca, quê Nam Đnh, có ịtu th c.ổ ự­ Năm 1943, vào Sài Gòn ki ng, năm ố1945 tham gia cách ng, 1954 ếra c, 1962 tr ạmi Nam, 1968 hy ềsinh tr Sài ậGòn. 2.S nghi sáng tác Là trong nh ng cây ữbút văn xuôi hàng đu ầc văn ngh gi phóng ảMi Nam ch ng Mĩ, là ốnhà văn ng nông ườdân Nam gi ng ọvăn giàu ch hi th c, ựđm th ch tr tình, ữnhân có cá tính nh ạm .ẽ+ Th lo phong phú.ể ạ+ Tác ph chính: SGKẩ+ Năm 2000 ông đc ng ượ ặgi th ng Chí Minh ưở ềvăn ngh thu t.ọ •3. Truy ng “Nh ng đa con trong ứGia đình”•a. Xu xấ ứ•­ Đc sáng tác 2/1966, in đu trên ượ ầt chí Văn ngh Quân Gi phóng.ạ ả•­ Sau đc in trong "Truy và kí" ượ ệ(1978). Nh ng đa con trong gia đìnhữ Nguy ễThi )Ông­Bà Ba­ Má Chú Năm­Thím Năm Chi Vi tế ệTh đi tr nên ướ ạtruy th ng gia đìnhề Th đi sau ti ếb truy th ngướ ốM ng khúc ườ ng có nét tính cách ườriêng b.Tóm truy n:ắ ệQua chu nhà.Em ởhãy tóm ng đo ạtrích “Nh ng đa con trong ứgia đình” cùa Nguy Thiễ•Trong tr đánh, Vi th ng ng, ươ ạđn anh ng gia đình và đng ưở ồđi. Cha Vi đu gi gi t, Chi ếvà Vi giành nhau đi đi. Chú Năm cho ộphép lên đng, hai ch em mang bàn ườ ịth má sang chú Năm. Vi nhà ắx chu toàn. Anh Tánh cùng ti đi đã ộtìm đc Vi ch tay súng, Vi ượ ệđc đa đi tr Anh đnh vi th ượ ưcho ch Chi n.ị c. Ch đ:ủ ềEm hãy nêu ch ềc đo trích ?ủ ạ•Tác ph ca ng đp tâm ồc ng dân Nam yêu c, ườ ướcăm thù gi sâu c. Đng th i, ờkh ng đnh truy th ng gia đình và ốtruy th ng dân nên ứm nh tinh th to cho nhân dân ớta ch ng thù xâm c.ố ượ Vi th ngệ ươ Vi nh th nh t.ệ ấVi bò đi tìm đng đi,tuy ịTh ng kh ng i...ươ ườAnh ng điạ ấVi nh th hai khi tr ưL ph t….Anh nh chuy đi ắch ch ch Chi n,chuy phân xế ửC chú Năm,chuy cu …ủ ổVi nh th ba gi ban ngàyệ ữ+Ti ng chim gù Vi nh đn cái ếná thun,nh chuy má đii đòi đu ầBaVi nh th …..ệ ưII. Đc hi văn n:ọ ảQua ph đc hi u,em ểhãy nêu nh ng nét đc ộđáo ngh thu mà ậnguy Thi ng ụtrong tác ph và đo ạtrích1.Tình hu ng truy n:ố ­> nghĩa: Tình hu ng truy đã đem đn cách tr ầthu qua dòng ng miên man đt, ưở ứn i, và làm cho tác ph thêm màu ắtr tình đm đà, nhiên. Đng th ạđi ki nhà văn thâm nh vào th ếgi tâm nhân truy n.ớ Trinh cac vi đa ra “ư nh ng đa con trong gia đinhư ”Chú năm và cu gia đình.ố ổBa Vi hy sinh, ma Vi cheo ch ng nuôiệ gia đi nh va tham gia đu tranh,ấ bom đn gi gi i.ị ạVi va Chi tranh nhau ghi tên tong quân,ệ ti nh toan, vi gia đi nh lên đng.ắ ườVi tham gia chi đu, ấtrong tr lê gi ,ộ th ng va đng đi gi chi tr ng.ị ươ ườ Sau ba ngay, anh Tanh va đng đi ti th Vi va đa ưanh vao nh vi n.ệ Anh Tanh gi uVi vi th cho ch Chi n.ệ ế2.Ngh thu tr thu t:ệ
2020-09-25 22:27:44