Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tuần 23. Đây thôn Vĩ Dạ

7a7462ba6b1fbf5ffc389427815c71b4
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-10 15:20:11 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 312 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ki tra bài cũ:ể Hãy nêu bài th Đây thôn Vĩ ạc Hàn nh em ềc nh và tâm tr ng nhà th trong kh 1?ả Đây thôn Vĩ Dạ ti 2)ếHàn Tặ ửI.Gi thi chung.ớ ệ2. Kh 2: nh sông c, đêm trăng và ướ ầchia li, ngóng đi.ợ­ Th gian: ngày ­> đêm .­ Không gian: ng: sông c, đêm trăngướ­ Hình nh:ả+ Gió, mây: Ngh thu đi, nhân hóaệ nh 4/3. ị­> gió, mây chia lìa phi th ­> nh ủn tâm: tâm tr ng chia li.ộ ạII. Đc­ hi uọ ể1. Kh 1.ổ Đây thôn Vĩ Dạ ti 2)ếHàn Tặ ửI. Gi thi chung.ớ ệII. Đc­ hi uọ ể1. Kh 1.ổ2. Kh 2: nh sông c, đêm trăng và bu ướ ồchia li, ngóng đi.ợ­ Hình nh:ả+ dòng bu thiuướ nhân hóa hoa p: layắ­> nh êm đm, th ng nh ng nhu cái ốbu thi nhân.ồ Đây thôn Vĩ Dạ ti 2)ếHàn Tặ ửI. Gi thi chung.ớ ệII. Đc­ hi uọ ể1. Kh 1.ổ2. Kh 2: nh sông c, đêm trăng và bu ướ ồchia li, ngóng đi.ợ­ Hình nh:ả+ thuy n­ n­ sông trăngề đc nh ượ ắtrong câu tu tỏ Thuy aiề th khái quátừ ừK nayị kh kho i, trông mong và ảý th th ng ng i. ủ(thuy n) ch trăngề ch cái đp, ng tri ườ ỉh nh phúc, tình ng i….ạ ườ­> mong ngóng ng tri ườ ỉh nh phúc, chia, tình ẻng i….ườ Đây thôn Vĩ Dạ ti 2)ếHàn Tặ ửI. Gi thi chung.ớ ệII. Đc­ hi uọ ể1. Kh 1.ổ2. Kh 2: nh sông c, đêm trăng và bu ướ ồchia li, ngóng đi.ợ nh êm đm, th ng, th ửh trong bu chia li, ngóng ch .ư Đây thôn Vĩ Dạ ti 2)ếHàn Tặ ửI. Gi thi chung.ớ ệII. Đc­ hi uọ ể1. Kh 1.ổ3. Kh 3: nh trong và kh kho i, hoài ảnghi.2. Kh 2.ổ­ đu: mơ gi thi nhânướ ủ­ :ơ khách đng xa: ườ có th là ng thôn Vĩ, ng ườ ườđi noí chung.ờĐi ng nh nh xa xôi; ni mong ềc. ướ­ Áo em tr ng quá nhìn không ắra­> không th bóng ng i; không m, không ườ ảhi đc tâm tình con ng i.ể ượ ườ Đây thôn Vĩ Dạ ti 2)ếHàn Tặ ửI. Gi thi chung.ớ ệII. Đc­ hi uọ ể1. Kh 1.ổ3. Kh 3: nh trong và kh kho i, hoài ảnghi.2. Kh 2.ổ­ đâyỞ th gi nhà thế ơs ng khói nhân nh:ươ ng khói ươ ủt nhiên làm ờbóng ng i.ườ ng khói cu ươ ộđi, nh ng đnh ịki xã ngăn cách ộcon ng i.ườ Đây thôn Vĩ Dạ ti 2)ếHàn Tặ ửI. Gi thi chung.ớ ệII. Đc­ hi uọ ể1. Kh 1.ổ3. Kh 3: nh trong và kh kho i, hoài ảnghi.2. Kh 2.ổ­ Câu tu Ai bi tình ai có đm đà?ậ Không bi tình ảng đi dành cho mình ườ ờcó đm đà hay không?ậ Li ng đi có bi ườ ếtình mình ấđm đà hay không?ậKh kho i, hoài nghi nh ng ẫthi tha yêu đi, yêu ng i.ế ườ Đây thôn Vĩ Dạ ti 2)ếHàn Tặ ửI. Gi thi chung.ớ ệII. Đc­ hi uọ ể1. Kh 1.ổ3. Kh 3: nh trong và kh kho i, hoài ảnghi.2. Kh 2.ổ Th gi nhà th th gi nh ng ng ộc, nh ng nh xa i; đy cô đn nh ng ướ ẫkhát khao giao m; đy hoài nghi nh ng thi ếtha.