Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tuần 23. Chiều tối (Mộ) (1)

64356132353034643932663833326637396666363866666534636436306634393166323139633765616661666463623061303630633664333261346666386330
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào 03:23 PM ngày 10-08-2017 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 235 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIAÙO VIEÂN SOAÏN NGUYEÃN THÒ LINHB TRAÛ BAØI CUÕCAÂU 1: Töø aáy trong toâi böøng naéng haï Maët trôøi chaân lí choùi qua tim Hoàn toâi laø moät vöôøn hoa laù Raát ñaäm höông vaø roän tieáng chim Khoå thô treân theå hieän chính xaùc taâm traïng naøo cuûa nhaø thô ?. Nieàm haân hoan, phaán khôûi chaøo ñoùn muøa haï Nieàm haïnh phuùc cuûa moät taâm hoàn hoaø hôïp vôùi thieân nhieân Nieàm vui söôùng, say meâ khi baét gaëp lí töôûng caùch maïng Nieàm vui söôùng khi laàn ñaàu ñeán vôùi thô ca ACD Nieàm vui söôùng, say meâ khi baét gaëp lí töôûng caùch maïng CTRAÛ BAØI CUÕCaâu 2:Khi ñöôïc aùnh saùng cuûa lí töôûng soi roïi,Toá Höõu ñaõ coù nhaän thöùc môùi veà leõ soáng nhö theá naøo ?Soáng cho”caùi toâi” caù nhaân cuûa mình Caùi toâi “caù nhaân cuûa nhaø thô hoaø vaøo“caùi ta” chung cuûa ñôøi soáng nhaân daân Baét buoäc “Caùi toâi “caù nhaân phaûi theo caùi chung cuûa moïi ngöôøi ABB Caùi toâi“caù nhaân cuûa nhaø thô hoaø vaøo “caùi ta “chung cuûa ñôøi soáng nhaân daân( MOÄ )CHIEÀU TOÁIHOÀ CHÍ MINHTaäp Nhaät kí trong tuø “cuûa Hoà Chí MinhI/TÌM HIEÅU CHUNG 1)Taùc giaû CHIEÀU TOÁI( MOÄ HOÀ CHÍ MINHBác thăm quê ng năm 1957ồ ươBác thăm quê ng năm 1957ồ ươI/TÌM HIEÅU CHUNG 1)Taùc giaû Hoà Chí Minh (1890 1969) taïi Kim Lieân, Nam Ñaøn, Ngheä An vuøng ñaát coù truyeàn thoáng yeâu nöôùc vaø vaên hoïc -Laø “anh huøng giaûi phoùng daân toäc, nhaø vaên hoùa lôùn”, vaên chöông cuûa Baùc phong phuù ña daïng veà theå loaïi vaø ñaëc saéc veà phong caùch ngheä thuaät -Taùc phaåm tieâu bieåu:Vi Haønh, Nhaät Kí Trong Tuø,Tuyeân Ngoân Ñoäc Laäp… CHIEÀU TOÁI( MOÄ HOÀ CHÍ MINHEm haõy neâu nhöõng hieåu bieát cuûa mình veà taùc giaû Hoà Chí Minh?2.Vaên baûn Chieàu toái”:a/Hoaøn caûnh saùng taùcI/TÌM HIEÅU CHUNG 1)Taùc giaû CHIEÀU TOÁI( MOÄ )HOÀ CHÍ MINHEm haõy xem tieåu daãn vaø xaùc ñònh hoaøn caûnh saùng taùc cuûa baøi thô ?Dòch thô Chim moûi veà röøng tìm choán nguû, Choøm maây troâi nheï giöõa taàng khoâng; Coâ em xoùm nuùi xay ngoâ toái, Xay heát, loø than ñaõ röïc hoàng Phieân aâm Quyeän ñieåu quy laâm taàm tuùc thuï Coâ vaân maïn maïn ñoä thieân khoâng; Sôn thoân thieáu nöõ ma bao tuùc, Bao tuùc ma hoaøn, loâ dó hoàng.Dòch nghóa Chim moûi veà röøng tìm caây nguû Choøm maây leû troâi löõng lôø treân taàng khoâng Thieáu nöõ xoùm nuùi xay ngoâ, Ngoâ xay vöøa xong, loø than ñaõ ñoû CHIEÀU TOÁI( MOÄ )HOÀ CHÍ MINHXaùc ñònh theå thô ?Em haõy neâu caùch chia boá cuïc baøi thô ?b)Theå thô :Thaát ngoân töù tuyeät Ñöôøng luaät c)Boá cuïc: -Hai caâu ñaàu: Böùc tranh thieân nhieân chieàu toái -Hai caâu cuoái Böùc tranh ñôøi soáng con ngöôøi phaànCHIEÀU TOÁI( MOÄ HOÀ CHÍ MINHI/TÌM HIEÅU CHUNG 1)Taùc giaûa/Hoaøn caûnh saùng taùc