Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tuần 20. Tính chuẩn xác, hấp dẫn của văn bản thuyết minh (2)

ba8945d98d4339bb9ab1ee7251be583f
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-05 09:49:01 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 236 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Giáo viên NARUTO Ki tra bài cũểEm hãy ch ph ng án đúng nh tọ ươ ấCâu 1: Năm sinh, năm Nguy Trãi là:ấ ễa. 1381­1440 c. 1385­1442b. 1380­1442 d. 1386­1443Câu 2: Nh ng sáng tác Nguy Trãi sau đây, tác ph nào đc vi ượ ếb ng ch Nômằ ữa. Quân trung nh c. Trai thi ậb. Qu âm thi d. Chí Linh phúố ơCâu 3: “Đai cáo bình Ngô” đc sáng tác trong hoàn nh nào sau đây:ượ ảa. Giai đo đu cu kh nghĩa Lam nạ ơb. Trong th gian kh nghĩa Lam nờ ơc. Năm 1428, khi cu kh nghĩa Lam thành côngộ ơd. ph ng án a, b, đu đúngả ươ ềCâu 4: Nguy Trãi hào Đi Vi là c:ễ ướa. Có văn hi lâu điề ờb. Có đc ch quy bình đng Trung Qu cộ ốc. Nhi nhân tàiềd. a, b, đu đúngả ềĐÁP ÁNCÂU 4ĐÁP ÁN dBÀI GI NG:ẢI.Tính chu xác trong văn ẩb thuy minhả 1. Tính chu xác và bi pháp ệđm tính chu xác văn ảthuy minhế­ đích văn thuy minh là cung ếc nh ng tri th nên tính ầchu xác.ẩ­ Trong văn thuy minh tính chu ẩxác là yêu quan tr ng nh t.ầ ấVí dụ Cây Bình Đnhừ Cây bó ng dân Bình Đnh ườ ịch ch nh cây tre đi ng dân mi ườ ềB c. Cây ng hi mình ủcho con ng i: thân cây làm máng, lá làm tranh, ườc ng lá ch nh làm vách, già làm chõ ừđ xôi, ng, kho cá, kho th t, ướ ịn canh, làm m…ấ ướ ắ* đt đc chu xác n:ể ượ ầ­ Tìm hi th đáo tr khi vi t.ể ướ ế­ Thu th đy tài li tham kh o, các tài ảli có giá tr các chuyên gia, các nhà ủkhoa thuy minh. ế­ Chú th đi xu các tài li ệđ nh thông tin cách th i.ể ờ2. Luy pệ ậTr các câu sau đây ki tra tính ểchu xác văn thuy minh:ẩ ếa. Trong bài thuy minh ch ng trình ươh c, có ng vi t: 10 Trung ph ườ ổthông, sinh ch đc văn dân gian ượ ọ(ca dao, ng câu đ)”. Vi nh th có ếchu xác không? Vì sao? ẩH ng tr iướ ờa. Bài thuy minh văn dân gian ớ10 có nh ng đi ch chu xác:ữ ẩ­ Ch ng trình ng văn 10 không ch có văn ươ ỉh dân gian mà còn có văn vi tọ ế­ Ch ng trình ng văn 10 văn dân ươ ọgian không ch có ca dao, ng mà còn có thi, truy thuy t, truy tích, ổtruy iệ ườ­ Ch ng trình ng văn 10 không có câu ươ b. Trong câu sau có đi nào ch chu xác: ẩG “Đi cáo bình Ngô” là áng thiên hùng ổvăn vì đó là bài văn hùng tráng đã đc vi ra ượ ừnghìn năm tr c.ướH ng tr iướ ờĐi ch chu xác: thiên hùng văn là áng ổhùng văn nghìn đi( không ph áng ảhùng văn vi cách đây nghìn nămế