Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tuần 19. Vợ chồng A Phủ (1)

4f2893b06a2994b72f6fe1ff7ad0e9fa
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-06 09:53:45 || Kiểu file: PPTX Lượt xem: 315 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

CHÀO NG CÔ VÀ CÁC ỪB ĐN PH ẦTHUY TRÌNH ỦNHÓM EM !TÌM HI CHUNGỂ1.TÁC GI :Ả­ Tên th Nguy Sen (1920­2014)ậ ễ­ Quê: Nghĩa Đô Liêm Hà i.ừ ộ­ Con đng đi: ti ườ ọđi làm đn văn ch ng ươ ớcó nghi văn ch ng phong ươphú.* nghi sáng tác: ệTr CM: ướ­ Nh ng nh đi vùng quê Nghĩa ởĐô Nh ng con gũi con ớng iườSau CM: Hà trong nh ng năm ch ng Phápộ ố­ Mi núi CM và CNXHề ớ2D2054006E207468012D202051003A204E016102202D2054006D20B1204804204E032D2020436F6E20056E672005693A2048050569206C046D202D056E2076066E2063086307206D066E2063047068082E2A2053096E67207409630C015472082D204E0569200A6E67207175002001610E02202D204E0B69200E6E67050153 202D204804204E066D20630970042D204D086920760420434E131941 1942 1944Các Tác Phẩm Chính :19531967 19922.TÁC PH M:Ẩa. Hoàn nh sáng tác:ả­ Khi Tô Hoài cùng đi tham ộgia chi ch gi phóng ảTây (1952).ắb.Xu :ấ ứ­In trong truy Tây ệb p:ắ ậ+ đt ngứ ườ+ ng gi ườ ơ+ ch ng Phợ ủTóm Tác Ph mắ Truyện Vợ chồng Phủ dựa vào một câu chuyện có thật kể về hai chặng đường đời của Mị và Phủ: Những ngày Hồng Ngài, làm dâu, nợ trong nhà thống lý Pá Tra. Đnh đi là vi gi thoát cho Ph và cho chính ủb thân mình, thoát kh vòng áp tên th ng lý. ọtr sang Phi ng Sa, nên ch ng và giác ng Cách ng ồtr thành du kíchở .ĐC HI VĂN NỌ Ảa.Tóm đo trích: ạ­ cô gái xinh đp, yêu đi, có khát ng do, ựh nh phúc làm con dâu cho nhà Th ng ốlí Pá Tra.­ Lúc đu ph kháng nh ng tr nên tê li t, ệch "lùi lũi nh con rùa nuôi trong xó a".ỉ ử­ Đêm tình mùa xuân đn, mu đi ch nh ng ịS (ch ng trói đng vào nhà.ử ộ­ Ph đánh nên nên đã t, ph và tr ởthành tr cho nhà Th ng lí.ẻ ố­ Không may con bò, Ph đã đánh, ịtrói đng vào đn ch t.ứ ế­ đã dây trói cho Ph ng ch tr đn ườ ếPhi ng Sa.ề­ và Ph đc giác ng cách ng, tr thành du ượ ởkíchb. đo trích:ế Chia làm ph nầ­ Ph 1: và nh ng bi đát trong nhà ốPá Tra.­ Ph 2: Ph (c nh đánh nhau và cu ộx ki n).ử ệ­ Ph 3: nh Ph trói, Ph và hai ủng tr kh ng Ngàiườ .Tác ph ẩV ợCh ng ồPhủ Nhân Mậ ịNhân ậPhủ5407631856164313506817 4E680D6E205601 4E0D6E2076015016