Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tuần 18. Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

767a9f4e07f34eb6549ff17e0b3a8a08
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-10 14:42:20 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 247 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ti 71ếTi 71ế: Luy pệ ậLuy pệ ậPh ng và tr ph ng nỏ ấPh ng và tr ph ng nỏ 1. Yêu đi ng ph ng n?ầ ườ ấI. ÔN KI TH CẠ 1. Yêu đi ng ph ng nầ ườ ấ­ Xác đnh đích ph ng n; hi bi ếv ch đ, đi ng ph ng ượ ểchu các câu i. ỏ­ Khi ph ng ph tôn tr ng ng đc ườ ượph ng và các quy giao ti p.ỏ ế­ Tránh nh ng câu quá khó, chung ỏchung.­ bi ng nghe, phân tích câu tr ờđ phát tri ch ph ng n.ể ấI. ÔN KI TH CẠ 1. Yêu đi Ng ph ng nầ ườ ấ•Biên sau khi ph ng ỏv khách quan (bên ầc nh vi ghi nói, ờc ghi thêm ánh t, ửch thái ng đc ườ ượph ng tăng tin ộc bài).ậ ủI. ÔN KI TH CẠ 2. Yêu đi ng đc ph ng n?ầ ườ ượ I. ÔN KI TH CẠ 2. Yêu đi ng đc ph ng nầ ườ ượ ấ•Có trách nhi đi nh ng ữthông tin mà mình cung p.ấ•Ch tr nh ng gì mình rõ.ỉ ắ•Có quy tr ho khéo léo ặkhông tr câu ph ng n, ấsong ph có thái ợtác trong đi tho i.ố ạ•Có ph nhanh tình hu ng ốđt ra, tránh tr lan man, dài ờdòng. I. ÔN KI TH CẠ tài chu bộ ị1. Ph ng nhà văn tác ph VH trong ẩch ng trình.ươ2. Ph ng sinh đt thành tích cao ạtrong p.ọ ậ3. Ph ng tuy ng nhân viên.ỏ ụ4. Ph ng ngh sĩ, di viên… nhân ễngày 8/3.II. TH HÀNH LUY ẠL PỚ Các th hànhướ ự•B 1ướ Các nhóm trình bày tài đã chu .ề ị•B 2:ướ Các nhóm th ảlu nh xét u, ưkhuy đi nhóm ủb n.ạ•B 3ướ Giáo viên nh ậxét, ng t.ổ Tiêu chí đánh giá•V phía ng ph ng n:ề ườ ấ–N dung ph ng đã sát ch ch a?ộ ư–Câu ph ng có rõ ràng, hi không?ỏ ể–S nh bén trong vi ph ng, sung câu iự ỏ–Thái đ, phong cách ng ph ng (ch đng, ườ ộthân thi n)ệ•V phía ng đc ph ng n:ề ườ ượ ấ–Vi chu ng tr ph ng nệ ưở ấ–Cách tr rõ ràng, súc tích, thông minhả ờ–Kh năng ng phó linh ho các câu khó, hóc búaả ỏ–Thái đ, phong cách ng đc ph ng (tho ườ ượ ảmái, gũiầ tài ph ng nộ ấ1. Tình Tình yêu tu đng.ạ ườ2. Trang ph sinh trong nhà tr ng.ụ ườ3. ch ngh nghi sau khi nghi THPT.ự ệ4. Vai trò, trách nhi sinh trong vi gi ữgìn, môi tr ng, nh quan tr ng c.ả ườ ườ ọII. TH HÀNH LUY ẠL PỚ