Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tuần 16. Cảm xúc mùa thu (Thu hứng)

6428172f4f7e443754654ca7122a051e
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-05 09:26:20 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 263 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tieát 58Caûm xuùc muøa thu (Thu höùng) Ñoã Phuû I. T×m hiÓu chung1. T¸c gi¶: §ç Phñ (712- 770) tù lµ Tö MÜ, quª huyÖn Cñng Hµ Nam Trung Quèc.- Gia ®×nh: Cã truyÒn thèng Nho häc vµ th¬ ca Con êng ®êi: Sèng thêi k× lo¹n l¹c.- Cuéc ®êi nghÌo khæ, l¹c.- ChÝ lín phß vua gióp íc nh ng kh«ng thµnh. Sù nghiÖp Th¬ «ng lµ bøc tranh hiÖn thùc sinh ®éng vµ ch©n x¸c vÒ x· héi ¬ng thêi mÖnh danh lµ thi sö- Giäng th¬ th êng trÇm uÊt, nghÑn ngµo thÓ hiÖn sù ®ång c¶m víi nçi khæ cña nh©n d©n trong thêi li lo¹n, chøa chan t×nh yªu íc vµ tinh thÇn nh©n ®¹o îc t«n lµ thi th¸nhLµ nhµ th¬ hiÖn thùc vÜ ®¹i nhÊt ®êi êng, danh nh©n v¨n ho¸ thÕ giíi 2. V¨n b¶na. VÞ trÝ vµ hoµn c¶nh s¸ng t¸c- Caûm höùng muøa thu laø baøi thô thöù nhaát trong chuøm thô Thu höùng (goàm baøi ). Baøi thô ñöôïc saùng taùc trong thôøi gian Ñoã Phuû ñang ñöa gia ñình ñi chaïy naïn ôû Quøy Chaâu (766).- Caûm höùng muøa thu laø baøi thô coù vò trí ñaëc bieät trong caû chuøm thô noù bao quaùt caû baûy baøi sau maø “noãi loøng queâ cuõ” laø choã veõ roàng chaám maét cuûa caû baøi thô b. §äc vµ gi¶i nghÜa tõ khãc. NhËn xÐt dÞch th¬ vµ nguyªn t¸cd. ThÓ lo¹i vµ bè côc- ThÊt ng«n b¸t có êng luËt- Bè côc: phÇn: ti gi iề ảti gi iề câu đuầ ảc nh mùa thu Qu Châuả ỳh gi iậ ảh gi iậ ả: câu sau ảtình xúc nhà ủth tr nh thu ướ ởQu Châuỳ II. §äc HiÓu1. c©u ®ÇuKhung nh thu Qu Châu. ỳ+ Hình nh ng móc tr ng xóa ươ ắ tiêu đi u, tang th ng ng phongề ươ ừ Núi Vu, Vuẽ thu hiu t, đm. ạ+ Đi nhìn:ể ng núi xu ng dòng sông, bao ốquát theo chi ngề câu đuầ Không gian Chi dài, ng ng ừphong. Chi cao núi Vu.ề Chi sâu Vu.ề ẽ tiêu đi u, hiu t, bi th ng lan kh không ươ ắgian khác không khí êm màng mùa thu ủtrong th ca truy th ng.ơ ><­ Hình nh đi pả Sóng lên ng tr iọ Mây sa xu ng đtầ ấ* câu sauXoay ng theo chi lòng sông ượ ừlên mi quan tái (g xa)(Th p)ấ (Cao)Th pấCao đng trái chi và tri đự ểC nh thu chuy đng nên ứtranh thu hùng vĩ bi trángừ ừ­ Đi nhìn:ể Tóm i:ạ nh thu mang vïng Qu ỳChâu (v âm u, hùng vĩ). nh mang ấphong cách th Ph tr t, bi trángơ . chuy đng chao đo nh ậcũng là chao đo xã tao lo lúc ạb gi th th hi lòng tr th ướ ờth và tình nh th ng đn tuy ng ươ ọc nhà th