Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tuần 15. Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn (1)

b74578b30909674a04ef04fc5967efcc
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-08 17:16:01 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 241 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

By: nhóm 1. đich:u­ Ng ta ph ng và tr ph ng khi: ườ ầtìm hi tình hình th ki nhi ng i.... ườL ví nh ta ph ng chuy trò, bi rõ ếh ng ti ng, hay bi quan đi ườ ủng đc ch có nghĩa xã i, đang ườ ượ ộđc lu quan tâm,... ượ ậ­ ph ng và tr ph ng nh tìm ằhi u, đi tra th ho tìm minh ch ng cho ấđ, gi thuy t...ề ế=> Khái ni mệ Ph ng và tr ph ng là ấm cu đáp có đích, nh thu th ho cung ặc thông tin ch đc quan tâm.ấ ượ Theo cac ph ng va tr ph ng ỏv lam gi?ấ ê2. quan tr ng: xã th dân ch văn minh ủkhông th không cao vai trò quan tr ng ủcác ho đng ph ng n. Ph ng và tr ờph ng là giúp ng đc ph ng ườ ượ ấbày ki tôn tr ng quy đc ượbày ki công chúng. Đó là bi hi ệc tinh th dân ch trong xã văn minh, ộđng th là ph ng trong xã ườh i.ộ 1. Chu ph ng n:â ấa) Tr khi ph ng n, xác đnh rõ các ướ ảy dung, đích, đi ng. ượTrong khâu chu ph ng n, ch xac đnh iđc cai gi, lam gi va ai thi đa ch a? Vi sao ượ ưco th coi la đa (ho ch a) đ?ể ủ=> Chung ta còn ph tính đn th gian, đa đi êph ng n, ph ng pháp ph ng n. dĩ ph quan tâm ươ ảđn các chi ph trên là vì chúng nh ng ưởtr ti đn qu ph ng n. Cho nên, xác đnh ịđc ch (n dung), đích và đi ng thì ch đ.ượ ượ ủb) Xac đnh đich nh ng câu ph ng sau:i co th gi thi thân minh không?ạ Vi sao mu nh công vi nay?ạ bi gi công ti chung tôi?ạ lam gi ng hi cho công ti?ạ nghi gi tri công tac ma nh n?ạ co tin vao tr ng minh không?ạ ườ ủ=> đích nh ng câu ph ng là: đánh giá nh ậth c, thái ng xin vi làm là đi ng công ty ườ ượđ quy đnh có nh ng đc ph ng làm vi ườ ượ acông ty hay không? b) thu th đc nhi thông tin thi t, ng ượ ườph ng nên ch câu nao trong hai câu sau đây:ỏ Trong tinh hinh giao thông nh hi nay, ch th đi ạngoai đng co an toan hay không?ườ Đi ngoai đng trong tinh hinh giao thông nh hi ườ ệnay, ch co giac th nao?i ế=> thu th đc nhi thông tin, ng ph ng nên ượ ườ ấch câu B, vì ng tr ph ng bu ph trình ườ ảbày đy giác mình an toàn giao thông.ầ => th ng câu trong ho đng ph ng ph i: ả­Ng n, rõ ràngắ o­Phù đích và đi ng ph ng nợ ượ ấ­Làm rõ đc ch ph ng nượ ấ­Liên nhau và đc theo trình líế ượ ợ2. Ti hanh ph ng n:ế a) Không phải lúc nào người phỏng vấn cũng chỉ nêu những câu hỏi đã chuẩn bị sẵn. Ngược lại trong quá trình hỏi đáp, người hỏi còn cần lắng nghe lời đáp, để đưa ra những câu hỏi có tính chất " ngẫu hứng ", " ứng đối " nhằm:- Làm cho câu chuyện liên tục, không rời rạc.- Khéo léo lái người được phỏng vấn trở lại chủ đề phỏng vấn nếu thấy họ có dấu hiệu " lạc đề " hoặc thậm chí có khi họ cố né tránh vấn đề.- Gợi mở khiến họ có thể nêu kiến rõ ràng hơn. b) Cu ph ng di ra trong không khí thân tình, ễt nhiên. Ng ph ng ch thi p, nhã nh n, bi ườ ếl ng nghe, đng ng cùng nói chuy n, mà còn ườ ệc thái tôn tr ng ki ng cách chăm ằchú ghi chép và tránh ch vào nh ng ch có th làm cho ểng tr ph ng không vui.ườ c) thúc ph ng ng ph ng không nên ườ ấquên vi ng tr ph ng đã dành th ườ ờgian và công cho bu nói chuy n.ứ *Xét ví (SGK/182)u=> Nh xét: Ngoài thái th ng th n, chân thành, tr ờchính xác, đy đ, trung th dung câu i, ng ườđc ph ng ph ng tr sao cho ng ượ ắg n, và ph bi gi thái ch thi p, cùng ợtác và tôn tr ng ng ph ng n.o ườ ng t: Ghi nh (SGK/182)ổ ớCâu 1:a. phía ng ph ng n:ề ườ ấ­ Phóng viên chu đc xem là đy đ.â ượ ủ­ Câu lí, có kh năng khai thác thông tin, làm ảrõ ch ph ng n.ủ ấ­ Cách nhiên, khéo léo. ựb. phía ng tr ph ng n:ề ườ ấ­ Tr th ng th n, trung th c.ả ự­ Câu tr phù câu và rõ ràng, ng ắg n.o­ Thái giao ti thi chí, chân thành và ch thi p.ộ ệCâu Gi anh (ch mu đc vao lam vi ượ ộn ma minh yêu thich. Nha tuy ng ti hanh ph ng ỏv co nêu ra câu i:ấ co th noi tôi nghe nh đi nh ượ ủminh không?” ­Anh (ch tr th nao ai cung ph th nh ậminh trung th nh ng không vi th ma gây tr ng cho ạc tim ki vi lam?ơ =>Mu tìm trong nh ng nh đi ượ ủmình nh đi đc thông nh t. Ch ng ượ ượ ẳh có th nêu lên nh ng nh đi ph bi sau đây:ạ ượ ếa. Th ng ng mu nườ ộb. Ng làm nh ng công vi ng nh cạ oc. hay tin ng iấ ườ