Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tuần 13. Tỏ lòng (Thuật hoài) (1)

d9241c0c61c123e0a0954a491c6edd40
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-04 15:40:16 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 247 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

LÒNGỎ(Thu hoài)ậ Ph Ngũ Lão ­ạTI 35. ĐC ỌVĂNĐền Ủng (Phù Ủng, Ân Thi, Hưng Yên) nơi thờ tướng quân Phạm Ngũ Lão.552. 2. Bài thơBài thơ77Hoành sóc giang kháp thu ,ơ ỉTam quân tì khí thôn ng .ổ ưNam nhi li công danh trái ,ị ễTu thính nhân gian thuy Vũ Phiên âm Múa giáo non sông tr thu ,ả ấBa quân khí nh nu trôi trâu .ạ ốCông danh nam còn ng ,ử ươ ợLu ng th tai nghe chuy Vũ uố ch thị ch nghĩaị ngang ng giáo gìn gi non sông đã thu ,ầ Ba quân nh báo khí th hùng dũng nu trôi trâu .ư Thân nam nhi mà ch tr xong công danh ,ư Thì lu ng th thùng khi nghe ng đi chuy Vũ ườ ệH uầ .Câu th 1ơCâu th 1ơ““Hoành sóc”:Hoành sóc”:­ ch th ơ­ ch th ơMúa giáo (điêu luy n, khéo léo, ệMúa giáo (điêu luy n, khéo léo, ệb dai)ề ẻb dai)ề ẻ­ ch nghĩa: ị­ ch nghĩa: ịC ngang ng giáo (hùng ọC ngang ng giáo (hùng ọdũng, hiên ngang, sàng chi đu)ẵ ấdũng, hiên ngang, sàng chi đu)ẵ