Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tuần 12. Thực hành một số phép tu từ cú pháp (1)

a665858daae839cc01dc40b9b5bc5174
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-07-28 00:03:10 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 234 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH PHÚ 2
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Ngày soạn: / /2019
Ngày dạy: Thứ năm, ngày tháng năm 2019
Giáo viên: Trịnh Thị Khoa

Môn: Toán
Bài dạy: LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu:
- Biết so sánh các số và biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi
100.
- Biết làm tính cộng, trừ không nhớ các số có ba chữ số.
- Biết giải bài toán về ít hơn có liên quan đến đơn vị đo độ dài.
- Làm được BT 2, 3, 4.
II. Chuẩn bị:
-Bảng phụ
III. Các hoạt động dạy - học:

1.Ổn định
2.Kiểm tra bài cũ

3.Bài mới:

LUYỆN TẬP CHUNG

+Hoạt động 1: Hướng dẫn luyện tập.

1

Tính nhẩm:
5x6=
4x7=
3x8=
2x9=

30
28
24
18

36 : 4 =
25 : 5 =
16 : 4 =
9:3=

9
5
4
3

1x5:5=
0x5:5=
0:3:2=
4:4x1=

1
0
0
1

2

>
<
=

?

482


> 480

300 + 20 + 8 …
<

987

< 989


400 + 60 + 9 …
= 469

1000 …
= 600 + 400

700 + 300

338

> 999


3
a)

Đặt tính rồi tính:
72 - 27 ;
72
27
45

b)

48 + 48 ;
+

48
48
96

602 + 35 ;
602
+
35
637

323 + 6
323
+
6
329

347 - 37 ;
347
37
310

538 - 4

-

538
4
534

4

Tấm vải xanh dài 40m, tấm vải hoa ngắn hơn tấm vải xanh
16m. Hỏi tấm vải hoa dài bao nhiêu mét.
Tóm tắt

Bài giải

40m
Tấm vải hoa dài là:
40 – 16 = 24 m
Đáp số: 24 m

Vải xanh
Vải hoa
?m

16m

4
2
1

3

A

1

5

Đo độ dài các cạnh của hình tam giác ABC rồi tính chu vi
hình tam giác đó ?

B

C

4.Củng cố-dặn dò
-Chuẩn bị: Kiểm tra cuối HK2
-Nhận xét tiết học