Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

TỪ VỰNG VỀ CÁC MÔN HỌC

fcf3a47128bfb896af67b6df8b6354c4
Gửi bởi: Khoa CNTT - HCEM vào ngày 2021-03-31 07:48:49 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 90 | Lượt Download: 2 | File size: 1.31513 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TỪ VỰNG VỀ

CÁC MÔN HỌC
Physics - /ˈfɪzɪks/
Vật lý
Mathematics (Maths) - /ˌmæθəˈmætɪks/
Toán
Chemistry - /ˈkemɪstri/
Hóa
Biology - /baɪˈɑːlədʒi/
Sinh học
Geography - /dʒiˈɑːɡrəfi/
Địa lý
tienganh.elight.edu.vn

eLight

TỪ VỰNG VỀ

CÁC MÔN HỌC
Literature - /ˈlɪtrətʃər/
Văn học

eLight

Information Technology - /ɪnfərˌmeɪʃn tekˈnɑːlədʒi/
Công nghệ thông tin
History - /ˈhɪstri/
Lịch sử
Engineering - /ˌendʒɪˈnɪrɪŋ/
Kỹ thuật
Informatics - /ˌɪnfərˈmætɪks/
Tin học
tienganh.elight.edu.vn

TỪ VỰNG VỀ

CÁC MÔN HỌC
Technology - /tekˈnɑːlədʒi/
Công nghệ
Foreign language - /ˈfɔːrən ˈlæŋɡwɪdʒ/
Ngoại ngữ
Politics - /ˈpɑːlətɪks/
Chính trị học
Psychology - /saɪˈkɑːlədʒi/
Tâm lý học
Music - /ˈmjuːzɪk/
Nhạc
tienganh.elight.edu.vn

eLight

TỪ VỰNG VỀ

CÁC MÔN HỌC
Astronomy - /əˈstrɑːnəmi/
Thiên văn học

eLight

Religious Education - /rɪˈlɪdʒəs ˌedʒuˈkeɪʃn/
Giáo dục tôn giáo
Economics - /ˌiːkəˈnɑːmɪks/
Kinh tế học
Physical Education - /ˌfɪzɪkl edʒuˈkeɪʃn/
Giáo dục thể chất
Craft - /kræft/
Thủ công
Social Science - /ˌsoʊʃl ˈsaɪəns/
Khoa học xã hội
tienganh.elight.edu.vn