Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

TỪ VỰNG TIẾNG ANH 10 CẢ NĂM

fcd9d2265f96c8634c2b725ffd2443ae
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-08-11 18:06:20 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 218 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

I. tiêuụ­ Xác đnh đc ánh sáng màu có ph là đn hay không ng đĩa CD.ị ượ ằII. Chu bẩ ị1. nhóm HS đèn phát ra ánh sáng tr ng, các màu đ, c, lam, đĩa CD,ỗ ụm ngu sáng đn nhộ đèn LED, đèn laze, ngu đi n.ồ 2. p: ng dùng che i.ả 3. sinh: Vi báo cáo theo u.ỗ ẫIII. Ti trình cế ọ1. đnh pỔ ớ2. Ki tra bài cũể? nh bi ngu sáng là ngu đn hay không đn ta ph làm nhể ưth nào?ế3. Bài iớ Ho đng 1: Tr các câu trong báo cáoạ HS: Tr các câu vào báo cáo.ả Ánh sáng đn là ánh sáng có màu nh đnh và không th phân tích các ánh sángơ ểđó thành các màu khác nhau c.ượ Ánh sáng không đn là ánh sáng tuy cũng có màu nh đnh nhơ ng có th phânểtích các ánh sáng đó thành các màu khác nhau đc.ượ Có nhi nhi cách phân tích ánh sáng nhề dùng lăng kính, dùng đĩa CD… Trongưbài này ta phân tích ánh sáng ng đĩa CD :ằ Cách làm: Chi ánh sáng phân tích vào ghi đĩa CD, quan sát ánh sáng ph ,ế ạnghiêng đi nghiêng thay đi góc chùm sáng trên đĩa (chú ch cho ánhạ ỉsáng phân tích lên đĩa). th ánh sáng ph ch có màu nh đnh thì ánh sáng chi vào đĩaế ặCD là ánh sáng đn c.ơ th ánh sáng ph có nhi màu khác nhau thì ánh sáng chi vào đĩaế ặCD là ánh sáng không đn c.ơ ắHo đng 2: dung th hành a. ráp thí nghi :ắ lầ đượ các màu ch trư đèn đướ đĩa CD vào chùm tia sáng ló ra.ưPh đĩa trong tay sao cho có th thay đi nghiêng đĩa cách dàng.ả Quan sát và rút ra nh xét và ghi vào báo cáo thí nghi m.ậ Thí nghi ph làm trong phòng i, phòng không thì nên làm trong gi yệ ấc ng to.ứ b. Phân tích qu :ế Trong ánh sáng phân tích có nh ng màu nào? đó rút ra ánh sáng chi lên đĩaượ ếCD là đn hay không đn ?ơ ắDoc24.vn c. Thay đèn đt ng các đèn LED phát ra ánh sáng các màu và đèn laze, quan sát tợ ếqu và đả ra nh xét.ư ậHo đng 3: ng th hànhạ Giáo viên cho các nhóm HS thu báo cáo th hành và dùng TN.ự Giáo viên nh xét gi th hành.ậ ự4. ng nhàướ ề­ Làm bài và tr các câu trong bài 58 ng ch ng III”.ậ ươIV. Rút kinh nghi mệ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………*******Doc24.vn
2020-09-26 13:41:40