loading
back to top

Từ khóa "hữu cơ"

Hiển thị 1 - 3 trên 21 kết quả
Đại cương về hóa học hữu cơ - Bài tập trắc nghiệm

Đại cương về hóa học hữu cơ - Bài tập trắc nghiệm

Đại cương về hóa học hữu cơ - Bài tập trắc nghiệm là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 11   
06/02/2019 lúc 21:46    15    0   
Đại cương về hóa học hữu cơ - Lý thuyết

Đại cương về hóa học hữu cơ - Lý thuyết

Đại cương về hóa học hữu cơ - Lý thuyết là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 11   
06/02/2019 lúc 21:44    6    0   
Bài tập hữu cơ nâng cao

Bài tập hữu cơ nâng cao

Bài tập hữu cơ nâng cao là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 12   
24/12/2018 lúc 09:01    15    0   
Sơ đồ phản ứng hóa học - Hữu Cơ - Quan Hán Thành

Sơ đồ phản ứng hóa học - Hữu Cơ - Quan Hán Thành

Sơ đồ phản ứng hóa học - Hữu Cơ - Quan Hán Thành là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 11   
21/12/2018 lúc 08:21    47    0   
Hidrocacbon

Hidrocacbon

Hidrocacbon là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 11   
05/12/2018 lúc 23:33    30    0   
Luyện tập phân biệt một số hợp chất hữu cơ

Luyện tập phân biệt một số hợp chất hữu cơ

Luyện tập phân biệt một số hợp chất hữu cơ là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 12   
14/11/2018 lúc 09:43    34    0   
Phân biệt một số hợp chất hữu cơ

Phân biệt một số hợp chất hữu cơ

Phân biệt một số hợp chất hữu cơ là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 12   
14/11/2018 lúc 09:40    29    0   
Lý thuyết về axit cacboxylic

Lý thuyết về axit cacboxylic

Lý thuyết về axit cacboxylic là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 11   
24/09/2018 lúc 11:00    55    0   
Bài tập tính toán về đại cương hóa học hữu cơ

Bài tập tính toán về đại cương hóa học hữu cơ

Bài tập tính toán về đại cương hóa học hữu cơ là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 11   
10/09/2018 lúc 15:37    39    0   
Lý thuyết về hóa học hữu cơ

Lý thuyết về hóa học hữu cơ

Lý thuyết về hóa học hữu cơ là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.
camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 11   
10/09/2018 lúc 15:36    34    0   
Hiển thị 1 - 3 trên 21 kết quả

Hỗ trợ trực tuyến