Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Từ khóa break và continue trong Java

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-10-23 04:38:53

Mục lục
* * * * *

1. Từ khóa break

Trong bài cấu trúc rẽ nhánh switch - case, chúng ta đã được tiếp cận với từ khóa break. Ngoài việc dùng trong cấu trúc switch, từ khóa break được dùng để thoát ra khỏi vòng lặp chứa nó ngay lập tức và chuyển sang câu lệnh tiếp theo bên ngoài vòng lặp vừa kết thúc (tức là chương trình sẽ ngừng ngay mọi vòng lặp nếu bên trong vòng lặp đó có chứa từ khóa break). Thông thường, từ khóa break thường được dùng với một lệnh if bên trong vòng lặp để kiểm tra điều kiện dừng của vòng lặp.

Ví dụ

Chương trình sẽ tính tổng các số nguyên được nhập từ bàn phím. Nếu bạn nhập vào số nhỏ hơn thì chương trình sẽ kết thúc.

public static void main(String[] args) {
  int i, sum = 0;
  Scanner scanner = new Scanner(System.in);  
   
  do {
    System.out.println("Nhập vào số:");
    i = scanner.nextInt();
 
    /*
     * Nếu số nhập < 0 thì sẽ kết thúc vòng lặp 
     * và thực hiện câu lệnh bên ngoài vòng lặp.
     */
    if (i < 0) {
      break;
    }
    sum += i;
  } while (i >= 0);  // i còn lớn hơn hoặc bằng 0 thì còn tiếp tục
     
  System.out.println("Kết quả = " + sum);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

2. Từ khóa continue

Ngoài từ khóa break, Java còn hỗ trợ cho chúng ta một từ khóa đặc biệt khác cũng được dùng kết hợp với cấu trúc lặp đó là từ khóa continue. Khi gặp từ khóa continue thì lần lặp kế tiếp sẽ được thực hiện (tức là bỏ qua không thực hiện các lệnh phía bên dưới từ khóa continue của vòng lặp và quay lên kiểm tra trở lại biểu thức điều kiện lặp). Tương tự như break, từ khóa continue cũng thường được dùng với một lệnh if bên trong vòng lặp để kiểm tra khi nào thì cần bỏ qua những lệnh sau nó để tiếp tục thực hiện vòng lặp mới.

Lưu ý: Nếu có nhiều cấu trúc lặp lồng nhau thì continue chỉ có tác dụng với cấu trúc lặp trong cùng chứa nó.

Ví dụ

Viết chương trình in ra màn hình các dòng thông báo "Lần lặp 1"... "Lần lặp 4", sau đó in ra màn hình chuỗi "Xin chào!", rồi in ra thông báo "Lần lặp 5" và cuối cùng in ra chuỗi "Xin chào!" rồi kết thúc chương trình.

public static void main(String[] args) {
  int count;
  for (count = 1; count <= 5; count++) {
    System.out.println("Lần lặp " + count);
       
    /* 
     * kiểm tra nếu count còn nhỏ hơn 4
     * thì còn quay lại vòng for kiểm tra điều kiện lặp 
     */
    if (count < 4) {
      continue;
    }
       
    // Nếu count không nhỏ hơn 4 thì hiển thị "Chào bạn!"
    System.out.println("Chào bạn!");
  }
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

3. Điều kiện dừng của các loại vòng lặp

Một trong những điểm quan trọng khi viết chương trình có sử dụng các cấu trúc lặp do - whilewhile và for đó là điều kiện dừng của vòng lặp. Nếu không có những điều kiện dừng này thì vòng lặp sẽ rơi vào trạng thái lặp vô hạn và vì vậy chương trình sử dụng vòng lặp đó sẽ không bao giờ dừng lại.

Để vòng lặp trong chương trình không rơi vào trạng thái lặp vô hạn thì trong quá trình viết chương trình các bạn cần phải chú ý những điều sau:

 1. Có ít nhất một lần mà các lệnh trong thân vòng lặp làm cho biểu thức điều kiện lặp bị sai.
 2. Trong thân vòng lặp phải tồn tại từ khóa break gắn liền với biểu thức điều kiện if.

4. Lời kết

Đây là bài cuối cùng trong chương Vòng lặp. Đây là một chương rất quan trọng vì hầu hết các ngôn ngữ lập trình đều hỗ trợ các cấu trúc lặp này để lập trình. Vì vậy, các bạn cần phải hiểu thật rõ cơ chế hoạt động và phạm vi áp dụng của từng cấu trúc lặp do - whilewhile và for để có thể vận dụng phù hợp vào từng yêu cầu cụ thể. Sang chương sau, chúng ta sẽ bước sang tìm hiểu về chuỗi và mảng trong Java.

Lượt xem: 216