Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tự học Ngữ pháp Tiếng Anh bài 4: Thì hiện tại tiếp diễn

a1f61e69d4651e03f7d5b5b5f494a0ce
Gửi bởi: Hello Chào vào ngày 2016-09-10 10:49:58 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 399 | Lượt Download: 2 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TRAÛ BAØI SOÁ Ñeà baøi:Keå laïi nhöõng kæ nieäm saâu saéc cuûa em veà tình caûm gia ñình.I.Tìm hieåu ñeà:-Theå loaïi +Töï söï,phaùt bieåu caûm nghó ,mieâu taû…- Kieán thöùc thöïc teá +Quan saùt caûm nhaän cuûa baûn thaân. II.Laäp daøn yù:1.Môû baøi: -Giôùi thieäu nhaân vaät, söï vieäc chính, thôøi gian, khoâng gian2.Thaân baøi:-Nhöõng söï vieäc vaø chi tieát tieâu bieåu3.Keát baøi:-Suy nghóa cuûa baûn thaân veà söï vieäc ñaõ qua.-Moät chi tieát coù yù nghóa taïo aán töôïng saâu saéc. III.Nhaän xeùt:1.Öu ñieåm:-Neâu nhöõng suy nghó chaân thaät cuûa baûn thaân.-Bieát phaân chia boá cuïc môû baøi, thaân baøi, keát baøi.-Bieát keát hôïp caùc phöông thöùc bieåu ñaït trong baøi laøm nhö töï söï, mieâu taû bieåu caûm. III.Nhaän xeùt:2.Nhöôïc ñieåm:-Vieát taét, vieát soá vieát hoa khoâng theo qui ñònh, sai chính taû.-Söû duïng daáu caâu chöa hôïp lí, vieát caâu sai ngöõ phaùp.-Dieãn ñaït vuïng veà, luûng cuûng.-YÙ truøng laëp, chöa ñöôïc saép xeáp coù heä thoáng.-Chöõ vieát khoâng ñuùng qui ñònh. IV.Luyeän taäp:Baøi taäp 1: Söûa laïi caùc töø sau ñaây cho ñuùng chính taû:-Thaùng 7, baùnh tröng,chôi choán tìm, chang hoøa, neùn nuùt, luõng lòu, ko cho aên, choâng em, xeõ coá gaéng, aên côm song, taän tuïi, maïnh daïng taàm taû, xung xöôùng buoåi tieät, cöôûi môû, suoái tieân, cuoán leân, quyeánh leânh, thieân lieâng, coá gaéng caûi nhau, caø Pheâ. IV.Luyeän taäp:Baøi taäp 2: Söûa loãi duøng töø:-Muøi thôm noàng naëc,-Luùc ñoù oâng raát tuùng quaãn, ñi tìm khaép nôi.-Gia ñình toâi coù baûy ngöôøi oâng toâi, baø toâi, boá toâi, meï toâi caäu toâi baùc toâi vaø toâi.-Ñoù laø nhöõng kæ nieäm maø toâi seõ khoâng bao giôø queân trong cuoäc ñôøi cuûa mình veà tình caûm coâng lao cuûa cha meï ñaõ daâng cho toâi trong nhöõng naêm thaùng toâi coøn ngoài treân gheá nhaø tröôøng vaø maõi maõi.-Moïi thöù ñeàu gaây ra cho ta moät kæ nieäm aán töôïng khoù queân. IV.Luyeän taäp:Baøi taäp Söûa loãi daáu caâu.-Gia ñình toâi soáng ôû noâng thoân moät nôi khoâng khí trong laønh eâm aû gioù thoåi vi vu suoát ngaøy nhaø toâi ôû beân döôùi moät taùn tre.-Em ñi röûa maët boãng nghe thaáy tieáng tuïi baïn goïi em ra hoûi coù gì khoâng?Tuïi noù noùi ñi taém suoái khoâng maøy roài caû boán teân cuøng ñi taém suoái. -Ba anh em chuùng toâi raát yeâu thöông nhau. IV.Luyeän taäp:Baøi taäp 4: Söûa loãi caáu truùc caâu.-Toâi laø ñöùa thöù hai vaø naêm nay leân lôùp 10.Em trai toâi naêm nay leân lôùp vaø ngöôøi cuoái cuøng anh trai toâi ñaõ ñi boä ñoäi.-Meï toâi maéng toâi raát nhieàu vaø raát buoàn caû gia ñình toâi nöõa.-Nhieàu ngöôøi toâi thaáy hoïc chôi baøi maø trôû neân töø ngöôøi hieàn laønh maø thaønh con ngöôøi voâ löông taâm.-Böôùc ñeán beân em söï voã veà cuûa cha meï. •Baøi taäp 5:Caùc loãi khaùc.•-…em lieàn cöôøi nhöng chaúng noùi gì.Khi tôùi boán bôø ñaát cuûa oâng noäi, boá toâi daãn toâi vaøo nhaø, loøng em cöù nhö muoán co laïi.•-Vaø thôøi gian troâi thaät mau boá toâi ñaõ phaûi ñi laøm xa ôû taän Quaûng Nam rôøi nhaø sau nhöõng ngaøy xum hoïp gia ñình.•-…em cuøng vôùi gia ñình cuûa mình ñaõ ñi chôi ôû queâ.chuyeán veà queâ naøy laø moät trong nhöõng kæ nieäm khoù queân ñoù caùc baïn.