Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

tu-hoc-ngu-phap-tieng-anh-bai-2-cau-truc-thi-hien-tai-don

9162d3c354864d8fd84b6bc0f02aa32d
Gửi bởi: 32545 vào ngày 2016-09-16 18:34:37 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 261 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíTựhọcNgữphápTiếngAnhbài2:CấutrúcThìhiệntạiđơnI.LýthuyếtnghữphápvềcấutrúcThìhiệntạiđơnSIMPLEPRESENTSTRUCTURESubject+BaseVerb+ObjectCâukhẳngđịnh:S+V(s/es)+(O)Nếuchủngữlàngôithứ3sốít(He,She,it)thìthêms/essauđộngtừ(V)Vd:+Iuseinterneteveryday.+Sheoftengoestoschoolat7o’clock.Examples:Ilikepizza.ShelivesinToronto.Wehaveadog.Theygotoschool.Vớichủngữ“he”,“she”và“it”tasửdụngđộngtừchiatheongôithứ3(third-personVnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíverb).Khichiađộngtừtathêm“s”hoặc“es”vàosauđộngtừđó.1.BaseVerb--------play,live,run2.3rdPersonVerb--------plays,lives,runsDướiđâylàcácvídụchothấysựkhácbiệtcủađộngtừkhitheosaucácchủngữ:Ilikepizza.Youlikepizza.Helikespizza.Shelikespizza.Itlikespizza.Welikepizza.Theylikepizza.Câuphủđịnh:S+donot/don't+V+(O)S+doesnot/doen't+V+(O)Vd:Idon’tthinksoVnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíShedoesnotlikeitExamples:Idonotlikepizza.Shedoesnotplaybaseball.Câunghivấn:(Từđểhỏi+)Do/does+S+V+(O)?Vd:Whatdoesshedo?(Từđểhỏi+)Don't/doesn't+S+V+(O)?Vd:Whydon’tyoustudyEnghlish?(Từđểhỏi+)Do/doesS+not+V+(O)?Vd:Whydoesshenotgoestobebnow?II.BàitậpvềcấutrúcThìhiệntạiđơnBài1:Choosethecorrectformoftheverbforthesimplepresentsentences.(Chọnđápánđúng)1.I__________piano.VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphía)playb)plays2.She__________French.a)speakb)speaks3.They__________inTokyo.a)liveb)lives4.Susan__________jazzmusic.a)likeb)likes5.Thestudents__________manypencils.a)haveb)has6.Theman__________toschool.a)gob)goes7.JaneandBill__________inanoffice.a)workb)works8.Thecats__________inthehouse.a)sleepb)sleeps9.Rick__________everyday.a)danceb)dances10.Theschool__________manyteachers.a)haveb)hasĐápán:1-a,2-b,3-a,4-b,5-a,6-b,7-a,8-a,9-b,10-bBài2:VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíChoosethecorrectoptiontocompletethesesimplepresentsentences.1.I__________likesushi.a)nob)donotc)doesnotd)not2.Bill__________towatchhockey.a)likeb)likesc)doesnotlikesd)donotlike3.Thechildren__________veryhungry.a)amb)isc)ared)do4.Julie__________inabigcity.a)liveb)islivec)donotlived)doesnotlive5.Thegirl__________thepiano.a)donotplayb)donotplaysc)doesnotplayd)doesnotplays6.I__________veryhappytoday.a)amnotb)isnotc)donotd)doesnotVnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphí7.BurgerKingandTacoBell__________famousrestaurants.a)isb)arec)dod)does8.Jenny__________abicycle.a)doesnothaveb)doesnothasc)donothaved)donothas9.Myteacher__________Canadian.a)amb)isc)ared)do10.Theirhouse___________looklikemyhouse.a)isnotb)arenotc)doesnotd)donotĐápán:1-b,2-b,3-c,4-d,5-c,6-a,7-b,8-a,9-b,10-c.Bài3:NghevàđiềnvàochỗtrốngvớibàihátI'mLikeABird-NellyFurtadoTrongbàihátsửdụngnhiềuvídụvềđộngtừtobe.Đâylàmộtsốvídụ:"Tôigiốngnhưmộtconchim"-"I'mlikeabird""Tìnhyêucủatôilàđúng"-"Myloveistrue"Trongbàicórấtnhiềuviducjđượcviếtdướidạngngắngọnnhư:Youare=You'reIam=I'mItis=It'sDonot=Don'tVnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíBạnnghebàihát,xemlờibàihátdướiđâyvàđiềnvàochỗtrốngnhé.VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.