Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Từ đồng âm

788cb91bbf24ea3ef0ec9828dfc0bb28
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào 10:08 AM ngày 24-07-2017 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 219 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TiÕt 43: I. ThÕ nµo lµ tõ ®ång ©m?1. Ví :ụ 1. Con ngùa ®ang ®øng bçng lång lªn.2. Mua îc con chim, b¹n t«i nhèt ngay vµo lång .- Lång (1): Ho¹t ®éng cña con vËt ®ang ®øng im bçng nh¶y dùng lªn rÊt khã kìm giữ (®éng tõ)(®éng tõ) Lång (2): ChØ ®å vËt lµm b»ng tre, kim lo¹i dïng ®Ó nhèt vËt nu«i. ((danh tõ)danh tõ)2. Nh xét:ậTiÕt 43: I. ThÕ nµo lµ tõ ®ång ©m?1. Con ngùa ®ang ®øng bçng lång lªn.2. Mua îc con chim, b¹n t«i nhèt ngay vµo lång .- Lång (1): Ho¹t ®éng cña Ho¹t ®éng cña con vËt ®ang ®øng im con vËt ®ang ®øng im bçng nh¶y dùng lªn rÊt khã bçng nh¶y dùng lªn rÊt khã kkììm gigi.ữ.ữ (®éng tõ)(®éng tõ) Lång(2): ChØ ®å vËt lµm b»ng tre, kim lo¹i dïng ®Ó nhèt vËt nu«i. ((danh tõ)danh tõ) lång1 nh¶y, phi, tÕ, …lång1 nh¶y, phi, tÕ, …lång2 chuång, rä, …lång2 chuång, rä, …2. Nh xét:ậTõ lång trong hai c©u trªn cã gièng vµ kh¸c nhau ? Gi ng: ph át gi ống nhau. Kh ác ngh ĩa kh ác nhau kh ng li quan đến nhau.3. ết lu ậnTõ ®ång ©m lµ nh ng tõ gièng nhau vÒ ©m thanh nh ng nghÜa kh¸c xa nhau, kh«ng liªn quan tíi nhau.TiÕt 43: I. ThÕ nµo lµ tõ ®ång ©m?- Lång (1): Ho¹t ®éng cña Ho¹t ®éng cña con vËt ®ang ®øng im con vËt ®ang ®øng im bçng nh¶y dùng lªn rÊt khã bçng nh¶y dùng lªn rÊt khã kkììm gigi.ữ.ữ (®éng tõ)(®éng tõ) Lång(2): ChØ ®å vËt lµm b»ng tre, kim lo¹i dïng ®Ó nhèt vËt nu«i. ((danh tõ)danh tõ)2. Nh xét:ậ Gi ng: ph át gi ống nhau. Kh ác ngh ĩa kh ác nhau kh ng li quan đến nhau.3. ết lu ậnTõ ®ång ©m lµ nh ng tõ gièng nhau vÒ ©m thanh nh ng nghÜa kh¸c xa nhau, kh«ng liªn quan tíi nhau. Bµi ca dao sau ®· sö dông Bµi ca dao sau ®· sö dông nhnhữững tõ ®ång ©m nµo?ng tõ ®ång ©m nµo? Bà già đi ch Đông,ợ ầBà già đi ch Đông,ợ ầBói xem qu ch ng ợBói xem qu ch ng ợchăng?chăng? Th bói xem qu nói ng:ầ ằTh bói xem qu nói ng:ầ ằL thì có nh ng răng không còn.ợ ưL thì có nh ng răng không còn.ợ (Ca dao)(Ca dao) 1: ích trái iợ ạ­ 2, 3: ph bao quanh răng khoang mi ng ệTiÕt 43: I. ThÕ nµo lµ tõ ®ång ©m?1. Ví :ụ3. ết lu ận- Tõ ®ång ©m lµ nh ng tõ gièng nhau vÒ ©m thanh nh ng nghÜa kh¸c xa nhau, kh«ng liªn quan tíi nhau. Bµi ca dao sau ®· sö dông Bµi ca dao sau ®· sö dông nhnhữững tõ ®ång ©m nµo?ng tõ ®ång ©m nµo? Bà già đi ch Đông,ợ ầBà già đi ch Đông,ợ ầBói xem qu ch ng ợBói xem qu ch ng ợchăng?chăng? Th bói xem qu nói ng:ầ ằTh bói xem qu nói ng:ầ ằL thì có nh ng răng không còn.ợ ưL thì có nh ng răng không còn.ợ (Ca dao)(Ca dao) ích trái iợ ạ­ 2, 3: ph bao quanh răng khoang mi ng ệ­ Tác ng:ụ ch ch ữnh đích dí m, ỏđùa vui.2. Nh xét:ậTiÕt 43: Gi thích nghĩa “chân” trong các ví ừd sau:ụa. C¸i ghÕ nµy ch©n bÞ g·y råi. (1)b. C¸c vËn ®éng viªn ®ang tËp trung íi ch©n nói. (2)c. Nam ®¸ bãng nªn bÞ ®au ch©n (3) Ch Chân ghế Chân núi Chân ng iườCh©n1 bé phËn íi cïng cña ghÕ, dïng ®Ó ®ì c¸c vËt kh¸c (ch©n bµn, ch©n ghÕ…)Ch©n2 bé phËn íi cïng cña mét sè vËt, tiÕp gi¸p vµ b¸m chÆt víi mÆt nÒn (ch©n nói, ch©n êng…)Ch©n3 bé phËn íi cïng cña c¬ thÓ ng êi dïng ®Ó ®i, ®øng.=> ĐĐ Òu chØ bé phËn íi cïngC phân bi đng ồâm và nhi nghĩa.ừ ­> nhi ều ngh ĩaI. ThÕ nµo lµ tõ ®ång ©m?1. Ví :ụ3. ết lu ận- Tõ ®ång ©m lµ nh ng tõ gièng nhau vÒ ©m thanh nh ng nghÜa kh¸c xa nhau, kh«ng liªn quan tíi nhau.­ Tác ng:ụ ch ch ữnh đích dí m, ỏđùa vui.2. Nh xét:ậTiÕt 43: I. ThÕ nµo lµ tõ ®ång ©m?1. Ví :ụ3. ết lu ận- Tõ ®ång ©m lµ nh ng tõ gièng nhau vÒ ©m thanh nh ng nghÜa kh¸c xa nhau, kh«ng liªn quan tíi nhau.­ Tác ng:ụ ch ch ữnh đích dí m, ỏđùa vui.2. Nh xét:ậ Ch ýC phân bi đng âm ồvà nhi nghĩa.ừ ềĐng âmồ Nhi nghĩaềNghÜa kh¸c xa nhau.Kh«ng liªn quan g× víi nhau.Gi ng nhau:ố Âm đc gi ng nhauọ ốKhác nhau:Gi ng nhau ềnghĩa.TiÕt 43: I. ThÕ nµo lµ tõ ®ång ©m?1. Ví :ụ 1. Con ngùa ®ang ®øng bçng lång lªn.2. Mua îc con chim, b¹n t«i nhèt ngay vµo lång .2. Nh xét:ậ phân bi ệnghĩa “l ng” ta ồd vào ng nh ả(câu văn th ).ụ
2020-09-29 22:31:58