Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

tu dien tieng anh

d4a7757664b4fc6b02083e6973543afc
Gửi bởi: hai112005 vào ngày 2017-03-15 08:20:55 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 291 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

No. Word Transcript Audio Class Meaning Example1 altogether /ˌɔːltəˈɡeðər/adv. tổng cộng, tính gộp lại That will be $50 altogether, please Sir. ask/ɑːsk/ v. hỏi You have to ask permission to goout. bakery /ˈbeɪkəri/ n. hiệu bánh often go to the bakery to buy bread. change /tʃeɪndʒ/n. tiền lẻ, tiền thừa Here's your receipt and $3 change. coach /kəʊtʃ/ n. xe buýt chạy đường dài We will travel between cities in spacious, private, air-conditionedcoach. cost /kɒst/ v.n. có giá là, chi phí How much does it cost? direction /dɪˈrekʃn/ n. phương hướng, sự hướng dẫn, chỉdẫn Can you give me directions to your house? envelope /ˈenvələʊp/ n. phong bì need an envelope to send this letter. guess /ges/ v. phỏng đoán didn't know the answer, so had to guess. 10 item /ˈaɪtəm/ n. món hàng The restaurant has longmenu of about 50 items. 11 local /ˈləʊkl/ adj. địa phương am learning in the local school. 12 mail /meɪl/ v. gửi thư Could you mail it to me? 13 museum /mjuˈziːəm/ n. viện bảo tàng Sometimes my father takes meand my brother to go to themuseum. 14 opposite /ˈɒpəzɪt/ adj.adv. trước mặt, đối diện, ngược nhau The hospital is opposite my house.15 overseas /ˌəʊvəˈsiːz/ adj. nước ngoài There are lot of overseas students in San Francisco.16 phone card /fəʊn kɑːrd/n. thẻ điện thoại often use phone card to call everyone. 17 plain /pleɪn/n. đồng bằng That is very flat plain. 18 police station pəˈliːs ˈsteɪʃn/ n. đồn cảnh sát He was taken to the police station for questioning. 19 price /praɪs/ n. giá tiền The price of gas has risen sharply. 20 regularly /ˈreɡjələli/ adv. thường xuyên You should practise speaking English regularly. 21 restaurant /ˈrestrɒnt/, ˈrestərɑːnt/ n. nhà hàng At weekend my family usually have dinner in restaurant. 22 send /send/ v. gửi đi We are sending you flowers for your birthday. 23 souvenir /ˌsuːvəˈnɪr/ n. đồ lưu niệm We brought back few souvenirs from our holiday in Greece. 24 stadium /ˈsteɪdiəm/ n. sân vận động The children often play football inthe local stadium. 25 total /ˈtəʊtl/ adj.n. tổng, toàn bộ We made $700 in total, over three days of trading. 26 writing pad /ˈraɪtɪŋ pæd/ n. tập giấy viết thư want to buy some writing pads to write letter to my parents.