Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Truyền mảng tới hàm như là tham số trong C/C++

Gửi bởi: Phạm Thị Phương Hoa vào ngày 2019-10-28 07:09:42

Mục lục
* * * * *

C++ không cho phép truyền cả một mảng như là một tham số tới một hàm. Tuy nhiên, bạn có thể truyền một con trỏ tới một mảng bởi việc xác định tên mảng đó mà không cần một chỉ mục.

Nếu bạn muốn truyền một mảng một chiều như là tham số trong một hàm, bạn sẽ phải khai báo tham số chính thức của hàm theo một trong 3 cách sau và tất cả 3 cách thức khai báo này đều tạo kết quả giống nhau bởi vì, mỗi cách thức sẽ nói cho bộ biên dịch rằng một con trỏ integer sẽ được nhận.

Cách 1

Các tham số chính thức dưới dạng một con trỏ, như sau:

void tenHam(int *tham_so)
{
.
.
.
}

Cách 2

Các tham số chính thức dưới dạng một mảng đã định kích cỡ, như sau:

void tenHam(int tham_so[10])
{
.
.
.
}

Cách 3

Các tham số chính thức dưới dạng một mảng chưa định kích cỡ, như sau:

void tenHam(int tham_so[])
{
.
.
.
}

Bây giờ, xét hàm sau, mà sẽ nhận một mảng như là một tham số song song với tham số khác và trên cơ sở các tham số được truyền, nó sẽ trả về trung bình của các số được truyền thông qua mảng đó như sau:

// phan dinh nghia ham
double giaTriTB(int arr[], int size)
{
 int  i, sum = 0;    
 double avg;     

 for (i = 0; i < size; ++i)
 {
  sum += arr[i];
  }

 avg = double(sum) / size;

 return avg;
}

Bây giờ chúng ta gọi hàm trên như sau:

#include <iostream>
using namespace std;
 
// khai bao ham:
double giaTriTB(int arr[], int size);

int main ()
{
  // mang so nguyen sau co 5 phan tu.
  int tienBH[5] = {250000, 306000, 254600, 1245000, 736500};
  double avg;

  // truyen con tro toi mang duoi dang mot tham so.
  avg = giaTriTB( tienBH, 5 ) ;
 
  // hien thi gia tri tra ve 
  cout << "Gia tri trung binh la: " << avg << endl; 
  
  return 0;
}

Bạn đặt phần định nghĩa hàm ở trên vào chương trình dưới. Sau đó, chạy chương trình C++ này sẽ cho kết quả như hình sau:

Gia tri trung binh la: 558420

Như bạn có thể thấy, độ dài mảng không là vấn đề, tùy thuộc vào độ rộng của các hàm C++ có liên quan, bởi vì C++ không giới hạn thực hiện việc kiểm tra các tham số chính thức.

Lượt xem: 229