Trồng cây rừng

Gửi bởi: Nguyễn Nhật Hào vào ngày 2019-02-13 19:51:12 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Bài 26: Tr ng cây ngồ ừCâu trang 68 SGK Công Ngh 7ệEm cho bi mùa tr ng ng các nh mi c, ắmi Trung và các nh mi Nam ta?ề ướHướng dẫn trả lời Mi c: mùa Xuân, mùa Thuề ắ Mi Nam, Trung: mùa aề ưCâu trang 68 SGK Công Ngh 7ệHãy nêu quy trình làm tr ng cây ng?ấ ừHướng dẫn trả lời1 Kích th hướ ố Chi dài mi ng chi ng mi ng chi sâu:ề ề30 Chi dài mi ng chi ng mi ng chi sâu:ề ề402 Kĩ thu đào :ậ ố màu (đã tr phân bón theo thíchấ ệh p) vào hợ ố Cu thêm t, nh và nh ch và ầhố và đào màu riêng bên ểmi ng .ệ ốCâu trang 68 SGK Công Ngh 7ệHãy gi thích thao tác thu tr ng cây con ồcó và cây non tr n?ầ ầHướng dẫn trả lời1. Tr ng cây con có uồ ầ Quy trình tr ng cây con có uồ ầo trong có sâu chi cao ềb tầ ấo ch uạ ầo vào trong hặ ốo và nén 1ấ ầo và nén 2ấ ầo Vun cố Tr ng ng ng cây con có áp ượd ng ph bi taụ ướo Vì cách tr ng này, cây con không ịt th ng, có phân bón và p, ươ ốcây có ng cao và phát tri t.ỉ ố2 Cây non tr nễ ầ trong tạ ấ cây vào trong hặ ố kín câyấ ố Nén tấ Vun cố Tr khi đem tr ng nên phân Khi nén ướ ấchú không làm khi vun gi cho cây sao choứ ữcây ng, không cong ng lên.ứ ượTr ng cây con tr áp ng lo cây ph ượ ụh nhanh, kh e, và mồ ẩCâu trang 68 SGK Công Ngh 7ệ ph ng em, có tr ng cây ng, th ng tr ng ươ ườ ồb ng cây non có hay ng cây non tr n, sao?ằ ạHướng dẫn trả lời ph ng em có tr ng ng, th ng tr ng ng ươ ườ ằcây non có u.ầVì: kh năng ng cây cao ng th quá trìnhả ờv chuy cây không nh ng .ậ ưở